bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przyjęto programy współpracy z NGO

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas październikowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 10 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przyjęto Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Radni rozpoczęli sesję od omówienia uchwał budżetowych. Zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000 zł, w związku z ubieganiem się przez Gminę Wiązowna o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Glinianka.

Wzrósł także plan wydatków o kwotę 200 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację prac nie ujętych w zamówieniu podstawowym, w tym m.in.: wykonanie dodatkowych elementów odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną i telekomunikacyjną w Lipowie.

Radni zdecydowali również o przyznaniu upoważnienia Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Następnie zdecydowali o przyjęciu dwóch projektów uchwał dotyczących „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023 – 2027”. Głównym celem programów jest wspólne podejmowanie działań przez Gminę oraz organizacje pozarządowe na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy poprzez współpracę finansową i poza finansową.

Na sesji podjęto także dwie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów – Trakt Brzeski” oraz dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajęli się również projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Malcanowie, a następnie projektem dotyczącym uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Na koniec radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązowna. Wprowadzone zmiany zostały podyktowane potrzebą dostosowania do postanowień wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi wniesionej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 28/10/2022