mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Relacja z wrześniowej sesji

Ostatnia zwyczajna sesja kadencji 2014-2018 za nami. Głównym tematem obrad były zmiany budżetowe zapewniające między innymi sprawne działanie placówek oświatowych, dokończenie realizowanych inwestycji oraz zmiany wynikające z uchwał mieszkańców, dotyczące funduszu sołeckiego. Radni zdecydowali również o przeznaczeniu 28.500 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Otwocku dla remontowanego Oddziału Internistycznego oraz 5 tys. zł dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – także na zakup sprzętu medycznego. Wyrażono zgodę na kontynuację porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wiązowna a Gminami: Celestynów, Karczew i Kołbiel w celu stworzenia Grupy Zakupowej dla wspólnego zakupu gazu ziemnego. Dzięki temu będziemy mieć mniejsze rachunki za gaz nie tylko w urzędzie, ale również w tych szkołach i jednostkach organizacyjnych gminy, do których doprowadzona jest sieć gazowa.

To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie są dostępne materiały z prac rady oraz transmisja z sesji.

Zapraszamy na ostatnią sesję zwyczajną w tej kadencji

sesja sierpień

Zapraszamy na ostatnią zwyczajną sesję w tej kadencji, która odbędzie się 26 września (środa) w Urzędzie Gminy Wiązowna. Głównym tematem obrad będą zmiany budżetowe zapewniające między innymi sprawne działanie placówek oświatowych, dokończenie realizowanych inwestycji oraz zmiany wynikające z uchwał mieszkańców, dotyczące funduszu sołeckiego. Ponadto planujemy przeznaczyć 28.500 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Otwocku, a dokładnie dla remontowanego Oddziału Internistycznego, oraz 5 tys. zł dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – również na zakup sprzętu medycznego. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał.

Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 26 września o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji. Kolejna sesja, zaplanowana na 18 października, to sesja uroczysta kończąca kadencję 2014 – 2018 Rady Gminy Wiązowna, na którą już dziś serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji w sprawie pracy Rady Gminy Wiązowna udziela Paula Woźnica – pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. (ws. rady) 603 209 701, email: p.woznica@wiazowna.pl

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy po przerwie wakacyjnej

Po przerwie wakacyjnej radni spotkają się na sesji 28 sierpnia, na której będą debatować nad 22 projektami uchwał. Wśród nich znajdą się zmiany budżetowe, wynikające z rewizji budżetu po pierwszym półroczu oraz konieczności zapewnienia środków na realizację zadań inwestycyjnych w związku ze wzrostem cen usług budowlanych, bądź rezygnacji z niektórych zadań z powodu przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń.

Kolejne trzy projekty dotyczą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa”, które pozwolą ustalić przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określić sposób ich zagospodarowania i zabudowy.

Radni pochylą się także nad Statutem gminy w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązującego prawa. Przygotowany projekt uchwały wprowadza konieczne zapisy wynikające z ustaw oraz zmiany redakcyjne, organizacyjne, porządkowe i usprawniające prace rady. Przedmiotem obrad będzie także obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, która da prawo grupie mieszkańców naszej gminy posiadającej czynne prawo wyborcze do złożenia uchwały z ich propozycją.

Jak co roku, radni będą decydować o zasadach współpracy z NGO, zawartych w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Zależy nam na tym, by współpraca urzędu i organizacji pozarządowych była sprawna i przynosiła wymierne korzyści mieszkańcom gminy, stąd projekt został oparty na Wieloletnim programie współpracy na lata 2017-2022. Przyjęcie kolejnej uchwały – Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018-2025 – pozwoli na efektywne działania na rzecz osób starszych. Przedmiotem obrad będzie również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022, którego celem jest przede wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy i jego negatywnych następstw oraz zmiana zachowań ofiar i sprawców przemocy poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.

To tylko niektóre z uchwał. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 28 sierpnia o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Więcej informacji udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy

Radni zajmą się 22 uchwałami. Będą m. in. głosowali nad szeregiem uchwał, dotyczących remontów i budowy nawierzchni dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy. Jeśli wyrażą na to zgodę, Gmina Wiązowna przekaże Powiatowi Otwockiemu pomoc finansową i rzeczową na ten właśnie cel. Dwie największe inwestycje, którymi zajmą się radni na sesji to kontynuacja modernizacji drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z mapami podziałowymi nieruchomości w związku z koniecznością uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w trybie ustawy w zakresie budowy dróg publicznych. Koszt wykonania dokumentacji to 56 tys. zł. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zostanie wykonany brakujący odcinek ul. Widocznej pomiędzy Majdanem a Izabelą. Drugą ważną inwestycją jest pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ul. Olchowej do ul. Piaskowej w Dziechcińcu oraz od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do ul. Łąkowej w Gliniance. Przewidywany koszt inwestycji to 350 tys. zł. Jest to kontynuacja inwestycji, którą realizujemy etapami od 2016 r. Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców i przede wszystkim dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Malcanowie i szkoły w Gliniance.

Radni, jak co roku, podejmą uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i szkół, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a więc w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Więcej o tej sprawie będziemy pisali w lutowym numerze miesięcznika „Powiązania”.
Radni będą też głosowali nad taryfikatorem opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. ZGK proponuje, by opłaty pozostawić na tym samym poziomie co w roku 2017.

Radni zajmą się też projektem uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów aktywizacja gospodarcza”. Plan obejmuje fragment obrębu geodezyjnego Duchnów, ograniczony ulicami Ustronną, Spacerową, projektowaną autostradą A2 i północną granicą gminy (ul. Bosmańską). To bardzo istotny dokument, który po pozwoli rozwijać na tym terenie duże inwestycje, a tym samym w przyszłości zwiększać przychody podatkowe gminy. Plan jest istotny także dla właścicieli nieruchomości na tym terenie. Plany budowy autostrady A2 uniemożliwiały obrót nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową. Powstający plan uwolni te tereny pod nowe inwestycje.

Pod tekstem znajdą Państwo link do porządku obrad sesji i projektów uchwał.
Przypominamy, że sesja jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 30 stycznia 2018 r. na godz. 16.15 (sala konferencyjna Urzędu Gminy).

XLVIII Sesja Rady Gminy

26 września 2017 roku o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna odbędzie się sesja Rady Gminy.

Radni zajmą się kilkoma istotnymi uchwałami. Będą m. in. głosowali nad uchwałą, która zwiększy pomoc finansową, którą Gmina Wiązowna udzieliła Powiatowi Otwockiemu na budowę drogi powiatowej nr 2705W (ul. Kącka w Wiązownie) i nr 2706W Glinianka – Poręby. W pierwszym przypadku wykonanych zostanie około 400 mb nawierzchni od strony Kościoła w Wiązownie. W drugim nawierzchnia zostanie ułożona na całej długości wsi Poręby. Gmina Wiązowna zwiększy także (o ile radni zaakceptują takie rozwiązanie), pomoc finansową dla powiatu na modernizację drogi 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Dzięki temu wykonane zostanie skrzyżowanie ul. Widocznej z Piękną. W miejscowości Dziechciniec za pieniądze Gminy Wiązowna przekazane w formie pomocy finansowej powiatowi naprawiony zostanie przepust przy działce gminnej.

Radni w czasie sesji będą także głosowali nad uchwałą, która pozwoli przystąpić nam do programu “Ogólnopolska Karta Seniora”. Karta, którą już wkrótce będą mogli dostać nasi seniorzy będzie upoważniała to wielu zniżek nie tylko na terenie Gminy Wiązowna.

Kolejną ważną uchwałą będzie Program Współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi. W przyszłym roku w tej kwestii czeka nas kilka zmian. Jedną z nich jest elektroniczny obieg wniosków między NGO a Urzędem Gminy. To pozwoli nam na szybsze działanie i lepszą kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi a organizacjom ułatwi składanie wniosków.

W czasie sesji radni będą także głosowali cały szereg uchwał związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. Część planów z różnych powodów nie może być szybo przyjęta. Obejmują one fragmenty sporne, co do których zastrzeżenia zgłaszają różne podmioty. Procedury rozstrzygania tych zastrzeżeń są czasochłonne. Żeby nie blokować przyjęcia całych planów, sporne fragmenty zostały wydzielone z opracowań, tak by radni mogli przyjąć uchwały dotyczące terenów, co do których nie ma wątpliwości. Chodzi o to, by jak najszybciej objąć planami zagospodarowania przestrzennego jak największy obszar naszej gminy. Szczególnie w tych rejonach, w których spodziewamy się zwiększenia liczby inwestycji. Każda nowa inwestycja oznacza bowiem większy wpływ do naszej wspólnej kasy z tytułu podatków lokalnych.

Pod tekstem znajdą Państwo link do porządku obrad sesji i projektów uchwał.

Przypominamy, że sesja jak zwykle otwarta jest dla mieszkańców. Zapraszamy!

Tytuł

XLVII Sesja Rady Gminy

We wtorek 29 sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Radni głosowali nad zmianami budżetowymi, w których zdecydowali o zwiększeniu o 50 tys. zł pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie 100 tys. zł i wynika z postępowania, przeprowadzonego w celu wyłonienia projektanta drogi. Zwiększone zostaną również środki na budowę kanalizacji w Emowie (ul. Gołębia i ul. Sosnowa) o kwotę 40 tys. zł, tj. do kwoty 120 tys. zł.

Wygospodarowane zostały środki w wysokości 7 tys. zł. na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy budynku byłej remizy OSP na świetlicę w Porębach. Będziemy się ubiegać o fundusze na modernizację budynku ze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

Na wniosek Rady Seniorów zapewnione zostały także środki na szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia.
Radni zdecydowali o przekazaniu 20 tys. zł dla wsi Rytel z gminy Czersk powiat Chojnicki, na remont dróg gminnych po klęsce żywiołowej, która dotknęła Pomorze w pierwszej połowie sierpnia.

Radni głosowali też nad uregulowaniem zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wiązowna. Zgodzili się na wydzierżawienie do 31 sierpnia 2020 r. Lecznicy Weterynaryjnej i działki pod sklep w Radiówku oraz do końca września 2018 r. gruntów i pawilonów w centrum Wiązowny, gdyż po tym okresie – w związku z przejęciem pawilonu GS – planujemy przystąpić do zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”.

Radni zdecydowali o przystąpieniu gminy do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, które upowszechnia bieganie jako sport dla wszystkich. Jako członek będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w jego pracach oraz kształtować dalszą działalność.
Przejęte zostały nieruchomości pod drogi w Malcanowie i Woli Karczewskiej na tzw. Osiedlu Wedel oraz nadano nazwy ulic w Wiązownie – Zakątek, w Gliniance – Marzeń i w Boryszewie – Sikorki.

Został nadany nowy statut Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna, gdyż poprzedni – nadany ćwierć wieku temu – nie uwzględniał obecnych potrzeb rynku czytelniczego. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z gminami Celestynów, Karczew i Kołbiel w sprawie wspólnego zakupu gazu.

Zapraszamy na XLVII Sesję Rady Gminy Wiązowna

Na wtorek 29 sierpnia zaplanowana została kolejna sesja Rady Gminy. Radni będą głosowali nad zmianami budżetowymi, w których zdecydują o zwiększeniu o 50 tys. zł pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 100 tys. zł i wynika z postępowania, przeprowadzonego w celu wyłonienia projektanta drogi. Zwiększone środki zostaną również na budowę kanalizacji w Emowie (ul. Gołębia i ul. Sosnowa) o kwotę 40 tys. zł, tj. do kwoty 120 tys. zł. Wygospodarowane zostały środki w wysokości 7 tys. zł. na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy budynku byłej remizy OSP na świetlicę w Porębach. Na modernizację budynku będziemy ubiegać się o fundusze ze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.
Na wniosek Rady Seniorów zapewnione zostaną także środki na szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia. Chcemy przekazać 20 tys. zł dla wsi Rytel z gminy Czersk powiat Chojnicki na remont dróg gminnych po sierpniowej klęsce żywiołowej, która dotknęła Pomorze w pierwszej połowie sierpnia. Ustaliliśmy z tamtejszymi samorządowcami, że taka pomoc jest w tej chwili najpilniejsza. Radni będą głosowali też nad uregulowaniem zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wiązowna oraz wydzierżawieniem do końca września 2018 roku gruntów i pawilonów w centrum Wiązowny. Po tym okresie – w związku z przejęciem pawilonu GS – planujemy przystąpić do zadania “Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”.
Jeżeli radni się zgodzą, przystąpimy do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, które upowszechnia bieganie jako sport dla wszystkich. Od lat organizując Półmaraton Wiązowski korzystamy z jego doświadczeń. Będąc członkiem stowarzyszenia będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w jego pracach oraz kształtować dalszą działalność. Radni rozważą również, czy przejąć nieruchomości pod drogi w Malcanowie i Woli Karczewskiej na tzw. Osiedlu Wedel oraz nadać nazwy ulic w Wiązownie – Zakątek i w Gliniance – Marzeń. Zajmą się także nowym statutem Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, gdyż poprzedni – nadany ćwierć wieku temu – nie uwzględnia obecnych potrzeb rynku czytelniczego.
Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 29 sierpnia o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59.

Relacja z czerwcowej sesji Rady Gminy

Na sesji, która odbyła się 27 czerwca br. radni podjęli 17 uchwał. Najważniejsza z nich to przeznaczenie 100 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Otwocku.

Podjęli również uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »B«. Przy opracowywaniu planu wyważono interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dzięki planowi zostanie przyspieszony czas wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w jego obszarze. Zdecydowali również o nabyciu w formie darowizny działek w celu powiększenia terenu szkoły w Malcanowie.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła umowy partnerskiej z m. st. Warszawą dotyczącą realizacji projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”. Realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej wymaga skoordynowanego działania, wykorzystującego potencjały poszczególnych gmin tworzących WOF oraz firm gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych, co przełoży się na wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF. Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki unijne.

Sesja absolutoryjna w Malcanowie. Zapraszamy!

Absolutoryjna sesja odbędzie się 30 maja br. w Malcanowie. Miejsce to nie jest przypadkowe, gdyż właśnie rozbudowa szkoły w Malcanowie była główną inwestycją zrealizowaną w ubiegłym roku.  W 2016 roku na inwestycje w infrastrukturę publiczną w gminie wydaliśmy 15 769 110,68 zł, tj. 23,14% wydatków. Nigdy przedtem nasza gmina nie wydała tyle na remonty i rozbudowy w ciągu 12 miesięcy. Radni będą głosowali nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna, czyli kwestią wykonania przez niego budżetu za 2016 rok. Opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie są pozytywne.

W czasie sesji radni zajmą się m. in uchwałą, na mocy której Gmina Wiązowna przyjmie dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 88500 zł wykorzystamy na bieżące funkcjonowanie Domu Senior + w Woli Karczewskiej.

Jeśli radni zgodzą się na przesunięcie środków w budżecie OSP Malcanów, to strażacy będą mogli kupić lekki samochód, który pomoże w akcjach gaśniczych i ratunkowych. Stary jest już zawodny i wymaga częstych napraw. Strażacy część pieniędzy zebrali sami. 20 tys. zł przesunięte zostanie ze środków na gotowość bojową.

Radni będą też głosowali nad poprawką w budżecie, która umożliwi Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji utwardzenie ul. Sosnowej w Emowie. Ulica będzie utwardzona płytami betonowymi. Koszt inwestycji 80 tys. zł.

Od 1 września zostanie ujednolicony system pobiera opłat za obiekty użyteczności publicznej. Teraz niektóre szkoły w naszej gminie pobierają opłaty za wynajem np. sali gimnastycznej, inne szkoły tego nie robią. Jeśli radni zaakceptują projekt przygotowany na zlecenie Komisji Oświaty, opłaty będą pobierane we wszystkich szkołach. Będzie to zwrot kosztów eksploatacyjnych za sale czy sprzęt. Nie znaczy to jednak, że organizacje, które dziś współpracują z Gminą Wiązowną, czyli np. nasze kluby sportowe, będą ponosiły dodatkowe koszty. Gmina przekaże tym organizacjom dotacje celowe na wynajem przestrzeni. Jednolity system poboru opłat pozwoli za to na udostępnianie powierzchni także innym instytucjom czy grupom mieszkańców. Wprowadzi równe zasady w dostępie do wspólnych przestrzeni i – w konsekwencji  -pozwoli na prowadzenie większej liczby ciekawych zajęć.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 30 maja br. o godz. 16.00 do szkoły w Malcanowie przy ul. Mazowieckiej 55.

Zapraszamy na ostatnią Sesję Rady Gminy w tym roku

20 grudnia radni będą zajmowali się przede wszystkim projektem uchwały budżetowej na 2017 rok. Na przyszły rok zaplanowane zostało rozpoczęcie dużych inwestycji. M. in termomodernizacja szkół, remonty dróg powiatowych i gminnych. Wiele z tych inwestycji będziemy mogli przeprowadzić dzięki dofinansowaniom zewnętrznym, które udało się uzyskać w 2016 roku. W budżecie naszej gminy jest więcej pieniędzy także dlatego, że rosną wpływy z podatków PIT i Cit (wzrost o 19 %). Cieszy fakt, że coraz większa grupa naszych mieszkańców decyduje się płacić te podatki na terenie naszej gminy.

 Radni będą też głosowali nad Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna. Dokument wyznaczy nowe kierunki i priorytety w ochronie środowiska na najbliższe lata. 

 Radni zajmą się także programem profilaktyki alkoholowej. Pieniądze na jego realizację pochodzą z opłat za sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

 Jak zwykle zapraszamy Państwa do sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesja Rady rozpoczyna się o godz. 16.15,  jest otwarta dla mieszkańców. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad.