Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nabór do komisji konkursowej. Zgłoszenia do 20 kwietnia

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 ogłoszonego Zarządzeniem nr 43.779.2023 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Gminy Wiązowna w 2023 roku w zakresach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs, oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. biorące udział w konkursie.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia można składać do dnia 20 kwietnia 2023 roku osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Data opublikowania strony: 14/04/2023