Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wydział Inwestycji. Szukamy pracownika

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Aplikacje można składać do 30 sierpnia.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282);
 • wykształcenie wyższe o kierunku technicznym;
 • 4 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • ukończone min. 2 kursy/szkolenia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe:

 • 2 – letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych i z UE)
  w jednostkach samorządowych lub doświadczenie w pracy w instytucjach dofinansowujących;
 • znajomość prawa zamówień publicznych;
 • znajomość cyklu inwestycyjnego;
 • podstawowa znajomość prawa budowlanego;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych (programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska
  i inne);
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektów oraz prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych i krajowych;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych;
 • zastępstwo w prowadzeniu postępowań zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro;
 • realizacja i prowadzenie zamówień wg. regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, w terminie do dnia 30.08.2019 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 13/2019.

Data opublikowania strony: 14/08/2019