bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wydział Spraw Społecznych. Szukamy pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych. Dokumenty można składać do 5 lutego.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 4-letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym;
 2. znajomość programów ePUAP, EZD oraz BIP będzie dodatkowym atutem;
 3. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 4. doświadczenie w pracy w zakresie zadań objętych naborem;
 5. zdolności analityczne i organizacyjne;
 6. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 7. wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. obsługa interesantów Biura Obsługi Mieszkańca;
 2. obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. odbieranie i przekazywanie korespondencji w systemie ePUAP;
 4. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. obsługa skrzynki pocztowej urzad@wiazowna.pl;
 6. prowadzenie rejestru faktur oraz przekazywanie ich do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy;
 7. przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów (obwieszczenia komornicze, sądowe itp.);
 8. sprawozdawczość wynikająca z pracy Wydziału Spraw Społecznych.

Wymagane dokumenty (pełna informacja w ogłoszeniu poniżej) należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, w terminie do 5 lutego do godz. 14.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 2/2021”.

Data opublikowania strony: 04/02/2021