mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w kadrach. Nabór do 25 lipca

Praca w kadrach. Nabór do 25 lipca

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Praca na umowę na zastępstwo. Dokumenty można składać do 25 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie spraw z zakresu kadr, w tym przygotowywanie umów, porozumień, świadectwa; zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 2. prowadzenie spraw z zakresu szkoleń, delegacji, świadczeń lekarskich, ryczałtów samochodowych oraz prowadzenie ich budżetu;
 3. rozliczanie delegacji służbowych;
 4. przygotowywanie przelewów diet dla radnych i sołtysów oraz prowadzenie analityki dokonanych wypłat;
 5. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. rok doświadczenia w pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeks pracy.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie o kierunku zarządzanie, ekonomia i pokrewne;
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem oraz w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. komunikatywność;
 4. dobra organizacja pracy;
 5. umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

do 25 lipca do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 15/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 13/07/2022