mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

ZGK Wiązowna szuka księgowego. Aplikuj!

ZGK Wiązowna szuka księgowego. Aplikuj!

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Jeśli jesteś specjalistą w dziedzinie księgowości, masz doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych, zgłoś się! Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie poszukuje osoby na stanowisko głównego księgowego. Dokumenty można składać do 16 lipca.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 7. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych;
 8. posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) to:

 1. co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 2. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów: MS Office, Komadres, sprawozdawczy GUS, Besti@;
 3. znajomość zasad, organizacji i funkcjonowania zakładu budżetowego;
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu pełnej rachunkowości i finansów publicznych;
 5. umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji, pracy pod presją czasu, pracy w zespole;
 6. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów;
 7. odporność na stres;
 8. wysoka kultura osobista.

ZGK prosi o aplikowanie osoby zdecydowane, nastawione na długoletnią współpracę.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie – oferta nr 5/2021” w siedzibie ZGK Wiązowna lub przesłać listem poleconym do 16 lipca do godz. 15.00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05 – 462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2 (decyduje data wpływu do ZGK).

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, tel. 22 789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 08/07/2021