mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca przy pozyskiwaniu funduszy. Nabór

Praca przy pozyskiwaniu funduszy. Nabór

Trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta. Skupieni nad tym, co wyświetla się na monitowrze laptopa.

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Oferty można składać do 20 kwietnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. monitoring dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
 2. przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej;
 3. przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań ze środków krajowych – programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska, inne;
 4. prowadzenie rozliczeń finansowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych;
 5. współpraca z innymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Wiązowna – wymiana informacji, pism, wniosków;
 6. praca w programach obowiązujących na stanowisku pracy;
 7. prowadzenie korespondencji w sprawach ogólnych Urzędu i Wydziału, przygotowanie korespondencji dla mieszkańców i urzędów;
 8. realizacja i prowadzenie zamówień wg Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych;
 9. przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań (Główny Urząd Statystyczny, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, właściwe Ministerstwa i inne instytucje związane z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych);
 10. prowadzenie i realizacja powierzonych zadań w Wydziale Rozwoju Gospodarczego;
 11. prowadzenie powierzonych spraw dotyczących funduszu sołeckiego, weryfikacja, planowanie, realizacja i koordynacja funduszu sołeckiego;
 12. sporządzanie dokumentów potwierdzających wytworzenie środka trwałego OT oraz dokumentu przekazującego wytworzony środek trwały wraz
  z przekazaniem w/w dokumentów do Wydziału Finansowego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia, o kierunku m. in.: zarządzanie projektami funduszy unijnych i krajowych, ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja, stosunki międzynarodowe;
 3. 5 – letni staż pracy, w tym min. 1 rok na stanowisku związanym
  z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym i skutecznym przygotowaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, projektów i programów krajowych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności regulacji prawnych z zakresu realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków zewnętrznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna i Statutu Gminy Wiązowna;
 8. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 2. znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 oraz założeń programowej perspektywy finansowej 2021-2027;
 3. umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz w generatorach wniosków o płatność;
 4. udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych;
 5. studia podyplomowe w zakresie administrowania środkami unijnymi będą dodatkowym atutem;
 6. prawo jazdy kat. B;
 7. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie do dnia 20 kwietnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 5/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 12/04/2022