Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni pracownika socjalnego

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna szuka pracownika socjalnego. Oferty można składać 11 grudnia.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 1. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy do wyjazdów w teren,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagania dodatkowe to:

 1. doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
 3. zaangażowanie i asertywność, odporność na stres,
 4. inicjatywa i samodzielność w rozwiazywaniu problemów przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i empatia,
 6. profesjonalizm oraz umiejętność zachowania bezstronności w pracy z klientem pomocy społecznej,
 7. obsługa komputera – pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna,
 8. mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub realizacji zadań finansowych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej,
 9. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie do 11 grudnia do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy stanowisko Pracownik socjalny” – oferta nr ZdsKiA.110.6.2023.

 

Data opublikowania strony: 21/11/2023