radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

XXXIV Sesja Rady Gminy

XXXIV Sesja Rady Gminy

Na pierwszej sesji w tym roku radni podjęli 3 uchwały. Przyjęte uchwały dotyczyły w szczególności zawarcia umowy pomiędzy Gminą Wiązowna a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”.

Zmiana w Budżecie gminy na 2017 rok
Dochody uplasowały się na poziomie 72.652.462,00 zł natomiast wydatki na poziomie 75.855.972,54 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z planowanego zawarciem umowy notarialnej pomiędzy Gminą Wiązowna a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Umowa ta dotyczyć będzie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni i rozliczenia ceny sprzedaży ww. prawa poprzez przeniesienie prawa własności nieruchomości. Przedmiotem zbycia na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” będzie prawo użytkowania wieczystego do gruntu stanowiącego nieruchomości bazy GS w Lipowie, Karczmy i bazy GS w Wiązownie oraz sklepu w Pęclinie. Zbycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni nastąpi za łączną cenę w wysokości 2.039.812,00 zł. Rozliczenie ceny sprzedaży nastąpi poprzez przeniesienie na rzecz Gminy Wiązowna własności nieruchomości stanowiących działkę pawilonu handlowego i makulatorowni za łączną kwotę 2.039.812,00 zł. Kwota ta została wykazana również w wydatkach.

Ponadto w wydatkach wprowadzono następujące zmiany:
Zwiększono wydatki o kwotę 123.000,00 zł na inwestycję pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny – etap V” i zmiany jego nazwy na „Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”. Zmiana nazwy wynika z konieczności dostosowania jej do warunków ubiegania się o dofinansowanie. Natomiast zwiększenie zostało oszacowane na 173.000,00 zł która będzie stanowić wartość opracowania
dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie to zostało również wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W oświacie zwiększenia dotyczyły:
1)    projektu „Erasmus + w wyniku niewykorzystania środków w wysokości 23.755,54 zł w 2016 roku;
2)    wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup systemu służącego do przeprowadzania elektronicznej rekrutacji” w kwocie 15.000,00 zł.

Zmiana nr 10 do Studium
W związku z przebudową drogi S17 zaistniała konieczność zmiany przeznaczenia terenu, na którym znajduje się Karczma w Wiązownie na teren usługowy. Wprowadzenie zmiany zwiększy możliwości prowadzenia działalności na ww. terenie np. pod usługi hotelarskie.

Data opublikowania strony: 19/01/2017