Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Nabór do 18 maja

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 18 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. Monitoring dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
 2. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej;
 3. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań ze środków krajowych – programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska, inne;
 4. Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych;
 5. Praca w programach obowiązujących na stanowisku pracy;
 6. Realizacja i prowadzenie zamówień wg. Regulamin udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł;
 7. Realizacja i prowadzenie postępować o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto;
 3. praca w budynku Pawilonu Kultury w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. min. 2 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów i regulacji dotyczących funduszy unijnych i środków zewnętrznych, ustawy Pzp.
 8. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym przygotowywaniu
  i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź z programów krajowych;
 2. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 3. znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 oraz założeń programowej perspektywy finansowej 2021-2027;
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków zewnętrznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, znajomość ustawy
  o samorządzie gminnym;
 5. umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz w generatorach wniosków o płatność;
 6. udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych;
 7. studia podyplomowe w zakresie administrowania środkami unijnymi będą dodatkowym atutem;
 8. prawo jazdy kat. B;
 9. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie do 18 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Rozwoju Gospodarczego – oferta nr 8/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 05/05/2022