Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w urzędzie. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 15 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania pasem drogowym:

 1. lokalizacji w pasie drogowym urządzeń obcych;
 2. lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy;
 3. zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót lub umieszczenia urządzeń obcych;
 4. przekazywania i odbioru pasa drogowego;
 5. prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów;
 6. przygotowywania wniosków o nadanie numeracji drogom publicznym;
 7. przygotowywania projektów uchwał dotyczących przejmowania i zaliczania dróg do kategorii dróg publicznych;
 8. prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie zadań związanych z umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń obcych;
 9. uzgadniania projektów opracowań, dokumentacji i robót dot. pasa drogowego;
 10. prowadzenia interwencji w sprawie stanu nawierzchni dróg, zdarzeń losowych;
 11. prowadzenia przydzielonych spraw dotyczących wydatkowania funduszu sołeckiego – planowanie, realizacja i rozliczenie;
 12. przygotowywania informacji dotyczących pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej między innymi na: stronę www urzędu, tablice ogłoszeń, do biuletynu „Powiązania”;
 13. przygotowywania sprawozdań i raportów w sprawach związanych z realizacją powierzonych obowiązków służbowych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane);
 3. 1 rok stażu pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawowa znajomość przepisów
  o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane);
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty można dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub  przesłać listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do 15 maja do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Wydziału Gospodarki Komunalnej – oferta nr 6/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska, naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 04/05/2023