radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Debata społeczna

W ostatnim czasie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Prelegentami byli policjanci z Posterunku z Wiązowny, Komisariatu w Józefowie i Komendy Powiatowej w Otwocku.

Podczas debaty omówiono szereg tematów związanych z lokalnym bezpieczeństwem. Wskazano zagrożenia w ruchu drogowym, postulowano o zwiększenie liczby patroli oraz kontrole kierowców, szczególnie tych którzy przekraczają dozwoloną prędkość i prowadzą po alkoholu.

Obecni na debacie przedstawiciele policji często zabierali głos, odpowiadając na pytania zadawane przez mieszkańców bądź odnosząc się do poruszanych problemów, jednocześnie zapewniając jak najlepszą i najszybszą realizację stawianych celów.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki podziękował wójtowi oraz radnym za dostrzeganie potrzeb lokalnej mundurowej służby i wsparcie finansowe dla rozwoju Policji oraz zaangażowanie się w budowę nowej policyjnej siedziby w Wiązownie.

Lektor języka angielskiego poszukiwany

Szkoła Języków Obcych Katarzyna Majszczyk w Wiązownie poszukuje lektora języka angielskiego na rok szkolny 2018/2019.

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego potwierdzona dyplomem ukończenia studiów z filologii angielskiej lub certyfikatem językowym
 • pasja do nauczania i chęć pracy z różnymi grupami wiekowymi
 • mile widziane doświadczenie

Oferujemy:

 • komfort pracy – zajęcia indywidualne lub w grupach max. 3-osobowych
 • bloki zajęć
 • stały grafik
 • atrakcyjne stawki
 • dobrą atmosferę pracy oraz doskonałe warunki lokalowe
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz dostęp do dużej bazy materiałów

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na e-mail: kmajszczyk@gmail.com
Więcej informacji na temat szkoły znajdą Państwo na stronie: www.katarzynamajszczyk.pl

Sprawdź, jak postępują prace przy budowie świetlicy w Pęclinie

Trwają prace przy budowie świetlicy w Pęclinie. Będzie to trzeci obiekt tego typu (pierwszy został wybudowany w Izabeli, drugi w Majdanie) realizowany w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna. Świetlica będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. W tym roku udało się już wykonać część robót ziemnych, posadowiono fundamenty, wykonano konstrukcję żelbetową, postawiono ściany i ścianki działowe, wykonano instalację wod-kan, konstrukcję i pokrycie dachowe. Roboty budowlane są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Termin realizacji całego budynku wraznz zagospodarowaniem terenu jest przewidziany do końca października 2018 r.

 

Informacja dla rolników ws. szacowania skutków suszy

Informacja dla rolników z terenu Gminy Wiązowna, u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę.

Urząd Gminy Wiązowna informuję, że producenci rolni, u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę w okresie 01.04.2018 r. do 10.06.2018 r., mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w wyniku suszy w terminie do dnia 3 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018. Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Wiązowna lub na stronie internetowej urzędu www.tuwiazowna.pl

Szczegółowych informacji udziela Joanna Kociszewska – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. (22) 512 58 26, email: j.kociszewska@wiazowna.pl

Informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zapraszamy na czerwcową sesję Rady Gminy

Przed przerwą wakacyjną radni będą zajmować się 12 uchwałami. Najważniejsza z nich to uchwała budżetowa, w której planuje dokonać się zmian wynikających z dynamicznej koniunktury na rynku oraz zmianami zakresu wykonywanych prac. Ponadto planuje się wprowadzić nowe zadania:

 • „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci Kanalizacyjnej Zagórze – Majdan” w związku z koniecznością budowy kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Zagórzu (142 tys. zł);
 • „Bezpieczna „Przystań” realizowane z udziałem środków UE, które zakłada powstanie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance, klubu młodzieżowego, rozszerzenie oferty działających już świetlic w Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie, uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej oraz wsparcie rodziców tych dzieci. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020 (1.391.6886,20 zł);
 • „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” na lata 2018 – 2020 (39,5 tys. zł) oraz zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiającymi oraz ich rodzin” na lata 2018-2019 (8 tys. zł);
 • „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” na lata 2019 – 2021 (224.444 zł). Zabezpieczenie wkładu własnego z planowanej dotacji z RPO WM na digitalizację archiwów gminnych.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Radiówku w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich” na lata 2019-2021 (480 tys. zł).

Radni będą głosować również nad wyrażeniem zgody na nabycie działki pod świetlicę w Gliniance i nabyciem udziałów w drodze na Osiedlu Kwiatowym w Wiązownie oraz przejęciem w zarząd od powiatu drogi 2702W, na odcinku ul. Asfaltowej i Szkolnej w Zakręcie oraz ul. Postępu w Izabeli, na którym planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego.

To tylko niektóre z uchwał. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 26 czerwca o godz. 17.15 do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

„Punkty Przyjęć Dzielnicowego” w Gliniance, Żanęcinie i Duchnowie

Stworzenie tzw. terenowych „Punktów Przyjęć Dzielnicowego” było sygnalizowane na poprzedniej debacie o społeczeństwie z policją. Dzięki współpracy wójta, radnych i sołtysów z policją takie punkty zostały utworzone w Gliniance, Żanęcinie oraz Duchnowie. Teraz możemy korzystać z tego udogodnienia i przedstawiać swoje sprawy w punktach, w których w określone dni tygodnia dyżurują właściwi dzielnicowi. Serdecznie zachęcamy do kontaktowania się z nimi.

Postulatem podniesionym na poprzedniej debacie społecznej było wypracowanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby mieszkańcom na bliski i łatwiejszy kontakt z policją poprzez stworzenie możliwości załatwienia spraw w punktach, w których mogliby dyżurować dzielnicowi.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do nawiązywania kontaktu z dzielnicowymi oraz umawiania się w „Punktach Przyjęć Dzielnicowego”, w kwestii załatwienia spraw będących w kompetencji Policji.

W materiale filmowo-zdjęciowym (link pod tekstem) mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda taki punkt w Gliniance, obsługiwany przez aspiranta Hannę Bronikowską oraz gdzie umiejscowione są pozostałe dwa punkty dyżurne dzielnicowych naszej gminy.

Nie byłoby tych wszystkich przedsięwzięć, gdyby nie zaangażowanie wszystkich zainteresowanych w tej sprawie, w tym policji, która chce docierać do wszystkich mieszkańców oraz samorządu, który poprzez takie właśnie inicjatywy bardzo wspomaga budowanie lokalnego bezpieczeństwa.

Zapraszamy do następujących punktów:

 • Remiza OSP w Gliniance przy ulicy Napoleońskiej, w każdy czwartek w godzinach 18-19 przyjmuje interesantów aspirant Hanna Bronikowska. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Glinianka, Lipowo, Malcanów, Kopki, Rzakta. Z dzielnicowym można umówić się telefonicznie: 600-997-488, (22) 789-01-77 lub e-mail: dzielnicowy.wiazowna1@ksp.policja.gov.pl
 • Świetlica w Żanęcinie przy ulicy Spokojnej 15A, w każdy poniedziałek w godzinach 18-19 przyjmuje interesantów młodszy aspirant Włodzimierz Kozłowski. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek, Emów. Z dzielnicowym można umówić się telefonicznie: 600-997-169, (22) 789-01-77 lub e-mail: dzielnicowy.wiazowna3@ksp.policja.gov.pl
 • Świetlica w Duchnowie przy ulicy Wspólnej 157, w każdą środę w godzinach 18-19 przyjmuje interesantów aspirant Hanna Bronikowska lub młodszy aspirant Włodzimierz Kozłowski. Wskazani dzielnicowi czasowo zastępują właściwego dzielnicowego, którym jest aspirant sztabowy Mariusz Stelmach. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Zakręt, Duchnów, Izabela, Kąck. Z dzielnicowym można umówić się telefonicznie: 600-997-488 (H. Bronikowska), 600-997-169 (W. Kozłowski) lub e-mail dzielnicowy.wiazowna1@ksp.policja.gov.pl, dzielnicowy.wiazowna3@ksp.policja.gov.pl

Tekst na podstawie info Daniel Niezdropa, fot. aspirant Hanna Bronikowska podczas dyżuru w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Gliniance

Otrzymaliśmy ponad milion złotych dofinansowania na działania społeczne

Wniosek Bezpieczna „Przystań” złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 391 686,20 zł. Wartość projektu ogółem to ponad 1,5 mln zł. Wniosek został złożony w konkursie dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014-2020.

W projekcie będą realizowane następujące działania:
• rozszerzenie oferty wsparcia 3 świetlic środowiskowych w Zakręcie, Malcanowie i Wiązownie
• utworzenie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance
• uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej
• uruchomienie klubu dla młodzieży
• prowadzenie działań profilaktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.

Projekt będzie realizowany od września 2018 roku do 31 sierpnia 2020. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w GOPS Wiązowna

nr tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy w sprawie metropolii warszawskiej

Podpisaliśmy deklarację współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Wczoraj w Warszawie dokument ten podpisały gminy i powiaty sąsiadujące ze stolicą. Samorządy metropolii warszawskiej mówią jednym głosem w kontekście programowania środków dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+.

Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne. Warszawa, 69 gmin oraz 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) tworzących region „warszawski stołeczny” budują zaplecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+.

Samorządowcy podpisali „Wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w  zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, która poszerza terytorialnie oraz tematycznie współpracę między gminami i powiatami. Przypomnijmy: od 2014 r. metropolia działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmując swym zasięgiem 40 samorządów, na mocy którego realizowane są m.in. inwestycje poszerzające metropolitalny system tras rowerowych oraz parkingów P+R, projekty edukacyjne, a także zwiększające dostępność e-usług publicznych.

– Jesteśmy gotowi do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego poszerzonej terytorialnie metropolii warszawskiej. Ta jedność wyrażona na piśmie daje nam siłę do wspólnego stanowienia w kontekście programowania środków unijnych dla metropolii dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+ – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje – Już teraz wiemy, że trwające negocjacje budżetowe będą szczególnie trudne dla krajów naszego regionu, dlatego jako metropolia, chcemy się do tego przygotować i mówić jednym głosem o naszych potrzebach.

Pierwsza połowa 2018 roku minęła na intensywnych pracach nad przygotowaniem „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”. Dokument będzie określał wspólne kierunki działań dla metropolii w nowych granicach terytorialnych. Głównym narzędziem do jego wypracowania była seria warsztatów strategicznych dla gmin i powiatów prowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego, w których aktywnie uczestniczyliśmy. Obecnie trwają prace nad zebranym materiałem badawczym.

Więcej informacji: www.omw.um.warszawa.pl

Firma w Majdanie poszukuje magazyniera

Firma Zielony Krajobraz z siedzibą w Majdanie zatrudni magazyniera. Do zakresu obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie m. in.:

 • przyjmowanie dostaw i rozkładanie towaru w magazynie
 • kompletowanie towarów oraz przygotowywanie wysyłek
 • sprawdzenie zgodności zawartości z dokumentacją

Wymagania m.in.:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane
 • dobra organizacja pracy
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych

Szczegółowa oferta w ogłoszeniu.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: projekty3@zielonykrajobraz.com.pl

Piknik Rodzinny WiązLove w Wiązownie

Piknik WiązLove już za nami! Było dużo świetnej muzyki, m.in. zagrali Świdermajer Orkiestra, Future Folk i Maleo Reggae Rockers. Swoją twórczość zaprezentował Chór Mienia River oraz młodzi podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Program wzbogaciły widowiska rozrywkowo – kabaretowe (Kabaret Czwarta Fala), taneczne oraz cyrkowe. Wszystkich wykonawców z nieschodzącym z twarzy uśmiechem zapowiadała Joanna Iwańska.

Finałem pikniku była zabawa taneczna prowadzona przez DJ Brothers. Grupa cyrkowców, przygotowała zabawy i konkursy w dziedzinach: nauka żonglerki, jazda na monocyklu – rowery jednokołowe, chodzenie na szczudłach, balans na wałku, modelowanie z podłużnych baloników postaci oraz cyrkowy tor przeszkód. Barwne koło fortuny z nagrodami, tory przeszkód, zabawy, animacje oraz słodki poczęstunek takie atrakcje także czekały na mieszkańców podczas niedzielnego pikniku.

Wydarzeniem towarzyszącym był III Wiązowski Jarmark Artystów Rękodzielników i Zdrowej Żywności oraz Jarmark Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Sójka Bezpiórka”, organizowany przez Stowarzyszenie Więzy, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie.

Jarmark był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Aby wzbogacić ofertę wydarzenia dla odwiedzających zorganizowano 4 stoiska pokazowe: staropolska olejarnia, zielarski kram, staropolskie jadło naszych przodków, praca bartnika. Zwiedzający mogli zapoznać się ze sposobem wytwarzania oraz rodzajami produktów tradycyjnych.

Na zamkniętym odcinku ulicy Kościelnej, zamienionym w wiązowski deptak od wczesnych godzin popołudniowych gromadziły się tłumy. Ręcznie wykonana biżuteria, maskotki, zabawki, torebki, drobiazgi z filcu, wyroby z drewna, malowane szkło, świece woskowe. Produkty pszczelego pochodzenia, piwa regionalne, miody pitne to tylko wybrane z atrakcji Jarmarku.

Na stoisku Dziennego Domu „Senior-Wigor” trwał Festiwal Pierogów. Pierogi wszystkich kształtów i smaków. Przygotowywane m.in przez kucharzy i właścicieli takich lokali jak:  „Bluberry Duck” – Adam Szwonder , „Mela Verde”, „Kuchnia Gruzińska”, Restauracja „Wiktoria” oraz Lily Borkowska. Folkowy klimat, zapach kwiatów i świeżo mielonej kawy, a na miłośników słodyczy czekały ciasta sezonowe m.in. z Cukierni Sosenka. Wszystko okraszone życzliwością i uśmiechem Seniorów oraz Wolontariuszy.

W Jarmarku wzięło udział także Stowarzyszenie Miłośników Skubianki. Członkowie stowarzyszenia zarażali nas miłością do kuchni gruzińskiej, częstowali wspaniałą lemoniadą arbuzową, ale tym co najbardziej przykuwało uwagę na ich stoisku były wianki na głowę, ręcznie wykonane.

Na Jarmarku „Sójka Bezpiórka” nie mogło zabraknąć produktu z naszego regionu jakim jest „Sójka gliniecka”. Specjał ten oferowali członkowie Stowarzyszenia miłośników tradycji i kultury ludowej „Wawrzynioki”, oraz mieszkanka Rzakty Pani Kazimiera Szczęsna. Kolejna okazja, by posmakować ten tradycyjny wypiek, nadarzy się zapewne podczas dożynek, które w tym roku odbędą się 26 sierpnia w Gliniance – już dziś zapraszamy!

Animatorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie w tym dniu, w niezwykle barwnych strojach zapraszali do wspólnej zabawy. Bańkowe show, malowanie buziek, wielkoformatowe kolorowanki, balonowe zoo zapewniły radość najmłodszym odbiorcom pikniku. Partnerem wydarzenia byli również: Środowiskowy Dom Samopomocy z Radiówka oraz Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna.

Gigantyczne dmuchańce, liczne atrakcje plenerowe, stoiska promocyjno – edukacyjne pozwoliły spędzić czas radośnie i wesoło całym rodzinom. Nad bezpieczeństwem wszystkich czuwali Ochotnicy z OSP Wiązowna oraz OSP Malcanów, a także patrole Policji – dziękujemy za Waszą pomoc i zaangażowanie!

Tekst: Paulina Sokół, Fot. Jakub Ganowski