mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Nowe komisje

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Po raz jedenasty w tym roku – 24 listopada – radni gminni spotkali się na sesji, by podejmować decyzje dotyczące m.in. podatków czy planów zagospodarowania przestrzennego. Po raz pierwszy zaś obradom przewodził nowy przewodniczący Andrzej Cholewa.

 Jedną z ważniejszych uchwał była ta dotycząca podatków. Radni zdecydowali, że przyszłym roku podatki od nieruchomości zapłacimy na poziomie bieżącego roku. Uznali, iż w obecnej sytuacji w kraju i na świecie związanej z pandemią COVID-19 tak dług,o jak to możliwe, nie powinno podnosić się lokalnych podatków.  

Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Więcej na temat programu piszemy na str. 20. Zajęli się również pakietem uchwał planistycznych, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III” oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”. Przyjęcie planów pozwoli wypracować spójne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, a co za tym idzie, zapewni możliwość zagospodarowania w sposób zorganizowany i przewidywalny dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów.  

Rada zdecydowała też o przyjęciu zaproponowanej przez mieszkańców nazwy ulicy Atrakcyjna w Michałówku oraz wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Gliniance z przeznaczeniem pod drogę. Przesunięto również termin przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa Boryszewa do dnia 31 marca 2021 r. w związku z obostrzeniami, dotyczącymi zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób.  

Zdecydowano także o zmianie w składach dwóch już istniejących komisji: Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto zamiast istniejących pięciu dotychczasowych powołano trzy nowe: Komisję Budżetu i Rozwoju, Komisję Infrastruktury oraz Komisję Ekologii, Zdrowia i Edukacji. Reorganizację pracy Rady Gminy zaproponował powstały na początku listopada klub radnych “Doświadczenie i rozwój”. W połowie listopada powstał również drugi klub „Wspólnota Samorządowa”. Powołanie nowych komisji oraz przyporządkowanie im zadań stanowi kolejny krok w realizacji priorytetowych zadań samorządu. 

Materiały z prac rady dostępne są w BIP oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl. 

ŚDS Radiówek. Zobacz „Twarze przemocy”

 

 

 

 

Po raz drugi Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku uczestniczy w kampanii „Biała wstążka” na terenie Gminy Wiązowna.

W tym roku z nie mogliśmy spotkać się z całą grupą uczestników. To nam nie przeszkodziło w dążeniu do celu. Przedstawiamy pracę zespołu terapeutów i uczestników zajęć.

Każdy wniósł coś swojego. Pomysł, ludziki, mebelki. Ktoś napisał tekst, ktoś muzykę, ktoś zrobił wiele zdjęć i ktoś poskładał w całość. Wszystko po to, by nie milczeć o przemocy, bo „kiedy jest widziana, kiedy jest słyszana traci swoją moc”.

Anna Świderska

ŚDS Radiówek

Fundusze unijne. Nasza gmina na wysokiej pozycji

Dużo banknotów o nominale 50 euro
W aktualnej unijnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska jest największym beneficjentem środków z polityki spójności (Foto: pixabay.com)

Na terenie wszystkich gmin w Polsce do połowy 2020 r. realizowano projekty unijne z polityki spójności za niemal 472 mld zł. Gmina Wiązowna uplasowała się na wysokiej pozycji.

Projekty w ramach polityki spójności realizowano we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Jak wynika z informacji PAP, w sumie w 22 miastach i gminach kwota realizowanych umów przekroczyła dwa miliardy złotych, a w kolejnych 12 samorządach – miliard. Wiąże się to z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi na ich terenie.

Na czele zestawienia znalazła się Warszawa, w której łączna wartość projektów unijnych z perspektywy 2014-2020 realizowanych przez wszystkich beneficjentów, wyniosła 20,4 mld zł. Kolejne miejsca zajęły: Kraków (10,1 mld zł), Łódź (9 mld zł) oraz Wrocław (7,7 mld zł). Wysoka – 20 pozycja – przypadła Gminie Wiązowna, przez którą przebiega budowany, przy wsparciu środków unijnych, odcinek drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy.

Co ważne – dane dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta. Co istotne, nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd.

Są to fundusze ze środków UE na lata 2014-2020, dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Natomiast w zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska jest największym beneficjentem środków z polityki spójności.

Pełne zestawienia 2477 gmin w Polsce dostępne jest na: PAP Samorząd.

ZGK Wiązowna. Pracownik poszukiwany

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ogłasza nabór na samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych w ZGK w Wiązownie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zamówień publicznych;
 3. min. roczne doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości powyżej 30.000 euro netto;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności:

1) Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;

2) Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) Ustawy o pracownikach samorządowych;

4) Ustawy o finansach publicznych;

5) Ustawy o ochronie danych osobowych;

6) Kodeks cywilny;

7) Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość środowiska Microsoft;
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. zdolności analityczne i organizacyjne;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie ZGK lub przesłać listem poleconym, w terminie do 15 grudnia do godz. 15.00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05 – 462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2 (decyduje data wpływu do ZGK), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie – oferta nr 6/2020”.

Orlik w Zakręcie. Przyjdź na rodzinne zajęcia sportowe

W ramach projektu „60 orlików na następne sto lat niepodległości” zapraszamy całe rodziny na kolejne sportowe popołudnie na boisku w Zakręcie.

Zajęcia odbędą się 5 grudnia w godzinach 13.00-15.00 na Orliku w Zakręcie.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu całe rodziny.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, wysyłając SMS na nr 887 503 035.

Przemoc ekonomiczna. „Pieniądze są tylko moje”

Męskie ręce trzymaają otwarty, pusty portfel
Sprawca przemocy ekonomicznej wykorzystuje uzależnienie partnera od swoich dochodów lub majątku do znęcania się nad nim (Foto: pixabay.com)

Bardzo rzadko wspomina się o niej głośno, a polskie sądy prawie w ogóle się nią nie zajmują. Brak dokładnych liczb, które pokazują jej skalę.  Przemoc ekonomiczna, bo o niej mowa, w rodzinie dotyka nie tylko współmałżonków, ale także dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Przemoc ekonomiczna jest formą przemocy psychicznej. Definiuje się ją jako „zachowania mające na celu kontrolę zdolność jednego partnera wobec drugiego do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów gospodarstwa domowego. To nadużycia ekonomiczne, których celem jest utrzymanie dominacji i kontrola partnera„.

O przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia potrzeby władzy i kontroli partnera lub przerzuca na niego odpowiedzialność za koszty utrzymania domu.

Sprawca wykorzystuje uzależnienie partnera od swoich dochodów lub majątku do znęcania się nad nim. Zabiera lub uniemożliwia dostęp do konta bankowego, wydziela i kontroluje wydatki oraz utrudniania podjęcie pracy lub robi wszystko, aby partner ją stracił. Sprawca uzależnia przekazanie środków finansowych na utrzymanie rodziny od spełnienia jego warunków i poprzez szantaż zmusza partnera do uległości i posłuszeństwa.

Przemocą ekonomiczną jest też kontrolowanie dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, edukacji, wyłączenie z podejmowania decyzji finansowych, brak uprawnień do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z zakresu prawa własności.

Przemoc ekonomiczną jest również niszczenie rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność, pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku bądź niepełnosprawności nie może zaspokoić niezbędnych potrzeb.

Przemoc ekonomiczna może stanowić przejaw przemocy psychicznej, a ta jest uznawana w Polsce za przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności.

Jeśli przemoc dotyczy rodziny, wsparcie może zapewnić Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które prowadzi całodobową infolinię, gdzie można uzyskać pomoc merytoryczną, psychologiczną i prawną. Numer to 801 120 002.

W rozwiązaniu problemu może pomóc również pracownik socjalny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel: 22 780 46 59, 610 45 53) lub specjalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

Powiat Otwocki. Sprawdź, jak pracuje starostwo

Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej
Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej (Foto: Powiat Otwocki)

Wprowadzono nowe zasady pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku. Chcąc załatwić jakąkolwiek sprawę, warto się z nimi wcześniej zapoznać.


Starostwo Powiatowe w Otwocku – z wyłączeniem Wydziału Komunikacji i Transportu – wraz z niezbędną obsługą administracyjną pracuje w godzinach:

 1. poniedziałek od 8.00 do 17.00,
 2. wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 16.00,
 3. piątek od 8.00 do 15.00.

Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach:

 1. poniedziałek od 8.10 do 16.50,
 2. wtorek, środa, czwartek od 8.10 do 15.50,
 3. piątek od 8.10 do 14.50,

z wyłączeniem dni wewnętrznych przewidzianych w poszczególnych działach Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Wydział Komunikacji i Transportu pracuje w trybie zmianowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 18.45 (I zmiana od 7.30 do 13.00 ; II zmiana od 13.15 do 18.45). Przyjęcie interesantów odbywają się w godz. od 7.40 do godz. 12.50 oraz od godz. 13.25 do godz. 18.15. Od godz. 13.00 do godz. 13.15 wydział będzie zamknięty – przerwa techniczna.

Od 23 listopada do odwołania osoby chcące umówić się na zarejestrowanie pojazdu mogą dzwonić pod numery telefonów: 22 778 1 333, 22 778 1 336 i 22 778 1 331. Interesanci, którzy zgłoszą się do Starostwa bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się, nie zostaną obsłużeni. Dokumenty można nadal składać z wykorzystaniem narzędzia PWPW lub ePuap, a kompletne dokumenty związane z zawiadomieniem o zbyciu lub nabyciu pojazdu – w Kancelarii Ogólnej.

W celu załatwienia spraw zaleca się kontakt za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji:

 1. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;
 2. za pomocą poczty elektronicznej – kancelaria@powiat-otwocki.pl;
 3. za pomocą elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP: /ta4ou944kk/SkrytkaESP;
 4. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock.

Dokumenty można bezpośrednio składać w Kancelariach Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10.  Sprawę w wydziałach: Architektury i Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodezji i Kartografii (ul. Komunardów 10), jak również w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ul. Górnej 13) można załatwić osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Tak jest również w przypadku Powiatowego Inżyniera Ruchu, Wydziału Ochrony Środowiska, punktu paszportowego oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

W urzędzie należy zachować odległość min. 1,5 m między osobami. W budynku obowiązuje noszenie maseczki lub przyłbicy ochronnej, zakrywających usta i nos. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.powiat-otwocki.pl/

Komisje Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy na zdalne obrady

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na obrady trzech komisji Rady Gminy Wiązowna, które odbędą się 3, 4 i 8 grudnia. Spotkania będzie można śledzić on-line.

Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji spotka się w czwartek 3 grudnia o godz. 17.00.

Porządek obrad:

 1. Analiza projektu budżetu na 2021 r.;
 2. Analiza Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021 – 2033;
 3. Sprawy różne.

Komisja Infrastruktury odbędzie się w piątek 4 grudnia o godz. 17.00.

Porządek obrad:

 1. Analiza projektu budżetu na 2021 r.;
 2. Analiza Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021 – 2033;
 3. Sprawy różne.

Komisja Budżetu i Rozwoju spotka się we wtorek 8 grudnia o godz. 17.00.

Porządek obrad:

 1. Analiza projektu budżetu na 2021 r.;
 2. Analiza Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021 – 2033;
 3. Przygotowanie opinii dotyczącej projektu budżetu na 2021 r.;
 4. Sprawy różne.

Wszystkie komisje odbędą się w sposób zdalny i będą dostępne pod następującym linkiem: http://wiazowna.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Szczegółowych informacji o komisjach udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Nie jesteś sam! Zadzwoń, pomożemy Ci przetrwać trudny czas

Baner z napisem bezpłatne wsparcie psychologa. W tle liście wiązu. nad napisem grafika - dwie ręce i głowa
Zadzwoń! Nasz psycholog czeka (Foto: UG Wiązowna)

Ludzie pozamykani w domach. Media bez przerwy relacjonujące rozwój pandemii. Ograniczony kontakt z bliskimi i sąsiadami – w takich warunkach strach i niepewność mogą dokuczać na co dzień. Dlatego jeśli nie masz z kim porozmawiać, potrzebujesz wsparcia, boisz się, a może nurtują Cię pytania, których nie masz komu zadać – zadzwoń.

Nasi dyżurni psychologowie pomogą Ci przetrwać czas zagrożenia koronawirusem. Są w kryzysie po to, żeby wysłuchać, wesprzeć, poradzić. Nie wstydź się i zadzwoń, jeśli czujesz taką potrzebę.

DYŻUR PSYCHOLOGÓW – PON-PT W GODZ. 8.00 – 16.00, TEL. 607 705 805

Pomocy udzielają pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Radiówku. Mają doświadczenie w pracy z lękiem czy depresją, dlatego warto skorzystać z ich wiedzy i poprosić o wsparcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił też pomoc w zakupach dla osób starszych lub w kwarantannie, które nie powinny teraz wychodzić z domów. Jeśli w Twoim otoczeniu nie ma nikogo, kto mógłby zrobić Ci zakupy  – zadzwoń do nas, dostarczymy Ci niezbędne jedzenie.

DZWOŃ PO POMOC

Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Emów – tel. 607 390 499

Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka – tel. 607 390 586

Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin – tel. 607 390 547

Wiązowna – tel. 607 390 961

Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Zagórze – 607 380 434

Duchnów, Boryszew, Stefanówka, Kąck, Góraszka – tel. 607 390 737

Z pomocy można też skorzystać w ramach ogólnopolskiej akcji „Wspieraj seniora”. Program obejmuje osoby powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Seniorzy mogą korzystać od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00 z ogólnopolskiej linii 22 505 11 11.

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniora. Mogą to być artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania). Wiecej informacji na temat programu można znaleźć na stronie GOPS.

Koronawirus jest najbardziej niebezpieczny dla osób starszych i ze słabą odpornością, dlatego dbaj teraz o siebie wyjątkowo. Najlepiej nie wychodź z domu. Ale nie wstydź się prosić o pomoc. Możesz liczyć na wiele osób, daj nam tylko znać, czego potrzebujesz. Ten trudny czas wkrótce minie, ale teraz trzeba być bardzo ostrożnym.

Uwaga! Bądź czujny. Wielu przestępców będzie teraz chciało wykorzystać to, że na ulicach jest mniej ludzi. Nie otwieraj nieznajomym. Nie płać za żadne usługi rzekomo związane z poprawą Twojego bezpieczeństwa. Nie podawaj przez telefon nieznajomym ludziom żadnych informacji na swój temat.

Bądźmy w kontakcie!

Urząd Gminy Wiązowna

tel. 603 703 660 (czynny całą dobę)