bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szukamy pracownika do Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Ogłaszamy nabór kandydatów do pracy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 15 stycznia 2024 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. monitoring dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
 2. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej;
 3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań ze środków krajowych – programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska, inne;
 4. prowadzenie rozliczeń finansowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych;
 5. realizowanie i prowadzenie zamówień wg. Regulamin udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł;
 6. realizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 3 – letni staż pracy;
 4. 2- letnie doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem    i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź z programów krajowych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów i regulacji dotyczących funduszy unijnych i środków zewnętrznych, ustawy Pzp.;
 9. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 2. znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2021-2027;
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków zewnętrznych, procedur aplikacyjnych  i rozliczania dotacji, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 4. umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz w generatorach wniosków o płatność;
 5. udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych;
 6. studia podyplomowe w zakresie administrowania środkami unijnymi będą dodatkowym atutem;
 7. prawo jazdy kat. B;
 8. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP.

w terminie do dnia 15.01.2024 r. do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór do Wydziału Rozwoju Gospodarczego – oferta nr 25/2023”.

Więcej informacji udzielają:

 1. w sprawach merytorycznych Justyna Sadkowska – naczelnik w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80;
 2. w sprawach proceduralnych Agnieszka Karwowska – naczelnik  w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50.

Data opublikowania strony: 21/12/2023