Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ogłoszenie o pracę. Szukamy specjalisty od finansów

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby do Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 15 grudnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 2. sporządzanie poleceń przelewu za pomocą systemu bankowości elektronicznej;
 3. prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Urzędu Gminy;
 4. ewidencja i przechowywanie wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów;
 5. ewidencja kaucji za wynajem świetlic.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość;
 2. 2-letni staż pracy;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość pakietu MS Office;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość;
 2. znajomość programów firmy U.I.INFO-SYSTEM R i T Groszek, w szczególności „Księgowość Budżetowa”,
 3. doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.lech@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

w terminie do 15 grudnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym – oferta nr 23/2023“. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod tekstem lub na BIP pod linkiem: https://bip.wiazowna.pl/

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 07/12/2023