Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt budżetu na 2019 rok gotowy

Zapraszamy do zapoznania się z projektem budżetu na 2019 rok, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych 15 listopada trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz do Rady Gminy. Teraz analizą budżetu zajmie się Komisja Budżetowa. Uchwalenie budżetu przez Radę Gminy planowane jest podczas grudniowej sesji.

Dochody szacunkowe są na poziomie 88.370.780,71 zł, a wydatki 98.389.269,81 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 30,2 mln zł. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 29,6 mln zł (planowana subwencja oświatowa z budżetu państwa to niecałe 14 mln zł.). Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 17,9 mln zł.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy 25.769.171,73 zł. Na spłatę zobowiązania za wykonane roboty budowlane zadania „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna” wydamy ponad 9 mln zł. Na Centrum Aktywności Lokalnej ponad 5 mln zł, na modernizację i budowę dróg blisko 4 mln zł a na targowisko Mój Rynek 2,4 mln zł. Na ścieżki rowerowe planujemy wydać 1,7 mln zł, na budowę świetlic i zagospodarowanie terenu 1,2 mln zł, na budowę wodociągów i kanalizacji 717 tys. zł, na E-usługi dla e-kultury 438 tys. zł oraz na E-Archiwum 206 tys. zł, a na oświetlenie uliczne 361 tys. zł. Planujemy przyznać na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie 300 tys. zł. Na pozostałe inwestycje przeznaczonych zostało 388 tys. zł.

Ponad 1,14 mln zł planujemy przekazać jako pomoc rzeczowa i finansowa Powiatowi Otwockiemu na prace na drogach powiatowych w naszej gminie. Ważnym zadaniem, mającym wpływ na rozwój naszej gminy, jest komunikacja (ZTM, L, Warszawa+), na którą planujemy wydać o 261 tys. zł więcej niż w tym roku, tj. jest 2,8 mln zł. Wiąże się to z uruchomieniem nowej linii lokalnej „L” Michałówek Sulejówek oraz przystąpieniem do programu Warszawa+.

W przyszłym roku na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, dzielonego na zebraniach przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli wydamy prawie 1 mln zł. 2/3 tej kwoty mieszkańcy przeznaczyli na zadania inwestycyjne, a 1/3 na wydatki bieżące. Szczegółowy podział funduszu na poszczególne sołectwa znajduje się w załączniku do projektu budżetu „Tabela 10”.

Do 30 września mieszkańcy mogli składać wnioski do budżetu na 2019 rok. W sumie do Urzędu wpłynęło 188 wniosków. Wszystkie zostały gruntownie przeanalizowane i część z nich trafiła do projektu budżetu. Analizy dokonano pod kątem możliwości finansowych gminy, służenia jak największej liczbie mieszkańców oraz tego, czy pomysły mieszkańców mieszczą się w zakresie kompetencji samorządu. Po uchwaleniu budżetu wszyscy, którzy złożyli wniosek, zostaną poinformowani o tym, czy znalazł się on w budżecie, czy też nie. Poniżej prezentujemy projekt uchwały budżetowej.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Agnieszka Kowalska – Wydział Finansowy, pok. 102, tel. 22 512 58 40, e-mail: a.kowalska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 19/11/2018