Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 20 czerwca

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Najważniejszymi uchwałami, którymi radni zajmą się na sesji 20 czerwca, będą te dotyczące absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna, czyli kwestii wykonania budżetu za 2022 rok. Podczas obrad radni pochylą się również nad „Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2022 rok”.

Rada Gminy Wiązowna po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2022 rok oraz opinią na jego temat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jak również sprawozdaniem finansowym Gminy Wiązowna za 2022 rok, informacją o stanie mienia Gminy Wiązowna oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium za miniony rok zdecyduje, czy udziela wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2022 rok.

Radni pochylą się również nad „Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2022 rok”. Raport to opracowanie będące podsumowaniem działalności władz samorządowych. Zawiera on m.in. informacje o finansach gminy oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów, dane o ładzie przestrzennym oraz o środowisku np. o gospodarce odpadami, stan realizacji polityk społecznych czy informacje o najważniejszych inwestycjach w 2022 r. W przypadku przyjęcia raportu przez radę, wójt otrzyma wotum zaufania.

Nad dokumentem zostanie przeprowadzona otwarta debata, w której głos mogą zabierać radni, ale również mieszkańcy. Osoby, które chciałyby wypowiedzieć się w sprawie raportu, muszą zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Wiązowna pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie (formularz do pobrania znajduje się pod tekstem) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2022 r.” najpóźniej do 19 czerwca do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59). Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie, wynosi 15.

Podczas sesji radni zajmą się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 354 240,00 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania pn. „Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziechciniec, gm. Wiązowna” na kwotę 150 000 zł oraz w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy w Boryszewie” kwota 204 240,00 zł.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł (w tym z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 789,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Wiązowna. W ramach realizacji zadania zaplanowano wymianę podłogi w szatniach, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę oświetlenia na ledowe oraz malowanie ścian.

Na sesji podejmowany również będzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Kąck. Uchwała jest odpowiedzią na propozycję odpłatnego przekazania przez właściciela nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Łąkowej w Kącku.

Na koniec radni zajmą się określeniem wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 20 czerwca o godz. 15.00 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 15/06/2023