bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centrum Usług Społecznych szuka głównego księgowego

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni głównego księgowego. Dokumenty można składać do 14 lutego.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
 6. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
 7. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
 8. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 9. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
 10. znajomość przepisów ustaw:
  • samorządzie gminnym;
  • podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
  • podatku dochodowym od osób prawnych;
 11. ustawy o finansach publicznych;
  • rachunkowości;
  • odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 12. Ordynacja podatkowa;
 13. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);
 14. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
  • pracownikach samorządowych;
 15. i innych związanych ze stanowiskiem.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: RAKS SQL, PŁATNIK, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA INFO SYSTEM, SJO BeSTi@, EZD
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych,
 4. cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność, odporność na stres, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 6. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), do 14 lutego do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego – oferta nr ZKA.110.2.202″.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Data opublikowania strony: 16/01/2023