Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dodatek 300 zł za pełnienie funkcji sołtysa. Jest projekt

Sto złotych zwinite w rulonik i ustawone w dwóch rzędach na sztorc
(Foto: Adobe Stock)

Rząd pracuje nad projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ma ono wynieść 300 zł, jednak nie każdy je dostanie. Jakie warunki należy spełnić?

„Projektowane świadczenie ma na celu docenienie sołtysów, którzy wykonując tą niezwykle pożądaną społecznie funkcję przyczyniali się przez wiele lat do rozwoju
i aktywizacji lokalnej społeczności” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż przez 8 lat;
  2. osiągnęła wiek: w przypadku kobiet 60 lat a w przypadku mężczyzn 65 lat.

Ważnym zapisem w projekcie ustawy jest także to, że przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa:

  1. nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji;
  2. wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej i wynosi 300 zł miesięcznie, jednak nie przysługuje ono osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Aby otrzymać świadczenie, osoba pełniąca funkcję sołtysa, spełniająca wyżej wymienione warunki będzie musiała złożyć wniosek wraz z załącznikami do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jednym z załączników do wniosku jest zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

Zgodnie z zapisami projektu ustawy przepisy te mają wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Śledzimy proces legislacyjny i jednocześnie przygotowujemy się do wydawania zaświadczeń osobom spełniającym warunki opisane w projekcie ustawy. Aby ułatwić osobom starającym się o świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przygotujemy wzór wniosku, na podstawie którego zostanie wydane odpowiednie zaświadczenie.

Ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie jest znany także wzór wniosku o wypłatę świadczenia, a to od niego w dużej mierze będzie zależeć treść wydawanych przez wójta zaświadczeń o pełnieniu funkcji sołtysa.

W chwili obecnej nie należy składać wniosków o wydanie zaświadczeń o pełnieniu funkcji sołtysa, gdyż może się okazać, że KRUS będzie wymagał aktualnego dokumentu, wydanego nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia.

Link do strony Sejmu RP z projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/

Więcej informacji udziela Marzena Szulik, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 83, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 05/05/2023