Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wydział Inwestycji. Szukamy pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Aplikacje można składać do 5 sierpnia.

Wymagania niezbędne to:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282);
 • średnie techniczne (drogowe, budowlane, elektryczne i pokrewne);
 • 2 letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe to:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • znajomość cyklu inwestycyjnego;
 • podstawowa znajomość prawa budowlanego;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • przygotowywanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych;
 • realizowanie i prowadzenie zamówień wg. regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro;
 • sprawozdawczość wynikająca z pracy Wydziału Inwestycji.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym do 5 sierpnia do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 12/2019”.

Data opublikowania strony: 25/07/2019