bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wydział Spraw Społecznych. Szukamy pracownika – nabór unieważniony

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna. Aplikacje można składać do 30 sierpnia.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282);
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe lub specjalności wojskowe, administracja, prawo);
 • 3 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie informacji niejawnych,
  o ochronie danych osobowych, o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, prawo o zgromadzeniach, o bezpieczeństwie imprez masowych, o ochronie przeciw pożarowej, o samorządzie gminnym, o pożytku publicznym i stowarzyszeniach wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Gminy Wiązowna oraz Regulamin organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie w pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • doświadczenie na stanowisku związanym z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną;
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli poufne,
  w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 • prawo jazdy kat. B;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym m. in.: realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, prowadzenie i aktualizacja elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy;
 • realizacja zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • prowadzenie spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej oraz w zakresie zarządzania kryzysowego;
 • współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
 • prowadzenie spraw związanych z komunikacją publiczną w gminie;
 • prowadzenie spraw związanych z turystyką w gminie;
 • prowadzenie działań wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, w terminie do dnia 30.08.2019 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 14/2019.

Data opublikowania strony: 19/08/2019