bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

We współpracy z Unią

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Gmina Wiązowna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w oparciu o umowę o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9453/17-00 z dnia 8 października 2019 roku.

Gminie Wiązowna w ramach realizacji projektu przyznano dofinansowanie w wysokości ponad 10,98 mln zł  na budowę dróg rowerowych na terenie Gminy Wiązowna w:

 1. Ul. Lubelskiej w Wiązownie,
 2. Ul.  Duchnowskiej w Wiązownie,
 3. Ul. Modrzewiowej w Wiązownie,
 4. Ul. Dębowej w Wiązownie,
 5. Ul. Kąckiej w Wiązownie,
 6. Ul. Słonecznej w Wiązownie,
 7. Ul. Pęclińskiej w Wiązownie/Duchnowie,
 8. Ul. Zamkowej w Pęclinie,
 9. Ul. Krótkiej w Pęclinie,
 10. Ul. Dworskiej w Dziechcińcu,
 11. Ul. Armii Krajowej w Lipowie,
 12. Ul. Napoleońskiej w Gliniance.

Łącznie powstanie ponad 10 km dodatkowych dróg rowerowych na terenie Gminy. Jest to kontynuacja budowy dróg rowerowych, których realizacja odbyła się w ramach przedniego projektu „Wybierzmy rower– Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.

Planowane ścieżki rowerowe będą tworzyły spójny system dróg rowerowych z istniejącą już infrastrukturą oraz tymi budowanymi w ramach przebudowy S17.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu: 12 348 042,62 zł.
Termin zakończenia Projektu: 31.12.2021 rok.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto przedsięwzięcie zostanie objęte jednolitym oznakowaniem przewidzianym dla tras rowerowych w WOF oraz realizowane będą działania promocyjno-informacyjne zgodne z wymogami dla przedsięwzięć finansowanych ze środków UE. Działania przewidziane w projekcie zostały bezpośrednio zidentyfikowane w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej.

Więcej o działaniach znaleźć można w materiałach:

 1. Druga ścieżka rowerowa. Mamy prawie 11 mln zł
 2. Nowa ścieżka rowerowa. Dostaliśmy prawie 10 mln zł
 3. Druga ścieżka rowerowa. Przebudowa ul. Lubelskiej w Wiązownie
 4. Ścieżka rowerowa na ul. Duchnowskiej. Ruszają prace
 5. Druga ścieżka rowerowa. Powstają kolejne odcinki
 6. Druga ścieżka rowerowa. Przetarg na kolejny odcinek
 7. Nowa ścieżka rowerowa. Ruszają prace w Gliniance
 8. Druga ścieżka rowerowa. Odcinek na ul. Kąckiej gotowy
 9. Druga ścieżka rowerowa. Prace na ostatnich odcinkach

Projekt ”E- usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna”

Nr umowy: RPMA.02.01.02-14-A925/18

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Projekt realizowany w ramach Partnerstwa: Liderem i wnioskodawcą projektu jest Gmina Karczew, Partnerami Projektu są Gmina Wiązowna oraz Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Cel:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w gminach Karczew i Wiązowna otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług, modernizację programów dziedzinowych umożliwiających świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów; wdrożone formularzy e-usług; zmodernizowanie elektronicznego zarządzania dokumentacji (EZD); modernizację stron internetowych; zdigitalizowanie i udostępnienie za pomocą platformy archiwów- zasobów kultury materialnej obu gmin oraz stworzenie możliwość kontynuacji procesów digitalizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzanie szkoleń administratorów i użytkowników zaawansowanych. Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WM Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi.

Termin realizacji projektu:
01.02.2019 – 30.06.2021

Wartość projektu:
2 804 874,42 zł, w tym po stronie Gminy Wiązowna 1 346 047,21 zł ogółem, w tym dotacja 839 061,60 zł.

Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT jakim jest informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wspólna realizacja zadań przyczyni się do pogłębienia partnerstwa, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju w JST nowych technologii ukierunkowanych na usprawnienie procesów administracyjnych i obsługę mieszkańców, jak również elektroniczne zabezpieczanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa obu regionów.

Linki do Partnerów projektu:

Partner nr 2 https://fwzr.pl/new/

Lider https://www.karczew.pl

Więcej o działaniach znaleźć można w materiałach:

E-usługi dla naszych mieszkańców. Umowa podpisana

Dofinansowanie z UE. Kolejne środki dla Gminy Wiązowna

Gmina Wiązowna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20”

Cele projektu:

Cel ogólny:
„Poprawa efektywności energetycznej oraz skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Wiązowna powodujące wzrost jakości życia w regionie poprzez  poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynkach użyteczności publicznej”

Cele bezpośrednie:
• poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Wiązowna,
• ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii,
• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta,
• ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
• zmniejszenie niskiej emisji – redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
• wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła,
• zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania,
• ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o unikalne dziedzictwo przyrodnicze Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz terenami go otaczającymi;
• wzrost liczby turystów odwiedzających gminę,
• wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,
• skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE,
• podniesienie rangi Gminy Wiązowna jako miejsca o dobrej infrastrukturze ekologicznej przyjaznej mieszkańcom, inwestorom i przedsiębiorcom,
• podniesienie standardu życia dla mieszkańców Gminy Wiązowna,
• realizacja projektu zgodnie z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska,
• realizacja projektu promującego niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Planowane efekty:

Efekty zewnętrzne:
• zmniejszenie używania ciepła i energii w budynku, co poprawi sytuację finansową jednostki,
• zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do powietrza, co sprawi, że mieszkańcy gminy będą mieli mniejsze problemy ze zdrowiem.

Korzyści ekonomiczne:
• wzrost przychodów lokalnych podmiotów gospodarczych realizujących inwestycję,
• oszczędności na kosztach emisji zanieczyszczeń (gazy i pyły),
• oszczędności na ochronie środowiska,
• oszczędności na zachorowaniach osób bezpośrednio korzystających z realizowanych ramach projektu budynków infrastruktury publicznej,
• wzrost wartości nieruchomości objętych projektem.

Całkowita wartość projektu: 6 182 253,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4227482,40 zł

17.02.2017:
Gmina Wiązowna informuje o wszczęciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20”.

Rusza gigantyczna inwestycja!

Jednoczesna rozbudowa trzech szkół podstawowych – w Gliniance, Wiązownie i Zakręcie. Poważny remont w gimnazjum w Gliniance. Adaptacja świetlicy w Woli Duckiej. Gigantyczny budżet – ponad 70 mln zł i ekspresowe tempo – 18 miesięcy od chwili podpisania umowy. Więcej informacji tutaj.

20.03.2017:

Gmina Wiązowna informuje o rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20”. Informacje o wynikach postępowań dostępne na BIP:

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=167137

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=166974

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=167122

https://tuwiazowna.pl/trwaja-prace-termomodernizacyjne/

https://tuwiazowna.pl/ruszyla-rozbudowa-gminnych-szkol-najwiekszy-taki-projekt-historii-gminy/

https://tuwiazowna.pl/rusza-gigantyczna-inwestycja/

https://tuwiazowna.pl/reorganizacja-pracy-szkolach/

https://tuwiazowna.pl/dofinansowanie-termomodernizacje-szkol/

Bezpłatny Biuletyn Samorządowy “Powiązania”– numery: n r 4 ( 1 3 3 ) 2 0 1 7,  nr 7 (148) Podsumowanie 2015–2018, nr (145) 2018,  nr 8 (149) 2018.

Materiały video: https://www.youtube.com/watch?v=Mvk3A08VjL8&t=21s

 

Gmina Wiązowna jest jednym z partnerów w projekcie pn.: „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu otwockiego poprzez budowę systemu wczesnego ostrzegania w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożeń, poważnych awarii i zjawisk katastrofalnych oraz wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu otwockiego w tym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się tutaj.

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e- administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego

Partnerem wiodącym jest Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. – Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

• Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
• Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
• Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
• Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
• Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

PROJEKT ASI JAKO KONTYNUACJA DZIAŁAŃ

Projekt ASI będzie wykorzystywać rezultaty projektów:
• Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
• Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
• Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa.
• GEOPORTAL 2.
• Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Dostęp do ww. usług będzie powszechny i nieodpłatny. Dane dostępne za pośrednictwem tych usług będą mieć formę, która, o ile pozwolą na to przepisy prawa, umożliwią ich dalsze wykorzystanie.

Wszystkie usługi oraz towarzyszące im systemy teleinformatyczne, w tym systemy dziedzinowe odpowiednie dla zakresu merytorycznego danej usługi, zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w szczególności w zakresie:
• Autentyczności.
• Wykorzystywania danych referencyjnych.
• Dostępności.
• Integralności.
• Działania w modelu usługowym.
• Niezaprzeczalności.
• Poufności.
• Wg ustalonych polityk bezpieczeństwa informacji.
• We współpracy z repozytorium interoperacyjności, czyli częścią zasobów ePUAP przeznaczoną do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności.

Celem takiego działania będzie:
• Zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne w postaci elektronicznej.
• Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną.
• Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych.
• Zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania.
• Zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi.
• Zapewnienie swobody gospodarczej i równego dostępu do rynku informatycznego w zakresie usług i dostaw podczas udzielania zamówień publicznych dla wszystkich jego uczestników.
• Efektywna realizacja drogą elektroniczną ponad granicznych usług administracji publicznej.

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

Cele bezpośrednie Projektu to:
• Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).
• Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji i cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 4 poziomie dojrzałości, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania.
• Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU ASI

Zadanie nr 1.

Utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości 3 w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSIP oraz systemu map topograficznych.

W ramach niniejszego zadania zostaną utworzone i opublikowane na portalu www.wrotamazowsza.pl, usługi wynikające z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej tj.:
• Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
• Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
• Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
• Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
• Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Dane przestrzenne, które będą udostępnione przez usługi, po ich opublikowaniu będą mogły być wykorzystywane przez inne systemy i rejestry publiczne zgodnie z zasadą interoperacyjności. Należy podkreślić, że scyfryzowane, zestandaryzowane i opublikowane dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonego rozwoju regionu oraz w procesach inwestycyjnych.

Usługi, o których mowa powyżej, umożliwiać będą wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji:
• Słowa kluczowe.
• Klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych.
• Jakość i ważność zbiorów.
• Stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
• Położenie geograficzne.
• Warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych.
• Organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych.

Dostęp do ww. usług będzie powszechny i nieodpłatny. Dane dostępne za pośrednictwem tych usług będą mieć formę, która, o ile pozwolą na to przepisy prawa, umożliwią ich dalsze wykorzystanie.
W ramach tego zadania stworzony zostanie również system teleinformatyczny do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, który jest integratorem danych przestrzennych na terenie województwa mazowieckiego i działa na podstawie Zarządzenia Nr 66/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej zmienionego Zarządzeniem Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennych. Obecnie zasilenie tego systemu odbywa się na podstawie ręcznie przetwarzanych danych i ręcznego zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, co przeczy zasadzie interoperacyjności oraz czyni bardzo utrudnionym, w niektórych przypadkach niemożliwym, udostępnianie usług elektronicznych, o których mowa powyżej.

W ramach ww. usług udostępnianiu podlegać będą co najmniej:
• Bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500.
• Baza danych ewidencji gruntów i budynków.
• Baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.
• Bazy danych wchodzące w skład Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej utworzone w ramach zadania 4 i 5.

W ramach tego zadania zostanie również stworzony i wdrożony teleinformatyczny system do tworzenia map topograficznych 1:10 000 (standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000). Zgodnie z art. 4 ust. 1a, pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obszaru całego kraju tworzy się zbiór danych przestrzennych dotyczący obiektów topograficznych (BDOT10k) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000 w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOT10k), na podstawie którego opracowywane są standardowe opracowania kartograficzne – mapy topograficzne w skali 1:10 000. Jest to kompetencja Marszałka Województwa. Mapy topograficzne, w tym mapy topograficzne w skali 1:10 000 tworzy się na podstawie:
• Danych zawartych w BDOT10k (kompetencja Marszałka Województwa) – w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej.
• Danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu (kompetencja Głównego Geodety Kraju).
• Danych zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych (kompetencja Głównego Geodety Kraju).

Stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych). System ten będzie udostępniał usługi, o których mowa powyżej dla map topograficznych (standardowych opracowań kartograficznych) Stworzenie tego systemu będzie się wprost wpisywać w mechanizmy interoperacyjności w szczególności w zasadę optymalnego wykorzystanie istniejących źródeł danych.
Wszystkie usługi oraz towarzyszące im systemy teleinformatyczne, w tym systemy, które powstaną w ramach tego zadania i które stanowić będą tzw. backoffice dla elektronicznych usług, o których mowa powyżej przygotowane zostaną zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dla każdej usługi dokonany zostanie przegląd wszystkich danych przetwarzanych przez usługę i wskazane zostaną dane, które są informacją publiczną oraz nie są a mogą być pozyskane z innej usługi. Udostępnione zostaną dane za pomocą usług sieciowych, umożliwiających zautomatyzowany, maszynowy odczyt danych. W tych systemach stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych).

Zadanie nr 2.

Utworzenie i wdrożenie nowych e-Usług w JST województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami, budowa nowych
i rozwój utworzonych systemów dziedzinowych.
W ramach zadania wdrożonych zostanie co najmniej 16 usług 4 poziomie dojrzałości oraz 34 usługi na 3 poziomie dojrzałości. Identyfikacja usług została wybrana na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie województwa mazowieckiego oraz wśród JST biorących udział w Projekcie.

Ponadto, aby móc wdrożyć ww. elektroniczne usługi, niezbędne będzie dokonanie modernizacji wdrożonych w ramach projektów BW i EA systemów (np. z powodu zmian w przepisach prawa). Zakłada się, że modernizacja ta będzie dotyczyć:
• Aplikacji do Zarządzania Rejestrem Planów zagospodarowania przestrzennego.
• Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.
• System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego.
• System do obsługi zamówień publicznych.
• System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy.
• System ewidencji zabytków.
• System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
• System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego.
• System do gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zakłada się również wykonanie teleinformatycznych systemów dziedzinowych dla potrzeb udostępnienia ww. usług. Zakłada się ze zostanie utworzonych 5 nowych systemów dziedzinowych towarzyszących ww. usługom oraz w celu ich integracji z innymi systemami teleinformatycznymi dla zapewnienia zasady optymalnego wykorzystanie istniejących źródeł danych. W tych systemach stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych). Wraz z Partnerami, w oparciu o przeprowadzone analizy zostaną podjęte decyzje o wyborze systemów dziedzinowych.

Zadanie nr 3.

Stworzenie zaplecza informatycznego dla e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach Projektu w poszczególnych JST – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowani systemowych). Wciąż jest identyfikowany niezadowalający stan infrastruktury sieciowej jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego. Do zidentyfikowanych problemów szczegółowych należy zaliczyć: Niedostateczny stan łącz internetowych wśród wielu JST z terenu województwa mazowieckiego. Problemy związane ze stabilnością i prędkością łączy mają bezpośredni wpływ na świadczone przez urząd usługi dla obywateli oraz przedsiębiorców. Niedostateczne parametry SLA dla łącz internetowych, Niedostateczny stan sieci wewnętrznej wśród wielu JST z terenu województwa mazowieckiego, mający bezpośrednie przełożenie na odbiór wdrożonych systemów przez pracowników merytorycznych w JST, Trudności techniczne i organizacyjne w pozyskiwaniu i łącznym wykorzystywaniu danych pochodzących z różnych źródeł, Braki pod względem kompletności, aktualności i kompatybilności danych utrzymywanych przez różne urzędy i instytucje. Dlatego w ramach tego zadania planowany jest zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu.

Zadanie nr 4.

Cyfryzacja danych przestrzennych MSIP. Dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonego rozwoju regionu oraz niwelowania jego dwudzielności. W ramach tego zadania cyfryzacji podlegać będą zbiory danych wybrane z katalogu wynikającego z Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, które dotychczas nie były scyfryzowane. Wszystkie te dane zostaną udostępnione za pomocą usług utworzonych w ramach zadania nr 1. Stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych).

Zadanie nr 5.

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie usług, o których mowa w zadaniu 1 dla powiatów.

W ramach tego zadania modernizacji i cyfryzacji podlegać będą zbiory danych:
•Ewidencja gruntów i budynków.
•Baza danych obiektów topograficznych BDOT 500.
•Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT.
dla obszarów następujących powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grodziskiego, grójeckiego, kozienickiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, piaseczyński, płockiego, płońskiego, pruszkowskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, sierpeckiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego i Miasta Radom – Partnerów Projektu ASI, dotychczas prowadzone w wersji analogowej lub prowadzone w sposób niezharmonizowany. Dane te zostaną udostępnione za pomocą usług utworzonych w ramach zadania nr 1. Stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych) w tym standardy przewidziane w Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne i jej aktach wykonawczych.

Zadanie nr 6.

Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.
W związku ze zidentyfikowanym problemem bardzo słabej opieki informatycznej w gminach i powiatach będących Partnerami Projektu ASI, niezbędne jest zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, które będzie działać funkcjonalnie jako tzw. centrum kompetencyjne w ramach struktur Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W ramach tego zadania świadczone będą usługi przez firmę/firmy zewnętrzne wybrane w trybie konkurencyjnym (zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych).
W ramach tego zadania będą prowadzone działania monitorowania usług pod kątem dostępności oraz użyteczności graficznej interfejsów, ciągłości działania i powszechności wykorzystania.

SPODZIEWANE REZULTATY – PLANOWANE PRODUKTY

Rezultatami w rozumieniu bezpośrednich i natychmiastowych efektów Projektu będą:
•Uzupełniony o nowe e-usługi portal Wrota Mazowsza umożliwiający kontakt on-line z jednostką, w tym udostępnione nowe e-usługi dla przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli.
•Systemy dziedzinowe towarzyszące elektronicznym usługom wypełniające mechanizmy interoperacyjności.
•Scyfryzowane dane przestrzenne dla potrzeb uruchomienia usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, tj.
•Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
•Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
•Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
•Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych oraz utworzenie usługi w tym zakresie.
•Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług, który umożliwi:

1.Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.
2.Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.
3.Zwiększenie wydajności platformy systemowo-sprzętowej w województwie.
4.Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
5.Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.
6.Wprowadzenie jednolitej platformy informatycznej na poziomie województwa.
7.Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
8.Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w JST z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie.
PARTNERZY PROJEKTU ASI

Do Projektu ASI przystąpiło 190 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego.

WARTOŚĆ PROJEKTU ASI

Partnerzy projektu ASI
Całkowita wartość projektu: 98.262.268 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

Wkład własny Partnerów i Województwa Mazowieckiego: 19.652.451 zł.

Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2016-2018, a zadanie 6 – do końca roku 2019.

Gmina Wiązowna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „„Wybierzmy rower– Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w partnerstwie z Miastem Józefów (liderem projektu), Miastem Otwock, Miastem Sulejówek, Gminą Karczew i Gmina Halinów w oparciu o umowę o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6153/16-00 z dnia 23 maja 2017 roku

Gminie Wiązowna w ramach wspólnej realizacji projektu przyznano dofinansowanie w wysokości ponad 4,9 mln zł  na realizację inwestycji pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – pomoc rzeczowa” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV “Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 “Redukcja zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 “Mobilność miejska w ramach ZIT”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu: 40 281 635,36 PLN, w tym Gmina Wiązowna – 7 215 505,85 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 33 369 534,05 PLN, w tym dla Gminy Wiązowna 6 131 263,33 PLN
Całkowita wartość dofinansowania: 26 695 627,24 PLN w tym dla Gminy Wiązowna 4 905 010,67 zł.
Projekt, którego Liderem jest Miasto Józefów realizowany będzie na terenie gmin: Halinów, Józefów, Karczew, Otwock, Sulejówek, Wiązowna.

Termin zakończenia Projektu – 30 listopada 2018 roku. Projekt obejmuje swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych na terenie 6 gmin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto przedsięwzięcie zostanie objęte jednolitym oznakowaniem przewidzianym dla tras rowerowych w WOF oraz realizowane będą działania promocyjno-informacyjne zgodne z wymogami dla przedsięwzięć finansowanych ze środków UE. Działania przewidziane w projekcie zostały bezpośrednio zidentyfikowane w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej. W ramach projektu powstanie: 44,97 km ścieżek rowerowych;  i 3,54 km ciągów pieszo-rowerowych.

Szczegółowych informacji udziela:

Olga Nowak
Koordynator ZIT
Wydział Inwestycji
tel. 22 512 58 64
o.nowak@wiazowna.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizuje projekt Bezpieczna “Przystań”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014-2020.

Głównym celem Projektu jest  zwiększenie dostepu do usług świadczonych w Gminie Wiązowna w okresie trwania (01.09.2018-31.08.2020) i trwałości projektu polegające na zwiekszeniu pomocy dla dzieci i rodzin zafrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej  prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat w podziale na K i M w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji.

 

Cele szczegółowe to:

1. rozszerzenie oferty usług w 3 placówkach wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych prowadzonych aktualnie przez GOPS w formie opiekuńczej,

2.   zwiększenie dostepu do usług prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego poprzez utworzenie nowej placówki – świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci prowadzonej w formie mieszanej (opiekuńczej i specjalistycznej),

3. kreowanie i modelowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży w środowisku poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej – skierowany do 12 osobowej grupy,

4. zwiekszenie dostepu do usług świadczonych w społeczności lokalnej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży – klubu dla 24 osób w wieku 15-20 lat,

5. wzrost umiejętności w ramach kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży uczeszczających do palcówek wsparcia dziennego na terenie gminy Wiązowna min. 6z 8 zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, które zostana określone wśród uczestników projektu,

6. wzrost umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych osób z otoczenia dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym objetych wsparciem w ramach Projektu poprzez prowadzenie działań profilaktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Projekt obejmie swoim wsparciem 141 osób, należących do niżej wymienionych grup:

– 70 dzieci z istniejących świetlic środowiskowych (Wiązowna, Malcanów, Zakręt)

– 20 dzieci z nowo utworzonej świetlicy środowiskowej (rejon Glinianka)

– 24 osoby z grupy młodzieży w ramach klubu młodzieżowego

– 12 dzieci/młodzież w ramach pracy podwórkowej

– 15 rodziców/opiekunów w ramach grupy wsparcia.

 

Głównym realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w partnerstwie z Fundacją “To lubię”  odpowiedzialną za realizacje klubu młodzieżowego.

 

Działania w projekcie obejmują:

 • rozszerzenie oferty wsparcia 3 świetlic środowiskowych w Zakręcie, Malanowie i Wiązownie;
 • utworzenie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance;
 • uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej;
 • uruchomienie klubu dla młodzieży;
 • prowadzenie działań profilaktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.

Przewidziano dla uczestników: dowóz, poczęstunek, opiekę wychowawców, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, socjoterapię, porady i zajęcia psychologiczne, atrakcje kulturalne: kino, teatr; wyjazdy integracyjne, zajęcia z doradcą zawodowym dla młodzieży, doposażenie świetlic w komputery, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wsparcie logopedy, grupowe i indywidualne wsparcie rodziców przez psychologa, trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

 

Okres realizacji Projektu:  01.09-2018 r. –  31.08.2020 r.

Wartość projektu ogółem: 1 551 547,20 zł

Dofinansowanie:  1 391 686,20 zł w tym: 1 241 237,76 zł z UE.

Grafika: napis Gmina Wiązowna. Realizacja projektu dofinansowanego ze Funduszy Europejskich. Żłobek w Gminie Wiązowna. Kwota dofinansowania: 1 348 701,84 zł

Gminny Żłobek “Wiązusie” w Glinance  uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020.

Dofinansowanie: 1 348 701,84 zł

Całkowita wartość projektu: 1 687 692,24 zł.

Więcej informacji na temat żłobka można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie żłobka w zakładce: Edukacja, Kultura/Gminny Żłobek “Wiązusie” w Gliniance

Więcej o działaniach znaleźć można w materiałach:

 1. Dotacja na żłobek. Wyniki naboru
 2. Gminny żłobek. Modernizacja budynku
 3. Żłobek w Gliniance ma już dyrektora. A w budynku praca wre
 4. Rekrutacja do żłobka “Wiązusie” w Gliniance startuje 4 lipca
 5. Żłobek “Wiązusie”. Lista dzieci zakwalifikowanych już 8 sierpnia
 6. Pierwszy Gminny Żłobek “Wiązusie” w Gliniance. Uroczyste otwarcie
 7. Gminny żłobek “Wiązusie” w Gliniance szuka pracowników

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d701/19

Projekt pt.: ”Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie” jest realizowany przez Gminę Wiązowna w partnerstwie z firmą Mały Inżynier, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie oraz Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, w okresie IX.2021–VIII.2023. Wartość projektu:438 025,63 zł, wkład własny w postaci udostępnienia sal i wkładu finansowego w kwocie: 65 900,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80 K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 420,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki;
 2. Przyrodnicze laboratorium;
 3. Język angielski;
 4. Język niemiecki;
 5. Warsztaty kodowania;
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych;
 7. Projekt edukacyjny;
 8. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik;
 9. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie;
 10. Wycieczka do ZOO;
 11. Zakoduj kompetencje;
 12. Pokazy Naukowe;
 13. Warsztaty Laboratorium robotyki;
 14. Warsztaty Laboratorium Elektroniki;
 15. Półkolonie Laboratorium Naukowe.

Informacje o działaniach:

Szkoła Podstawowa w Zakręcie

https://szkola-zakret.pl/o-projekcie,151,pl

https://szkola-zakret.pl/akademia-nauki-w-szkole-podstawowej-w-wiazownie-i-zakrecie,177,pl

https://szkola-zakret.pl/akademia-nauki-w-zakrecie,275,pl

https://szkola-zakret.pl/centrum-nauki-kopernik-bez-tajemnic,623,pl

https://szkola-zakret.pl/pokazy-naukowe-w-ramach-projektu-akademia-nauki,678,pl

https://szkola-zakret.pl/polkolonie-w-ramach-projektu-akademia-nauki,671,pl

https://szkola-zakret.pl/projekt-akademia-nauki,580,pl

https://szkola-zakret.pl/przyrodnicze-laboratorium-w-ramach-projektu-akademia-nauk-w-szkole-podstawowej-w-wiazownie-i-zakrecie,250,pl

https://szkola-zakret.pl/wycieczka-do-ogrodu-botanicznego-w-powsinie,433,plvvvv

https://szkola-zakret.pl/zajecia-w-ramach-projektu-akademia-nauki,274,pl

https://szkola-zakret.pl/jak-to-z-tym-kopciuszkiem-bylo,413,pl

Szkoła Podstawowa w Wiązownie

https://spwiazowna.szkolnastrona.pl/pl/projekty-i-programy/akademia-nauki

https://spwiazowna.szkolnastrona.pl/pl/wydarzenia-20212022/akademia-nauki-laboratorium-przyrodnicze

https://spwiazowna.szkolnastrona.pl/pl/wydarzenia/pokazy-naukowe-organizowane-w-ramach-projektu-akademia-nauki-klasa-1a

 Projekt  „Mobilny Mieszkaniec Gminy Wiązowna”

Gmina Wiązowna świadczy usługę indywidualnego transportu door-to-door w ramach projektu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć m.in. do lekarza, apteki, Urzędu Gminy, banku, czy na rehabilitację lub załatwić istotne sprawy w instytucjach na terenie naszej gminy. Osoba korzystająca z usługi zostanie odebrana z domu, zawieziona w wybrane miejsce i odwieziona do domu. W trakcie transportu może również liczyć na pomoc i wsparcie asystenta.

Projekt „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” realizowany w ramach zadania pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Program Operacyjny  „Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Budżet projektu grantowego:  919 070, 46 zł

W tym dofinansowanie z UE : 774 592, 58 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  45 300 497,31 zł

Cel ogólny:

Celem projektu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie im usług indywidualnego transportu door-to-door do końca grudnia 2022 r.

Cele bezpośrednie:

 1. Aktywizacja lokalnych środowisk w celu pobudzenia współpracy organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i władz samorządowych;
 2. Budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym: przyciąganie i integracja mieszkańców;
 3. Skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE;
 4. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych w obszarze integracji społecznej, służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz społeczności marginalizowanych;
 5. Podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Wiązowna;
 6. Realizacja projektu promującego dostęp do zasobów kultury i edukacji osobom niepełnosprawnym;
 7. Wspieranie rozwoju spółdzielni socjalnych i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców.

Projekt pn. „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o działaniach znaleźć można w materiałach:

 1. Bezpłatny transport dla seniorów i niepełnosprawnych. Zadzwoń i zarezerwuj
 2. Mobilny mieszkaniec. Bezpłatny transport
 3. Mobilny mieszkaniec. Bezpłatny transport naszymi autami
 4. Bezpłatny transport dla starszych i niepełnosprawnych. Weryfikacja ofert
 5. Bezpłatny transport dla starszych i niepełnosprawnych. Mamy wsparcie
 6. Bezpłatny transport dla osób z potrzebami. Wypełnij ankietę

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna – ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie”  mająca na celu rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy Wiązowna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów i sieci wodociągowej w m. Zakręt  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

Dofinansowanie UE: 1 911 355 zł

Wartość projektu: 3 003 859,39 zł

Projekt pt.: ”Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniance i Malcanowie” jest realizowany przez Gminę Wiązowna w partnerstwie z firmą Mały Inżynier, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance oraz Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie, w okresie IX.2021– VIII.2023. Wartość projektu:437 900,00 zł, wkład własny w postaci udostępnienia sal w kwocie: 65 840,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

 1. a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80 K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 320,00 zł

Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dotacja: 999 764,00 zł.

Wartość inwestycji: 2.951.156,00 zł.

Realizacja od 05.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Więcej o działaniach znaleźć można w materiałach:

Dostaliśmy 70 tys. zł na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im uczestniczenie w lekcjach przez internet. Komputery trafiły do 24 osób najbardziej ich potrzebujących.

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie mogą realizować zdalnego nauczania, otrzymali laptopy z niezbędnym oprogramowaniem, zestawem słuchawkowym, myszką oraz torbą. Tym zaś, którzy nie mieli dostępu do internetu, zapewniliśmy go do czasu powrotu do szkół. Wsparła nas firma 24it serwis z Glinianki.

Laptopy zostały kupione z grantu #ZdalnaSzkola w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dostawcą sprzętu jest firma NTT Technology Sp. z o.o. z Zakrętu.

Gmina Wiązowna w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 54 784,20 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Głównym celem projektu był zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 54 784,20 zł do szkół podstawowych w Gminie Wiązowna trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Gmina w ramach realizowanego projektu zakupiła 20 laptopów, które zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom naszych szkół. Po zakończeniu zdalnego nauczania komputery te zostaną przekazane na stan majątkowy do Szkół Podstawowych w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie oraz Zakręcie.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 54 784,20 zł, w tym wkład funduszy europejskich 54 784,20 zł.

Termin realizacji projektu: listopad 2020 r.

Flaga polski. Czerwony napis Mazowsze. Flaga UE.

„Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna – budynek w Gliniance” – pod tą nazwą zadania inwestycyjnego kryją się prace budowlane jakie rozpoczęły się w budynku usługowo-handlowym w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 44/46. Mają one na celu przede wszystkim termomodernizację tego budynku ale także dążenie do wykorzystania jego potencjału wynikającego z racji położenia w centrum Glinianki.

Mamy nadzieję, że efekt końcowy prowadzonych prac zrekompensuje obecne utrudnienia dostępności i zadowoli wiele osób korzystających z usług znajdujących się wewnątrz lokali użytkowych. Zakres świadczonych tam usług nie zmieni się.

Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu. Dofinansowanie projektu w kwocie: 1.514.403,34 zł.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.

Dofinansowanie: 1 514 403,34 zł.

Informacje:

Modernizacja budynku w Gliniance. Trwają prace wykończeniowe

Budynek usługowo-handlowy w Gliniance. Ruszyła przebudowa

Budynek usługowo-handlowy w Gliniance. Przetarg na jego przebudowę

Przebudowa budynku gminnego w Gliniance. Otrzymaliśmy dofinansowanie

Data opublikowania strony: 23/06/2023