Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w finansach. Nabór do 27 czerwca

Nabór na rachmistrza.

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 27 czerwca.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie przyjęcia i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 • obsługa spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego;
 • wystawianie faktur VAT i not księgowych dotyczących pasa drogowego, prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów budżetowych w zakresie pasa drogowego, prowadzenie centralnego rejestru umów na dzierżawę pasa drogowego oraz bieżące uzgadnianie należności z Wydziałem Inwestycji;
 • rozliczanie dotacji przekazanych przez gminę na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
 • prowadzenie egzekucji zaległości z tytułu ewidencjonowanych dochodów.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie na pełen etat;
 • wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto miesięcznie;
 • praca w budynku przy ul. Lubelskiej 59;
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze;
 • w budynku brak windy;
 • w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 • brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy umożliwiających pracę osobom niewidomym;
 • praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;
 • pracodawca stosuje art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej
  i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • wykształcenie średnie o profilu finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe o kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne;
 • 2-letni staż pracy;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST;
 • ogólna wiedza o administracji samorządowej;
 • znajomość metodologii sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość systemu Besti@ oraz Info-System R. i T.GROSZEK Sp.j.

 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (druk do pobrania);
 • oświadczenie – (druk do pobrania):
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach niniejszego naboru,
  2. zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji,
  3. o posiadaniu obywatelstwa,
  4. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  5. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach objętych naborem;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga !

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez osobę składającą ofertę.

W przypadku otrzymania aplikacji kandydata z niepełnosprawnościami, wszystkie elementy rekrutacji po uzgodnieniu są dostosowywane do potrzeb kandydata.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 27.06.2022 r. do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym – oferta nr 11/2022.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 15/06/2022