Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ogłoszenie o pracę. CUS w Radiówku poszukuje asystenta rodziny

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny. Dokumenty można składać do 23 listopada.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • wykształcenie:
 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1923);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 zatrudnienie i stosunek pracy asystenta rodziny ust. 1;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a gminny zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy;
 • praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny ( podpisany odręcznie);
 • dyplom, odpis lub potwierdzone kopie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na wolne stanowisko pracy zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej (druk do pobrania);
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga!

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez osobę składającą ofertę. Dla potrzeb rekrutacji prosi się o przekazanie danych do kontaktu, tj. numer telefonu lub adresu poczty elektronicznej. W przypadku otrzymania aplikacji kandydata z niepełnosprawnościami, wszystkie elementy rekrutacji po uzgodnieniu są dostosowywane do potrzeb kandydata.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:                                               

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie do dnia 23.11.2023 r. do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Asystenta Rodziny” – oferta nr ZdsKiA.110.5.2023.

Postępowanie kwalifikacyjne:   

 • aplikacje, które wpłyną do CUS Gminy Wiązowna po terminie nie będą rozpatrywane.
 • osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • rekrutacja na stanowisko będzie złożona z dwóch etapów:
 • wstępna, formalna selekcja dokumentów aplikacyjnych,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • oferty odrzucone (niespełniające wymogów formalnych) oraz które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie.

Data opublikowania strony: 06/11/2023