mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy po przerwie wakacyjnej

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy po przerwie wakacyjnej

Po przerwie wakacyjnej radni spotkają się na sesji 28 sierpnia, na której będą debatować nad 22 projektami uchwał. Wśród nich znajdą się zmiany budżetowe, wynikające z rewizji budżetu po pierwszym półroczu oraz konieczności zapewnienia środków na realizację zadań inwestycyjnych w związku ze wzrostem cen usług budowlanych, bądź rezygnacji z niektórych zadań z powodu przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń.

Kolejne trzy projekty dotyczą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa”, które pozwolą ustalić przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określić sposób ich zagospodarowania i zabudowy.

Radni pochylą się także nad Statutem gminy w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązującego prawa. Przygotowany projekt uchwały wprowadza konieczne zapisy wynikające z ustaw oraz zmiany redakcyjne, organizacyjne, porządkowe i usprawniające prace rady. Przedmiotem obrad będzie także obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, która da prawo grupie mieszkańców naszej gminy posiadającej czynne prawo wyborcze do złożenia uchwały z ich propozycją.

Jak co roku, radni będą decydować o zasadach współpracy z NGO, zawartych w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Zależy nam na tym, by współpraca urzędu i organizacji pozarządowych była sprawna i przynosiła wymierne korzyści mieszkańcom gminy, stąd projekt został oparty na Wieloletnim programie współpracy na lata 2017-2022. Przyjęcie kolejnej uchwały – Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018-2025 – pozwoli na efektywne działania na rzecz osób starszych. Przedmiotem obrad będzie również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022, którego celem jest przede wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy i jego negatywnych następstw oraz zmiana zachowań ofiar i sprawców przemocy poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.

To tylko niektóre z uchwał. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 28 sierpnia o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Więcej informacji udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 24/08/2018