Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Statut Pawilonu Kultury przyjęty

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas majowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 16 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przekazano petycję do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiązowskiej w Emowie.

Na sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Został zwiększony plan dochodów o kwotę 11 779,43 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. „Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym”. Inwestycja jest planowana na lata 2023-2026 dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Programu „Maluch+”.

Następne projekty uchwał dotyczyły określenia trybu prac nad projektami uchwały budżetowej oraz odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wiązowna w związku z otrzymanym pismem wycofującym skargę.

Na sesji radni również zdecydowali o ponownym zarządzeniu przedterminowych wyborów sołtysa
w Woli Karczewskiej w związku z rezygnacją obecnego sołtysa oraz ustalili przebieg drogi gminnej nr 270854W w Zakręcie.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie zmiany uchwały z 2010 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt-Zachód”. Podjęcie niniejszej uchwały daje podstawę do względnie szybkiego objęcia planem miejscowym dużego obszaru, dzięki czemu stworzone zostaną warunki prawne do rozwiązania najważniejszych problemów komunikacyjnych i funkcjonalnych w tej części miejscowości Zakręt.

Kolejny projekt uchwały dotyczył Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiązowna. Następnie określono wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Rada zajęła się również uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kruszówcu, Duchnowie oraz dwóch w Gliniance, a następnie zmianą uchwały w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania.

Na koniec radni zdecydowali o przyjęciu zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, którego treść została uzgodniona z Nadzorem Prawnym Wojewody Mazowieckiego oraz o przekazaniu petycji do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 02/06/2023