Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Absolutorium dla Wójta

Najważniejszymi uchwałami, którymi radni zajęli się na sesji 20 czerwca, były te dotyczące absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna, czyli kwestii wykonania budżetu za 2022 rok. Podczas obrad radni omówili również „Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2022 rok”.

Rada Gminy Wiązowna po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2022 rok oraz opinią na jego temat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jak również sprawozdaniem finansowym Gminy Wiązowna za 2022 rok, informacją o stanie mienia Gminy Wiązowna oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium za miniony rok zdecydowała o udzieleniu wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2022 rok.

Radni zapoznali się również z „Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2022 rok”. Raport to opracowanie będące podsumowaniem działalności władz samorządowych. Zawiera on m.in. informacje o finansach gminy oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów, dane o ładzie przestrzennym oraz o środowisku np. o gospodarce odpadami, stan realizacji polityk społecznych czy informacje o najważniejszych inwestycjach w 2022 r. W związku z przyjęciem raportu przez Radę Gminy, Wójt otrzymał wotum zaufania.

Podczas sesji radni zajęli się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 354 240 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania pn. „Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziechciniec, gm. Wiązowna” na kwotę 150 000 zł oraz w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy w Boryszewie” kwota 204 240 zł.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł (w tym z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 789 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Wiązowna. W ramach realizacji zadania zaplanowano wymianę podłogi w szatniach, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę oświetlenia na ledowe oraz malowanie ścian.

Na sesji podjęto również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Kąck. Uchwała jest odpowiedzią na propozycję odpłatnego przekazania przez właściciela nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Łąkowej w Kącku.

Na koniec radni zajęli się określeniem wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 01, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 22/06/2023