bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Oferta pracy w urzędzie. Praca w Biurze Obsługi Mieszkańca

Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna
Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Ogłaszamy nabór na stanowisko w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna w ramach umowy na zastępstwo. Oferty można składać do 4 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. obsługa interesantów Biura Obsługi Mieszkańca;
 2. obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. odbieranie i przekazywanie korespondencji w systemie ePUAP;
 4. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. obsługa skrzynki pocztowej urzad@wiazowna.pl;
 6. prowadzenie rejestru faktur oraz przekazywanie ich do poszczególnych wydziałów urzędu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. roczny staż pracy;
 4. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz biegła znajomość środowiska Microsoft;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Wiązowna (zarządzenie nr 206.535.2021 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2021 r.).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. doświadczenie w pracy w zakresie zadań objętych naborem;
 4. zdolności analityczne i organizacyjne;
 5. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 4 lipca do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 7/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 26/06/2023