Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centrum Usług Społecznych szuka pracownika socjalnego

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty można składać do 15 czerwca.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. wykształcenie:
 • dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych lub,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub,
 • dyplom ukończenia do 31.03.2013 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym  z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków,
 1. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy do wyjazdów w teren,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
 3. zaangażowanie i asertywność, odporność na stres,
 4. inicjatywa i samodzielność w rozwiazywaniu problemów przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i empatia,
 6. profesjonalizm oraz umiejętność zachowania bezstronności w pracy z klientem pomocy społecznej,
 7. obsługa komputera – pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna,
 8. mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej,
 9. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Zakres realizowanych zadań:

 1. praca socjalna,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz realizacja zaplanowanych świadczeń,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z  pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej) do 15 czerwca do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy stanowisko Pracownik socjalny” – oferta nr ZKA. 110.6.2022.

Ogłoszenie o naborze można znaleźć na BIP Centrum Usług Społecznych. Więcej informacji można uzyska w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Data opublikowania strony: 06/06/2022