Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Bobry piękne, kłopotliwe i chronione

Na terenie gminy Wiązowna można spotkać zwierzęta częściowo chronione – wydrę oraz bobra europejskiego. O ile wydra występuje rzadko, a jej działalność jest raczej mało dotkliwa dla człowieka, to sprawa ma się inaczej w przypadku bobra.

Główne szkody powodowane przez bobry to: podtapianie terenów rolniczych, leśnych, dróg, ścinanie drzew oraz zabudowywanie rowów. Bobry osiedlają się w miejscach obfitujących w pożywienie. Szczególnie lubią zaniedbane i niekonserwowane rowy melioracyjne, groble czy stawy. Jeśli będziemy je regularnie czyścić i wycinać lub nisko przycinać roślinność, to bobry raczej się tam nie osiedlą.  Należy również unikać gromadzenia wycinanych drzew, konarów i gałęzi w pobliżu brzegu, gdyż mogą one zostać wykorzystane przez bobry jako pokarm lub materiał do budowy tamy. W wielu przypadkach stosowanie odpowiednich zabiegów i prostych w budowie urządzeń pozwala uniknąć lub znacznie ograniczyć szkody wynikające z ich działalności.

W stosunku do zwierząt objętych ochroną częściową zakazuje się m.in. umyślnego zabijania, płoszenia lub niepokojenia, okaleczania lub chwytania, transportu, chowu, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunku, niszczenia siedlisk lub ostoi (będących ich obszarem rozrodu), niszczenia lub uszkadzania nor, żeremi, tam i innych schronień oraz umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień.

Łapiąc objęte ochroną gatunkową zwierzę, należy liczyć się z karą grzywny bądź ograniczenia lub pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Naruszenie zakazów, np. zabijanie dziko występujących zwierząt czy niszczenie ich siedlisk, podlega karze aresztu albo grzywny. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (ul. H. Sienkiewicza 3, tel. 22 556 56 00) na obszarze swojego działania, na wniosek zarządcy lub właściciela terenu, może zezwolić w stosunku do bobra na odstępstwa od zakazów. Jednakże zezwolenie takie może być wydane w sytuacjach wyjątkowych oraz gdy wynika to m.in. z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych czy leśnych.

W Polsce za szkody wyrządzone przez bobry odpowiada Skarb Państwa. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska na wniosek zainteresowanego. Wniosek oraz wymagania formalne dostępne są na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Więcej informacji na ten temat udziela Joanna Kociszewska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. tel. 22 512 58 26, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl.

Marta Gajda, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Foto: pixabay.com