Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wydział Podatków. Szukamy pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Podatków Urzędu Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 18 września.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282);
 2. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub administracji;
 3. 2 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Gminy Wiązowna, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane) to:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft
 3. zdolności analityczne i organizacyjne;
 4. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 2. kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników;
 3. przeprowadzanie kontroli podatkowej zgodnie z przepisami prawa i określoną procedurą kontroli obowiązującą w urzędzie;
 4. sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z czynnościami sprawdzającymi i postępowaniem kontrolnym;
 5. podejmowanie działań mających na celu likwidację niezgodności ustalonych w wyniku kontroli podatkowej;
 6. prowadzenie postępowań w zakresie wydania stosownych aktów administracyjnych mających na celu ustalenie prawidłowego wymiaru zobowiązania podatkowego, zgodnego z wynikami postępowania kontrolnego;
 7. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych i bieżąca obsługa interesantów w tym zakresie,
 8. wprowadzanie w ewidencji podatkowej zmian dotyczących właścicieli nieruchomości lub przedmiotów opodatkowania stanowiących podstawę wymiaru podatków,
 9. prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących: ustalenia/zmiany lub uchylenia decyzji w sprawie wymiaru ww. podatków oraz odwołań składanych przez podatników od decyzji wymiarowych.

Wymagane dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym do 18 września do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 16/2019”.

 

Data opublikowania strony: 06/09/2019