bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2023 rok

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Mamy budżet na 2023 r.! Na ostatniej sesji w tym roku – 13 grudnia – radni gminni przyjęli budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 132 378 409,16 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 106 851 357,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 25 527 052,15 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 155 097 512,82 zł, w tym na wydatki bieżące – 104 548 181,19 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 50 549 331,63 zł.

Na oświatę – zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów – otrzymamy tylko 21 350 863,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 44 946 536,00 zł (29 % budżetu gminy). Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Zgodnie z szacunkami MF, z PIT-u oraz CIT-u mieszkańców otrzymamy 32 372 876,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planujemy wpływy do budżetu w wysokości  23 898 000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano przeznaczyć 21 368 569 zł na modernizację i budowę dróg, 5 875 000 zł na budowę wodociągów i kanalizacji, 7 565 637 zł na budowę mieszkań komunalnych na terenie gminy, 3 123 754 na modernizację obiektów gminnych, 3 000 000 na modernizację strażnic OSP wraz z wyposażeniem bojowym, 3.123.754 zł na modernizację obiektów gminnych, 760 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu , a także 509.656 zł na utworzenie żłobka na terenie gminy. Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 993 108 zł (więcej o 648 254,00 zł w stosunku do 2022 r.).

Część środków przeznaczymy na współpracę z policją oraz strażą pożarną. Przekażemy 159 500,00 tys. zł na dofinansowanie dodatkowego etatu dzielnicowego na Posterunku Policji w Wiązownie, a także 240 000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 40 000 zł planujemy na ekwiwalenty. Kwotę 3 202 750,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730 oraz linii „L”, natomiast kwotę 802 750,00zł przeznaczymy na dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu. Dla organizacji pozarządowych planujemy przeznaczyć 855 900 zł.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod tekstem.

Na grudniowej sesji Radni przyjęli „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Program został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Następnie zdecydowali o wysokości dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz określili stawkę opłat za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiązowna.

Radni przyjęli również 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie i Duchnowie oraz uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Lisia” w Kącku.

W celu usprawnienia procedury, dzięki której wnioskodawca może ubiegać się o zniżkę na dostarczanie wody, radni przyjęli zmianę uchwały w sprawie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”.

Na koniec radni zdecydowali o przyjęciu uchwały warunkującej szczegóły zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz o przyjęciu regulaminu przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 15/12/2022