Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Złóż wniosek do 19 marca

Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od tyłu na halę sportową i plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od strony placu zabaw na halę sportową (Foto: UG Wiązowna)

Od 4 marca 2024 r. rozpoczynamy w naszej gminie rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Rekrutacja prowadzona jest częściowo w systemie elektronicznym. Wystarczy wejść na stronę www.tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” lub „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych”. Tu będzie można zapoznać się z ofertą gminnych szkół i przedszkoli, zarejestrować dziecko oraz pobierać wnioski do wypełnienia. Następnie wniosek papierowy składa się wraz z wymaganymi dokumentami w placówce pierwszego wyboru (w przypadku przedszkola) i w szkole podstawowej, w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Składanie wniosków trwa do 19 marca.

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę jednakowo punktowane  kryteria ustawowe, takie jak:

 1. wielodzietność rodziny dziecka (kandydata),
 2. niepełnosprawność dziecka,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugiej kolejności brane są pod uwagę kryteria dodatkowe ustalane przez samorząd. W tym przypadku punkty zostaną przyznane za to, że:

 1. rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania;
 2. rodzeństwo ubiegające się o miejsce w przedszkolu oraz dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w placówce pierwszego wyboru;
 3. rodzice/opiekunowie prawni deklarują pobyt dziecka w placówce powyżej podstawy programowej;
 4. oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;
 5. dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

O szczegółach stanowią uchwały Nr 17.IV.2019 i Nr 18. IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z 29 stycznia 2019 r.

Spełnianie poszczególnych  kryteriów (ustawowych i dodatkowych) musi być potwierdzone i udokumentowane. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w danej placówce jest uprawniony do żądania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Może również zwrócić się do Wójta o ich potwierdzenie.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ukażą się 25 marca 2024 r. Następnie, w dniach 26 marca – 5 kwietnia 2024 r., rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej jednostki oświatowej. 8 kwietnia 2024 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Najmniej formalności musi dopełnić rodzic, którego dziecko chodzi obecnie do przedszkola i chce, by maluch pozostał w tej samej placówce na kolejny rok. W takiej sytuacji należy  złożyć deklarację  kontynuacji edukacji w danym przedszkolu. Składanie deklaracji kontynuacji odbywać się będzie od 5 do 9 lutego. Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Zapisanie dziecka do innej placówki, niż wynika to z adresu zamieszkania możliwe będzie tylko wtedy, gdy będzie ona dysponować wolnymi miejscami.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka oświatowa nadal dysponować będzie wolnymi miejscami wówczas w sierpniu przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające. Wnioski  będzie można składać jedynie w formie papierowej w poszczególnych przedszkolach i szkołach, w terminie 12-19 sierpnia 2024 r.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego został określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiązowna Nr 14.995.2024 z dnia 22.01.2024 r.

Więcej informacji na temat rekrutacji udzielają szkoły i przedszkola oraz  Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. tel. 22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 01/02/2024