mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w planowaniu przestrzennym. W Urzędzie Gminy Wiązowna

Praca w planowaniu przestrzennym. W Urzędzie Gminy Wiązowna

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 22 sierpnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 2. Sporządzanie analiz urbanistycznych na potrzeby opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 3. Udział w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. Prowadzenie dokumentacji prac planistycznych;
 5. Udział w opracowywaniu dokumentów około planistycznych tj. prognoz środowiskowych i finansowych dokumentacji o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne itp.;
 6. Prowadzenie korespondencji bieżącej dotyczącej planowania przestrzennego;
 7. Obsługa korespondencji w trybie elektronicznego obiegu dokumentów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto;
 3. praca w budynku przy ul. Lubelskiej 59.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura lub pokrewne;
 3. roczny staż pracy w zakresie planowania przestrzennego;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 8. znajomość środowiska GIS.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. Doświadczenie przy opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. Doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do 22 sierpnia do godz. 12.00, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Wydziale Planowania Przestrzennego – oferta nr 20/2022”:

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Gąska, Wydział Administracyjny, tel 22 512 58 53, e-mail: a.gaska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 10/08/2022