radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Z prac rady …

Z prac rady …

Na sesji (28.03) Radni przeanalizowali dwadzieścia jeden uchwał. Najważniejsze z nich to zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli, dostosowania sieci szkół oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Góraszka wschodnia” – obszar planistyczny „A”. Na sesji został również wręczony tytuł „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” dla strażaka Sergiusza WYSOCKIEGO za szczególne zasługi w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia oraz chęć niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Kryteria rekrutacji
W związku z wprowadzeniem systemu elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli radni podjęli dwie uchwały wyznaczające kryteria przyjmowania dzieci. Rekrutacja elektroniczna obejmie dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Rekrutacja nie dotyczy dzieci kontynuujących już rozpoczętą naukę w danej szkole. Planowany termin rozpoczęcia elektronicznej rekrutacji to 18 kwietnia.

Sieć szkół
Reforma oświaty wprowadziła ośmioklasowe szkoły podstawowe i likwiduje jednocześnie gimnazja. Radni przyjęli nową sieć szkół. Na terenie naszej gminy będą prowadzone cztery szkoły podstawowe w: Wiązownie, Malcanowie, Gliniance i Zakręcie. Dwie ostatnie będą mieściły się w dwóch budynkach, w dotychczasowych siedzibach szkół podstawowych i tych zajmowanych przez obecne gimnazja. Wprowadzane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez związki zawodowe i Kuratorium Oświaty.

Dofinansowanie form doskonalenia
Radni przyjęli plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dofinansowanie obejmuje: studia uzupełniające, studia językowe, studia podyplomowe, doktoranckie i kursy kwalifikacyjne. Środki na dofinansowania od tego roku zostaną zabezpieczone w budżetach placówek oświatowych. Zmianie uległa kwota dofinansowania i obecnie wynosi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Nowe nazwy ulic
Radni nadali nazwy dwóm ulicom na terenie gminy. W Zakręcie nadano nazwę ul. Integracyjna, a w Góraszce ul. Lotosu. Po uprawomocnieniu się uchwał (14 dni od daty publikacji) zostaną wysłane do mieszkańców zawiadomienia o zmianie adresu. Szczegółowych informacji udziela Paulina Żurawska, tel. 22 512 58 822, email: p.zurawska@wiazowna.pl.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Jak co roku zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada do 31 marca przyjmuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Od tego roku zwierzęta bezdomne przyjmowane będą do schroniska w Celestynowie. Opiekę weterynaryjną (w zakresie Programu) obejmie weterynarz z Mińska Mazowieckiego. Dla mieszkańców ważną zmianą jest możliwość otrzymania dofinansowania na sterylizację/kastrację, znakowanie/czipowanie kotów i psów oraz na uśpienie ślepego miotu. Szczegółowych informacji udziela Joanna Kociszewska, tel. 22 512 58 826, email: j.kociszewska@wiazowna.pl.

Przyjęcie darowizny
Radni zdecydowali o przyjęciu dwóch darowizn nieruchomości stanowiących drogi w Gliniance i Czarnówce.

Zakup nieruchomości
Została wyrażona zgoda na zakup działki wraz z wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ul. Leśnej w Wiązownie w celu utworzenia lokali mieszkalnych, które powiększą mieszkaniowy zasób gminy.

Zbycie nieruchomości
Radni podjęli 3 uchwały w sprawie zbycia nieruchomości należących do gminy. Nieruchomości przeznaczone do zbycia zlokalizowane są w miejscowościach Lipowo, Rzakta i Kopki.

Dzierżawa
Rada przedłużyła do 30 września br. dzierżawę gruntu w Wiązownie przy ul Lubelskiej właścicielce kwiaciarni ORCHIDEA.
.
Mniejsze opłaty za kanalizację
Rada przyjęła nowe taryfy opłat za ścieki na najbliższy rok. Taryfy obowiązywać będą od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Za odprowadzanie ścieków do kanalizacji zapłacimy 0,55 zł mniej za każdy m3 w porównaniu do poprzedniego roku.

Środki na drogi powiatowe
Radni zdecydowali o przekazaniu Powiatowi Otwockiemu (zarządcy drogi) pomocy rzeczowej o wartości do 35 tys. zł., w ramach której nasza gmina utwardzi parking przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną przy ul. Kościelnej w Wiązownie.

Planowanie przestrzenne
Radni głosowali nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka Wschodnia – obszar planistyczny »A«”. Plan jest istotny, bo ułatwia inwestycje na terenie Góraszki między ulicami Kaczeńców a Mickiewicza. Na etapie konsultacji w niektórych fragmentach nie uzyskał jednomyślnie pozytywnej opinii mieszkańców. Dlatego z pierwotnego planu wyłączono sporne fragmenty, tak by te tereny, które nie budzą zastrzeżeń, jak najszybciej objąć planem. Szczegółowych informacji udziela Jolanta Lipska, tel. 22 512 58 817, email: j.lipska@wiazowna.pl.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa
Rada zdecydowała o przystąpieniu do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Zagadnienia, którymi zajmuje się Stowarzyszenie w tym wspieranie samorządu regionalnego są ważne dla dalszego rozwoju naszej gminy.

Uchwały od 4 kwietnia dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu w Biurze Rady pok. 207. Sesje są otwarte dla mieszkańców. Zapraszamy.

Data opublikowania strony: 31/03/2017