radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Spis lasów. Sprawdzą dokumenty i drzewostan

Spis lasów. Sprawdzą dokumenty i drzewostan

Ruszyła inwentaryzacja terenów leśnych, będących własnością prywatną lub należących do wspólnot gruntowych. Taksacja trwać będzie do 15 września. Podczas wizyty specjaliści dokonają dokładnych pomiarów, spisu i oceny określonych obszarów.

Na zlecenie Powiatu Otwockiego firma Taxus UL Sp. z o.o  (ul. Płomyka 58 w Warszawie) realizuje zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego”.

W lasach i na terenach leśnych położonych na obszarze gminy Wiązowna do 15 września odbywać się będą taksacje terenów lasów prywatnych. To czynności obejmujące m.in. opis terenu oraz pomiar i inwentaryzacje znajdującego się na nim drzewostanu. Podczas nich określa się m.in. strukturę, budowę, wiek, skład gatunkowy, zasobność oraz przyrost drzewostanu. Obejmą one:

  • lasy i grunty wykazane w rejestrze gruntów jako leśne (użytek Ls);
  • grunty zalesione, w tym samosiewy rosnące na gruntach przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz nie ujęte w ewidencji gruntów i budynków jako użytki leśne o symbolu „Ls”;
  • grunty będące lasami, w myśl definicji lasu – art. 3 ustawy o lasach – a nie ujęte w rejestrze gruntów jako las (s) – po uzgodnieniu z ich właścicielami w formie oświadczenia.

Po oszacowaniu stanu i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów (zawierających: opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej na danym terenie), przez 60 dni będą one wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59).

O wyłożeniu projektu poinformujemy pisemnie właścicieli lasów z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Więcej informacji udziela Witold Kostrzyński – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 27, e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 27/05/2019