Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Najczęściej zadawane pytania

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji odbierane są 3 rodzaje odpadów:

 • meble,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • 4 opony od samochodów osobowych.

Inne rodzaje gabarytów (na przykład ceramika łazienkowa) można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiązownie, ul. Wiązowska 2A w soboty w godzinach 8.00-18.00.

Rodzaje odpadów zbieranych podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji umieszczone są na harmonogramie odbioru odpadów.

Jest to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiązownie, mieści się przy ul. Wiązowskiej 2A w Emowie i czynny jest w soboty w godzinach 08.00-18.00.

W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców gminy Wiązowna oraz właścicieli działek zabudowanych domkiem letniskowym oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, selektywnie zbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych:

 • papier i tektura;
 • szkło;
 • tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • odpady niebezpieczne gromadzone w gospodarstwie domowym;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony od samochodów osobowych;
 • tekstylia i odzież;
 • popioły z palenisk domowych;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Deklarację zerującą/zamykającą konto składa właściciel nieruchomości lub inna osoba, która złożyła deklarację, w przypadku:

 • Gdy przestał zamieszkiwać tą nieruchomość,
 • Zbył nieruchomość (np. sprzedaż).

Zamiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi możemy dokonać wyłącznie na podstawie deklaracji. Jeżeli deklaracja zamykająca konto nie wpłynie do Urzędu opłaty będą się nadal naliczać.

Podanie numeru telefony czy adresu mailowego w znacznym stopniu usprawnia komunikację między interesantem a urzędem. Numer telefonu nie jest udostępniany, a adres mailowy służy do przesłania potwierdzenia przyjęcia deklaracji wraz z indywidualnym numerem rachunku oraz harmonogramu płatności.

 • W przypadku zamieszkania na terenie gminy, w przeciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 • W przypadku zmiany danych np.: takich jak liczba osób czy posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim odpadów biodegradowalnych i innych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Nie. Deklarację składa osoba zamieszkująca daną nieruchomość uwzględniając w niej liczbę osób faktycznie zamieszkujących posesję. W przypadku „opłaty śmieciowej” nie ma znaczenia liczba osób zameldowanych, tylko liczba osób faktycznie zamieszkujących. Podsumowując, można być zameldowanym w innej gminie, a mieszkać w gminie Wiązowna – opłatę za śmieci ponosimy tam gdzie faktycznie mieszkamy.

Deklarację składa właściciel nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach osoba zamieszkująca daną nieruchomość, niebędąca właścicielem.

Deklaracja znajduje się tutaj: https://tuwiazowna.pl/smieci/ oraz w Urzędzie Gminy.

Instrukcja postępowania w przypadku składania deklaracji przedstawia się następująco:

 1. Wchodzimy na tę stronę: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 2. Klikamy zaloguj, wybierz sposób logowania: Profil zaufany
 3. Wpisujemy nazwę użytkownika i hasło
 4. Wybieramy Katalog spraw:

->Sprawy ogólne->Pisma do urzędu->Pismo ogólne do podmiotu publicznego->Rodzaj pisma—Inne->Tytuł pisma->Wpisujemy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami->Wybieramy->Dodaj załącznik i wybieramy wypełniony pdf z deklaracją do pobrania z naszej strony https://tuwiazowna.pl/smieci/

Kompostownik zgłaszamy w dowolnym terminie, spełniając poniższe kryteria:

 • Posiadam kompostownik
 • Kompostuję w nim odpady BIO
 • Nie oddaję odpadów BIO w brązowych workach w terminie wywozu określonym w harmonogramie oraz do PSZOK.

Kompostuję odpady BIO, to znaczy, że ich nie oddaję!

Nie. Na terenie naszej gminy nie obowiązują zniżki w opłacie śmieciowej, w związku z posiadaniem dzieci.

Nieograniczoną liczbę.

 • Nowi mieszkańcy worki dostają w Urzędzie Gminy.
 • Worki zostawia firma odbierająca odpady komunalne w ilości równej odebranych worków.
 • Worki są również dostępne w Urzędzie Gminy.

Nie. Mieszkańcy zaopatrują się w pojemniki we własnym zakresie (ze sklepu lub od firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami, posiadającą taką usługę).

Nie. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest za cały miesiąc, bez względu na dzień złożenia deklaracji. Ustawodawca narzuca rozliczanie miesięczne, bez możliwości rozłożenia opłaty na dni.

Opony od samochodów przyjmowane są w PSZOK w ilości 4 sztuk z danego gospodarstwa domowego.

W celu utylizacji większych opon (np.: od traktora) należy skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych.

Zużyte opony można także zostawić u sprzedawcy podczas zakupu nowych opon.

Popularne „kartonowe” opakowania po mleku i sokach składają się z kilku warstw: folii – aluminium – tektury – znów folii. Do tego, mają plastikowy „dziubek”. Są to opakowania wielomateriałowe. Tertapaki należy zatem wrzucać do pojemników/worków na tworzywa sztuczne w kolorze ŻÓŁTYM (czyli tam, gdzie trafiają też plastikowe butelki).

Nie ma takiego obowiązku, ponieważ mycie opakowań powoduje większe zużycie wody. Należy jednak opróżnić opakowania z jego zawartości.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiązownie, ul. Wiązowska 2A, 05-462 Emów również przywozimy posegregowane i opróżnione pojemniki.

Do kontenerów na odpady szklane wrzucamy tylko odpady szklane, czyli słoiki i butelki. Nawet szkło hartowane (np. po naczyniach żaroodpornych) nie powinno tam trafić – ma inną temperaturę topienia niż opakowania. Ceramika tym bardziej. Potłuczonych talerzy, kubków i filiżanek się nie odzyskuje, dlatego trafiają one do pojemnika na śmieci ZMIESZANE.

Styropian opakowaniowy np.: po rozpakowaniu zakupionego sprzętu AGD wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane i oddajemy w dniu odbioru odpadów zmieszanych.

Styropian dociepleniowy oddajemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiązownie, ul. Wiązowska 2A, jako odpad pobudowlany.

Nie. Można przyjąć na teren swojej nieruchomości 200kg ziemi na m2 (jest to około 8 cm wysokości) w celu jej utwardzenia, z zachowaniem przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

Żarówki starego typu, można bez problemu wyrzucać do pojemnika na odpady ZMIESZANE. Inaczej jest w wypadku świetlówek i żarówek energooszczędnych. Tych do kosza czarnego wyrzucać nie wolno. Najłatwiej się pozbyć w sklepie, podczas zakupu nowej świetlówki. Specjalne pojemniki można także znaleźć w szkołach, urzędach i niektórych biurach. W innym przypadku pozostaje zawiezienie do PSZOK-u.

Do kompostownika wrzucamy:

 • Chwasty bez nasion
 • Powiędniętą trawę
 • Rozdrobnione gałęzie lub drobne gałązki
 • Darń, igliwie, korę, trociny
 • Odpadłe owoce
 • Kwiaty cięte i doniczkowe
 • Podsuszony osad z oczka wodnego
 • Niezadrukowaną drobną tekturę
 • Obierki warzyw i owoców
 • Popiół drzewny z kominka
 • Zimny popiół z ogniska

Do kompostownika nie można wrzucać materiałów takich jak:

 • Mięsa, kości i ości
 • Zakonserwowanych octem lub sola odpadków kuchennych
 • Resztek jedzenia zawierających dużą ilość oleju
 • Niedopałków papierosów
 • Pieluch, wkładek higienicznych, podpasek
 • szkło, ceramika, plastik, torebki foliowe, metal, tkaniny i gruz
 • nie wrzucaj do kompostownika części roślin zainfekowanych
 • chwastów w pełnej dojrzałości
 • nie powinno się do kompostownika wrzucać gazet i zadrukowanego papieru
 • malowanego i impregnowanego drewna
 • grubych gałęzi
 • odpadków pochodzenia zwierzęcego
 • zwierzęcych odchodów, kociego żwirku i ściółek z klatek zwierząt
 • nie powinno się kompostować roślin rosnących w pobliżu szlaków komunikacyjnych
 • nieodpowiednim materiałem na kompost są też skórki cytrusów kupowanych w marketach, które są pokrywane są na czas transportu warstwą konserwantów i mogą zawierać pozostałości środków ochrony roślin.

Zużyte baterie i akumulatory oddajemy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiązownie, ul. Wiązowska 2A w soboty w godzinach 08.00-18.00.

Możemy je też przekazać do miejsc odbioru takich jak odpowiednio oznaczone pojemniki np.: w Urzędzie Gminy czy w placówkach oświatowych. W miejscach odbioru zużyte baterie i akumulatory przenośne są przyjmowane nieodpłatnie.

Butelkę po oleju roślinnym należy wrzucić do worka „żółtego” metale i tworzywa sztuczne. Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki. Zajmują w ten sposób mniej miejsca w koszu na odpady, a potem także w transporcie. Opakowania wrzucaj opróżnione, nie należy ich myć.

Do worka niebieskiego na odpady z papieru.

Do niebieskiego worka na papier nie wrzucamy:

 • Odpadów higienicznych,
 • Kartonów po mleku i napojach tzw. tetrapaki (patrz punkt 18),
 • Papieru malowanego, lakierowanego i powlekanego folią
 • Zanieczyszczonego papieru
 • Papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

Puszki po farbach oddajemy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wiązownie, ul. Wiązowska 2A w soboty w godzinach 08.00-18.00.

Tak. Przed oddaniem odpadów mieszkaniec jest proszony o okazanie potwierdzenia ostatniej płatności za śmieci (w papierze lub w aplikacji bankowej w telefonie).

Tak, z tym, że płatność za dany kwartał musi się odbyć do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał (to jest do: 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października). Jeżeli płatność za np.: I kwartał wpłynie 15 marca to do tego momentu w systemie będzie widniała zaległość za 3 miesiące, co skutkować może wysłaniem upomnienia, ponieważ rozliczanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest miesięczne.

Ponieważ jest to opłata bez wezwania. Urząd nie może wystawić faktury, ani rachunku. Składając do urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec zobowiązany jest do wnoszenia regularnych opłat za odpady (do 15 dnia każdego miesiąca).

Data opublikowania strony: 22/02/2021