Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„500+” dla emerytów i niepełnosprawnych. Nowe świadczenie

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

W październiku ruszą wypłaty nowego dodatku dla potrzebujących – osób niepełnosprawnych oraz seniorów po 75. roku życia niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Wnioski o świadczenie uzupełniające można już składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To dodatkowe wsparcie dla tych, którzy ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić określone warunki.

Świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli:

  1. ukończyłeś 18 lat;
  2. jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  3. nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł;
  4. mieszkasz w Polsce;
  5. masz polskie obywatelstwo lub posiadasz prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce (jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej) lub masz zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, musisz złożyć wniosek. Dokument możesz złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl, znajdziesz również w sali obsługi klienta w każdej z placówek ZUS. Zamieściliśmy go również pod tekstem. Pomoc przy wypełnianiu wniosku uzyskasz we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klientów – w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr tel.: 22 560 16 00.

Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć:

  1. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  3. albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Jeśli posiadasz – dołącz także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni. Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń.

Świadczenie uzupełniające przyznane zostanie od miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek o to świadczenie.

Więcej informacji uzyskasz na stronie ZUS  lub bezpośrednio w  każdym oddziale ZUS lub Zakładzie w Otwocku (ul. Poniatowskiego 17, godziny otwarcia: pon. 8.00-18.00, wt. – pt. 800-15.00, nr tel. 22 22 560 16 00).

Źródło: www.zus.pl

“Mama 4+”. Nowa emerytura dla matek

Banknoty 100-złotowe ułożone jeden na drugim.

Rewolucyjna zmiana weszła w życie. Matki czworga i więcej dzieci dostaną emerytury. Jednak nie tylko one mogą ubiegać o 1100 zł brutto miesięcznie.  

Od 1 marca można składać wnioski o przyznanie rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Będzie ono przyznawane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, lub ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.  

Emerytura będzie przyznawana po osiągnięciu wieku 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna) w przypadku, gdy osoby: nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, są obywatelami Polski albo cudzoziemcami, którzy mają prawo do legalnego pobytu i aktualnie u nas przebywają.

Świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać – na wniosek osoby zainteresowanej – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba wypełnić oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości 1100 zł brutto, a w przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS, a jest ono mniejsze niż 1100 zł, zostanie ono podwyższone do wymienionej kwoty. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, tel. 22 719 45 60. Dostępna jest również infolinia pod nr 22 560 16 00.