Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Złożyliśmy gratulacje Mistrzom Świata i Polski

Na przedostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Wiązowna radni podjęli decyzje dotyczące samorządowych finansów, planów miejscowych oraz dróg gminnych.

Sesję rozpoczęto akcją „Biała Wstążka”, której działania przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa, a także zachęcił do brania udziału w wielu przedsięwzięciach związanych z przeciwdziałaniem przemocy organizowanych w naszej gminie. Dzięki wolontariuszom z Centrum Wolontariatu w Radiówku, wszyscy przybyli na posiedzenie Rady Gminy Wiązowna, mogli dołączyć do akcji poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki.

Następnie Rada Gminy Wiązowna pogratulowała młodym mieszkańcom naszej gminy – Nadii Lato i Tymonowi Piwińskiemu – zdobycia Mistrzostwa Świata w kombinacji ośmiu tańców w kategorii U12 oraz Bartkowi Zgutce i jego partnerce Mai Dąbrowskiej zajęcia pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w tańcach standardowych w kategorii Junior 2.

W dalszej części radni zdecydowali o zmianach budżetowych, wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 316 026,96 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 26 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dwóch wiat przystankowych do Góraszki oraz Kącka.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Następnie radni zdecydowali uznać skargę złożoną na Wójta Gminy Wiązowna za bezzasadną oraz zdecydowali o sposobie załatwienia petycji dotyczącej poparcia zmiany programu ochrony powietrza uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Rada Gminy Wiązowna nie była w stanie ocenić, czy petycja skierowana do Marszałka Województwa Mazowieckiego jest zasadna i z tego powodu nie wypowiedziała się w tej sprawie. Po przeanalizowaniu petycji i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z aktywnym działaniem gminy w akcjach prozdrowotnych, radni przyjęli wieloletni program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Wdrożenie programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniami przeciwko HPV w populacji dziewcząt oraz chłopców, obniży w przyszłości zachorowalność na nowotwory wśród mieszkańców Gminy Wiązowna.

Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar planistyczny D” i zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia trzech kolejnych miejscowych planów pn. „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”. Przyczynią się one do efektywniejszego zagospodarowania terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie, Dziechcińcu i Bolesławowie. Nadano także nazwy ulic: „Nadziei”, „Wilcza” i „Kormoranów” w Boryszewie, „Łopianu” w Gliniance oraz „Hortensji” w Góraszce. Rada jednogłośnie zdecydowała o nie podjęciu uchwały dotyczącej nazwy ulicy w Kącku.

Na koniec radni zajęli się uchwałą w sprawie określenia wysokości zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym młodym mieszkańcom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 30/11/2022