Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

Jeśli planujesz zmianę formy opodatkowania pamiętaj, że możesz to zrobić od początku każdego roku najpóźniej do 20 stycznia!

W zależności od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania, zmiana wymaga złożenia do Urzędu Skarbowego jednego z następujących dokumentów:

• oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
• wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
• oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym
• zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym (w takim wypadku podatnik będzie korzystał z opodatkowania według skali podatkowej)

Jedynie w przypadku karty podatkowej możliwe jest zrzeczenie się tej formy opodatkowania także w trakcie roku podatkowego. W takim przypadku należy dopełnić formalności w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej bądź zmieniającej wysokość karty podatkowej.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowej formy opodatkowania, nie ma potrzeby składania oświadczenia lub wniosku ponownie.

Zgłoszenie za pośrednictwem CEIDG:
Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mogą zgłosić zmianę formy opodatkowania do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem CEIDG. W tym celu należy wypełnić wniosek o zmianę wpisu, a w przypadku wyboru karty podatkowej, dołączyć formularz PIT-16. Zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną. Pamiętaj, że do pełnego zgłoszenia online niezbędne jest uzyskanie, bądź wykorzystanie posiadanego elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego zaufanego profilu.

W przypadku wyboru/zmiany formy opodatkowania działalności innej niż jednoosobowa – podlegająca wpisowi do CEIDG, można skorzystać z pisma ogólnego ePK i za jego pośrednictwem skierować zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego.

Zmiana sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy:
Pamiętaj, że za pośrednictwem CEIDG możesz także zgłosić zmianę sposobu opłacania zaliczek (miesięcznie, kwartalnie, w formie uproszczonej). Poniżej znajdziesz informacje na temat terminów i częstotliwości płacenia zaliczek w przypadku poszczególnych formy opodatkowania.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych:
Jeżeli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Zaliczki można również płacić w systemie kwartalnym – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Z tej formy mogą korzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność. Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego przychody z prowadzonej działalności wraz z podatkiem od towarów i usług nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej w złotych równowartości 1.200.000 Euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Chcąc rozliczać podatek dochodowy kwartalnie, musisz wybrać taką formę podczas rejestracji działalności. Jeżeli tego nie zrobisz, ale ostatecznie chcesz się rozliczać w tej formie, możesz dokonać zmiany z początkiem każdego nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Zgłoszenie musi być złożone do Urzędu Skarbowego do 20 lutego danego roku podatkowego.

Podatek liniowy:
W trakcie roku musisz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne. Podobnie jak w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych, jeżeli jesteś małym podatnikiem albo podatnikiem rozpoczynającym działalność, możesz wpłacać zaliczki kwartalne – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka (dotyczy to tylko tych podatników, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej, a nie np. dzierżawy czy najmu). Jeśli planujesz płacenie zaliczek kwartalne, masz obowiązek zawiadomienia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o wyborze tej metody do 20 lutego. Jeśli rozpoczynasz działalność, powinieneś to zrobić do dnia rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu. Zawiadomienie jest ważne w następnych latach, jeżeli nie złożysz informacji o rezygnacji z metody kwartalnej.

Zaliczki uproszczone:
Podatnicy, którzy w poprzednich latach rozliczali PIT na zasadach ogólnych albo według stawki liniowej, mogą płacić tzw. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. W tym przypadku zaliczki płaci się co miesiąc do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wybór tej formy należy zgłosić (podatnicy PIT) do Urzędu Skarbowego do 20 lutego (w przypadku podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych, zawiadomienie składa się w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek). Podatnicy, którzy wybrali metodę uproszczoną, opłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego: 1. złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, albo 2. w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeśli w roku, o którym mowa w punkcie 1, nie wykazano podatku należnego).

Ryczałt:
W zakresie rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych podatnicy są zobowiązani do opłacania należnego podatku na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. Podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 000 euro mogą dokonywać obliczenia podatku i wpłacana należnego podatku kwartalnie. W tym przypadku, do 20 stycznia należy zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze tej metody płatności.

Karta podatkowa:
Po otrzymaniu zgłoszenia PIT-16 organ skarbowy, decyzją, ustali wysokość podatku oraz terminy jego zapłaty w danym roku. W przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy. Podatek dochodowy ustalony w w/w formie po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do 28 grudnia roku podatkowego.
Aktualne stawki opodatkowania poszczególnych rodzajów działalności znajdziesz w obwieszczeniu Ministra Finansów z 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej.

Data opublikowania strony: 12/05/2016