Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Gratulacje dla Alicji Bartnickiej

Podczas sierpniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 24 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych, wybrano członków zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi w Lipowie.

Na początku sesji Rada Gminy Wiązowna pogratulowała Alicji Bartnickiej zawodniczce teqball oraz mieszkance naszej gminy zdobycia dwóch brązowych medali na Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023, które zdobyła w deblu kobiet i mieszanym.

Następnie radni zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy „Trytwa” w Wiązownie Kościelnej oraz w sprawie uchwalenia Regulaminu wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna, który reguluje warunki wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu.

W kolejnej części zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 000 zł w związku z zawartą z firmą GAZ-SYSTEM S.A. umową darowizny na doposażenie szkolnych pracowni fizycznych/chemicznych w pomoce dydaktyczne.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 182 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Otwockiego na remont drogi powiatowej nr 2709W gm. Wiązowna (odc. od dz. 147 obr. 16-Malcanów do dz. Nr 307 obr. 14 – Lipowo) w związku z uzyskanym przez powiat dofinansowaniem z RFRD w kwocie 1 459 200,13 zł. Udzielona pomoc finansowa przez Gminę Wiązowna będzie znaczącym wsparciem dla Powiatu Otwockiego w zabezpieczeniu wkładu własnego, a tym samym w realizacji przedsięwzięcia służącego mieszkańcom gminy.

Następnie Radni ustalili skład zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, którego zadaniem będzie przygotowanie i przedstawienie na Sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP. Z uwagi na zmianę treści art. 15 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych od dnia 08.09.2023 r. prawo do wypłaty ekwiwalentu za szkolenia i ćwiczenia nabędą również kandydaci na strażaków ratowników OSP.

Kolejny projekt uchwały dotyczył przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Dokument jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Rada zdecydowała także o nadaniu nazwy rondu w Lipowie „ks. kan. ppłk. Krzysztofa Krzesińskiego” oraz „Wspólnoty Wiejskiej” terenowi w Wiązownie Kościelnej , gdzie w przyszłości nad Mienią powstanie teren rekreacyjny dla mieszkańców.

Następnie zdecydowano o nadaniu nazwy 5 ulicom: „Żabia” w Wiązownie Kościelnej, „Alternatywy” w Duchnowie, „Marmurowa” w Dziechcińcu, „Ptasia” w Lipowie oraz „Cyprysowa” w Gliniance

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej, Wiązownie Gminnej, Duchnowie, Woli Duckiej, Lipowie oraz w Izabeli.

Na koniec sesji w związku z uwagami Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego zmianie poddano uchwałę podjętą wcześniej przez Radę Gminy dotyczącą określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, obowiązujących w Gminie Wiązowna.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 01/09/2023