Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Tereny zalewowe

Tereny zalewowe to obszary zagrożone powodzią. Obszary te wyznacza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Zgodnie z ustawą prawo wodne, powstały mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. Mapy te są dokumentem urzędowym, które zostały przekazane samorządom.

Gmina uchwalając dokumenty planistyczne takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wydając decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o warunkach zabudowy musi w nich uwzględnić obszary szczególnego zagrożenia powodzią, określone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Budowa domu na tego typu terenie będzie niemożliwa, jedynie, dyrektor RZGW może wydać decyzję uchylającą. Ponadto właściciele działek na obszarach zagrożenia powodzią muszą liczyć się z zakazami obowiązującymi na tego typu terenach. Do zakazów tych należą:

– zakaz wykonywania urządzeń wodnych,
– zakaz budowy obiektów, za wyjątkiem budowy dróg rowerowych,
– zakaz sadzenia drzew lub krzewów – (za wyjątkiem plantacji wikliny i innej roślinności, którą wykorzystuje się do regulacji wód),
– dokonywania zmian ukształtowania terenu,
– składowania materiałów,
– wykonywania wszelkich innych robót, (tu wyjątek stanowią prace związane z regulacją lub utrzymywaniem wód, brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, oraz utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego).

Od wyżej wymienionych zakazów istnieje zwolnienie, które można uzyskać w drodze decyzji wydanej przez dyrektora RZGW, który wyda je, jeśli nie utrudni to ochrony przed powodzią. Do wniosku o uchylenie decyzji obowiązkowo trzeba dołączyć charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót, mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót. Dyrektor RZGW może wystąpić o opinię do państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i poprosić wnioskodawcę o załączenie obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych.

Poza wydaniem decyzji uchylającej dyrektor RZGW w trybie decyzji może wskazać sposób uprawy i zagospodarowania gruntów szczególnego zagrożenia powodzią, rodzaje upraw wynikających z wymagań ochrony przed powodzią, nakazać usunięcie drzew lub krzewów.

Dodatkowymi ograniczeniami na tego typu terenach jest zakaz:

– lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
– gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych i innych materiałów, które mogą zanieczyszczać wody,
– prowadzenia odzysku lub procesów unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności składowania odpadów.

Od powyższych zakazów można uzyskać odstępstwo dyrektora RZGW, który wyda je, jeżeli, nie spowoduje to zagrożenia, dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo niezbędne dokumenty, takie jak w przypadku składania wniosku o uchylenie m.in. zakazu budowy obiektów.

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią to:

– obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,
– obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,
– obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
– obszary międzywala – na pozostałych odcinkach rzek,
– pas techniczny.

Nowelizacja przepisów określa, że koszty wprowadzenia zmian w dokumentach planistycznych poniosą odpowiednio gminy i województwa. Mapy zostały opracowane w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy.

Jeśli chcesz sprawdzić czy działka, którą posiadasz albo chcesz kupić położona jest na terenach zalewowych możesz to zrobić na poniższej stronie:

Inne przydatne informacje o terenach zalewowych i ochronie przeciwpowodziowej znajdziesz tu:

Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii terenów zalewowych napisz lub zadzwoń do nas:

Rafał Musiałek  – Naczelnik Wydziału
pok. 107
tel. 22 512 58 10
e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 08/09/2015