Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zmiany w podatku VAT

Warto wiedzieć

Obligatoryjna rejestracja jako płatnik podatku VAT dotyczy następujących rodzajów działalności:

(niezależnie od osiąganych przychodów):
1) dokonujących dostaw:
a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (link do ustawy pod tekstem),
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
– wyrobów tytoniowych,
– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art.43 ust.1 pkt 10 lit.a i b,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu;
2) świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie;
3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju
– na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy przekroczyli 150 000 zł wartości sprzedaży w ciągu całego roku zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Należy jednak pamiętać, iż do wyżej wskazanej wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz innych usług i towarów uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju) .

Jeżeli działalność rozpoczynana jest w trakcie roku, limit ten oblicza się proporcjonalnie do ilości miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego.

Podmioty zwolnione z płacenia podatku VAT

Zwolnienie ustawowe z rejestracji VAT przysługuje firmom rozpoczynającym działalność w bieżącym roku podatkowym oraz innym podmiotom, które:
– w roku ubiegłym wykazały przychody ze sprzedaży nieprzekraczające limitu 150 000 zł netto,
– wykonują tylko czynności wyłączone przedmiotowo z opodatkowania VAT-em (w takiej sytuacji zwolnienie przysługuje niezależnie od tego, czy poprzedni warunek został spełniony). Status podatnika zwolnionego oznacza, że firma nie musi składać deklaracji rozliczających VAT (VAT-7 lub VAT-7K). Firma nie wpłaca do urzędu skarbowego kwot z tytułu VAT należnego oraz nie uzyskuje prawa do zwrotu VAT z faktur kosztowych.

W przypadku takich przedsiębiorców, zapisy dotyczące sprzedaży oraz zakupu towarów i usług są wpisywane do Księgi Przychodów i Rozchodów lub do Rachunku Zysków i Strat w kwocie brutto.

Rejestracja

Rejestracja jako podatnik VAT następuje za pomocą formularza VAT-R. Przedsiębiorca może wybrać jeden z dwóch wariantów dotyczących VAT:
– rejestracja jako podatnik czynny – składając wypełniony formularz VAT-R,
– rejestracja jako podatnik zwolniony – w tym celu przedsiębiorca może, ale nie musi składać formularza VAT-R (składając formularz, należy zaznaczyć na nim, status podatnika VAT zwolnionego). Gdy przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia dotyczącego limitu wartości sprzedaży (150 tys zł netto) lub dokonuje sprzedaży, która korzysta ze zwolnienia ze względu na przedmiot, nie musi rejestrować się na potrzeby VAT. Trzeba jednak pilnować limitu sprzedaży, gdyż jego przekroczenie (utrata prawa do zwolnienia) wiąże się z koniecznością rejestracji.

Jeżeli rejestracja VAT jest obowiązkowa, należy jej dokonać przed dokonaniem pierwszej czynności niepodlegającej zwolnieniu z VAT, zaś w przypadku wyczerpania limitu sprzedaży – przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na kwotę wykraczającą poza limit (pow. 150 tys. zł). W związku z tym, właściciel firmy korzystający ze zwolnienia powinien skrupulatnie prowadzić rejestr sprzedaży, aby uniknąć niebezpieczeństwa dokonania sprzedaży podlegającej opodatkowaniu bez naliczenia podatku. Natomiast przedsiębiorca, który rezygnuje ze zwolnienia (i chce być płatnikiem VAT, pomimo, że nie ma takiego obowiązku), powinien zarejestrować się przed początkiem miesiąca od którego chce być podatnikiem VAT.

Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia z VAT lub zrezygnowali z niego, mogą ponownie skorzystać ze zwolnienia dopiero po upływie pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania jako podatnicy VAT (tj. licząc od końca roku, w którym nastąpiła utrata lub rezygnacja z prawa).

Powrót do zwolnienia wymaga spełnienia łącznie dwóch kryteriów:
– prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej zwolnieniu z VAT,
– nieprzekroczenia limitu wartości sprzedaży w wysokości 150 tys. zł w poprzednim roku podatkowym.

Powrotu do zwolnienia dokonuje się ponownie składając formularz VAT-R w urzędzie skarbowym.

Na dany rok podatkowy należy tego dokonać w terminie do 7 stycznia – w przeciwnym razie pojawi się konieczność opłacania VAT-u przez kolejny rok.

Różnice pomiędzy vatowcem i nie-vatowcem

1. Vatowiec do wartości sprzedaży netto dolicza podatek VAT według stawki określonej w przepisach (5%, 8% lub 23%). Netto + VAT daje cenę brutto. U nie-vatowca netto=brutto.

2. Vatowiec wystawia faktury, nie-vatowiec wystawia rachunki.

3. Nie-vatowiec jest zwolniony z prowadzenia ewidencji zakupów VAT, ale musi prowadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli na pilnowanie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia.

4. Vatowiec ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży).

5. Vatowiec ma obowiązek składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów przewidują również stosowanie dwóch stawek obniżonych: 8% i 5%.

LINK DO USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Data opublikowania strony: 12/06/2015