mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dodatek węglowy. Gminy mają weryfikować złożone wnioski

Dodatek węglowy. Gminy mają weryfikować złożone wnioski

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Niestety, pojawiły się próby wyłudzenia dodatku węglowe przez wnioskodawców, którzy sztucznie dzielili gospodarstwa domowe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że za podawanie nieprawdziwych informacji grozi kara pozbawienia wolności, nawet do ośmiu lat.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrzuciło na gminy obowiązek „starannej weryfikacji składanych wniosków o dodatek węglowy oraz danych w nich zawartych”. Jeśli ta stwierdzi, że informacje są niezgodne z rzeczywistością, ma zawiadomić organy ścigania i odmówić wypłaty dodatku. Ministerstwo zaznacza, że jeśli gmina nie dopilnuje właściwego składania dokumentu, narazi się „na naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

W parlamencie są procedowane zmiany, które pozwolą na ograniczenie procederu wyłudzania dodatków. Mają one uściślić, że spod jednego adresu zamieszkania wniosek można złożyć tylko jeden. Dodatek jest przyznawany temu, kto złoży go jako pierwszy.

Przypominamy, że wniosek należy złożyć w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna) w poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Tu również można uzyskać więcej informacji na temat dodatku pod nr tel. 22 780 46 59.

Więcej na temat dodatku węglowego można znaleźć w materiale: Dodatek węglowy. Złóż wniosek do Centrum Usług Społecznych w Radiówku

Wyjaśniamy wątpliwości

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało specjalny poradnik, w którym można znaleźć szczegółowe odpowiedzi na nurtujące wnioskodawców pytania. Jest on dostępny na stronie ministerstwa.

Poniżej odpowiedzi pochodzące z poradnika na największe wątpliwości związane z gospodarstwami jedno- i wieloosobowymi.

1. Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
  2. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
  3. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

2. Gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe. Charakterystyka

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

W celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie pojęcia wspólnego gospodarowania, spośród wielu przykładów wyjaśnień na gruncie orzecznictwa sądów, można przytoczyć fragment jednego z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego określającego definicję wspólnego gospodarowania: „Wspólnie gospodarować oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe, a wszystko dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się różne elementy, jak ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.”(I OSK 1483/16)”.

3. Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku lub lokalu

“W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.

W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne, aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła”.

Źródło: gov.pl

Data opublikowania strony: 09/09/2022