mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Absolutorium dla Wójta

Najważniejszymi uchwałami, którymi radni zajęli się na sesji 22 czerwca, były te dotyczące absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna, czyli kwestii wykonania budżetu za 2021 rok. Podczas obrad radni omówili również „Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2021 rok”.

Rada Gminy Wiązowna po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2021 rok oraz opinią na jego temat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jak również sprawozdaniem finansowym Gminy Wiązowna za 2021 rok, informacją o stanie mienia Gminy Wiązowna oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium za miniony rok, zdecydowała, że udziela wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2021 rok.

Radni zapoznali się również z „Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2021 rok”. Raport to opracowanie będące podsumowaniem działalności władz samorządowych. Zawiera on m.in. informacje o finansach gminy oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów, dane o ładzie przestrzennym oraz o środowisku np. o gospodarce odpadami, stan realizacji polityk społecznych czy informacje o najważniejszych inwestycjach w 2021 r. W związku z przyjęciem raportu przez Radę Gminy, Wójt otrzymał wotum zaufania.

Następnie radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 198 986,97 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji budowy ulicy Krótkiej w Góraszce na pierwszą połowę 2023 roku, dzięki czemu otrzymamy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 170 000 zł na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby oraz o 51 000 zł na  przebudowę ulicy Dobrej w Zakręcie.

Na sesji Rada Gminy zdecydowała o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Wiązusie” w Gliniance. W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty określiła także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów szkolnych i przedszkolnych.

Radni podjęli także decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. “Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”. Wiąże się to z propozycją rozszerzenia zakresu możliwości lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, a także w zakresie lokalizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas sesji wyrażono zgody na nabycie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Kruszówiec, Wola Karczewska, Glinianka, Zakręt oraz Izabela. Uchwały te są odpowiedzią na przekazanie nieodpłatnie gminie nieruchomości przez ich właścicieli z przeznaczeniem na drogę oraz odpłatnie z przeznaczeniem na realizację celu publicznego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 22 czerwca 2022 r.

Radni Gminy Wiązowna i prezydium Gminy Wiązowna siedzą przy stołach ustawionych w kwadrat
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Najważniejszymi uchwałami, którymi radni zajmą się na sesji 22 czerwca, będą te dotyczące absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna, czyli kwestii wykonania budżetu za 2021 rok. Podczas obrad radni pochylą się również nad „Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2021 rok”.

Rada Gminy Wiązowna po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2021 rok oraz opinią na jego temat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jak również sprawozdaniem finansowym Gminy Wiązowna za 2021 rok, informacją o stanie mienia Gminy Wiązowna oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium za miniony rok zdecyduje, czy udziela wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2021 rok.

Radni pochylą się również nad „Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2021 rok”. Raport to opracowanie będące podsumowaniem działalności władz samorządowych. Zawiera on m.in. informacje o finansach gminy oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów, dane o ładzie przestrzennym oraz o środowisku np. o gospodarce odpadami, stan realizacji polityk społecznych czy informacje o najważniejszych inwestycjach w 2021 r. W przypadku przyjęcia raportu przez radę, wójt otrzyma wotum zaufania.

Nad dokumentem zostanie przeprowadzona otwarta debata, w której głos mogą zabierać radni, ale również mieszkańcy. Osoby, które chciałyby wypowiedzieć się w sprawie raportu, muszą zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Wiązowna pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie (formularz do pobrania znajduje się pod tekstem) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2021 r.” najpóźniej do 21 czerwca do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59). Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie, wynosi 20.

Na sesji analizowany będzie projekt uchwały dotyczący ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Wiązusie” w Gliniance oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zostanie określony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów szkolnych, w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty.

Następnie radni zajmą się zmianą uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. “Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”. Wiąże się to z propozycją rozszerzenia zakresu możliwości lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, a także w zakresie lokalizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas sesji również podejmowane będą kolejne projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Kruszówiec, Wola Karczewska, Glinianka, Zakręt oraz Izabela. Uchwały te są odpowiedzią na przekazanie nieodpłatnie przez właścicieli gminie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę oraz odpłatnie z przeznaczeniem na realizację celu publicznego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 22 czerwca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Praca w finansach. Nabór do 27 czerwca

Nabór na rachmistrza.

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 27 czerwca.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie przyjęcia i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 • obsługa spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego;
 • wystawianie faktur VAT i not księgowych dotyczących pasa drogowego, prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów budżetowych w zakresie pasa drogowego, prowadzenie centralnego rejestru umów na dzierżawę pasa drogowego oraz bieżące uzgadnianie należności z Wydziałem Inwestycji;
 • rozliczanie dotacji przekazanych przez gminę na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
 • prowadzenie egzekucji zaległości z tytułu ewidencjonowanych dochodów.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie na pełen etat;
 • wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto miesięcznie;
 • praca w budynku przy ul. Lubelskiej 59;
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze;
 • w budynku brak windy;
 • w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 • brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy umożliwiających pracę osobom niewidomym;
 • praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;
 • pracodawca stosuje art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej
  i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • wykształcenie średnie o profilu finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe o kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne;
 • 2-letni staż pracy;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST;
 • ogólna wiedza o administracji samorządowej;
 • znajomość metodologii sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość systemu Besti@ oraz Info-System R. i T.GROSZEK Sp.j.

 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (druk do pobrania);
 • oświadczenie – (druk do pobrania):
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach niniejszego naboru,
  2. zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji,
  3. o posiadaniu obywatelstwa,
  4. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  5. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach objętych naborem;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga !

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez osobę składającą ofertę.

W przypadku otrzymania aplikacji kandydata z niepełnosprawnościami, wszystkie elementy rekrutacji po uzgodnieniu są dostosowywane do potrzeb kandydata.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 27.06.2022 r. do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym – oferta nr 11/2022.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Autobus 720. Zmiana rozkładu jazdy

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

W związku z zakończeniem przebudowy ul. Kościelnej w Wiązownie informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zaplanował przywrócenie kursowania linii autobusowej 720 na dotychczasową trasę w dniu 18.06.2022 r. (sobota). Autobus wróci w Wiązownie na ul. Kościelną, ul. Pęclińską i ul. Projektowaną oraz w Żanęcinie na ul. Spokojną.

Szczegółowe informacje dotyczące rozkładów jazdy mogą Państwo znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Praca w Gminnym Przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie

Gminne przedszkole w Pęclinie. Budynek od frontu
Gminne przedszkole w Pęclinie. Budynek od frontu

Nauczyciele do Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie pilnie poszukiwani.

Od 1 września 2022 r. rusza w naszym Przedszkolu nowy oddział dla dzieci 3-letnich.
W związku z tym poszukujemy:

 1. Jednego nauczyciela wychowania przedszkolnego na pełen etat;
 2. Dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego na zastępstwo;

Zgłoszenia prosimy kierować na adres gppeclin@xl.wp.pl,

lub osobiście do siedziby placówki Pęclin ul. Radosna 74

 

V edycja programu “Moje miejsce na ziemi”. Zgłoś swój projekt

Fundacja Orlen rozpoczęła nabór do piątej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 1 sierpnia organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu wynosi 2 miliony złotych.

Granty w wysokościach 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx

Finał XIV Regionalnych Czwartków Lekkoatletycznych w Gliniance

W czwartek 9 czerwca mini stadion lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej w Gliniance był gospodarzem Finału XIV Regionalnych Czwartków Lekkoatletycznych.

Na zawodach stawiły się reprezentacje szkół i klubów gminnych z: Malcanowa, Wiązowny, UKS Smoki z Glinianki oraz ze szkół w Augustówce, Górkach oraz z Dębego Wielkiego. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach biegowych: 60m, 300m, 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy) oraz konkurencjach technicznych : rzut piłką palantową, skok w dal, skok wzwyż oraz pchnięcie kulą – w ostatniej konkurencji brał udział tylko rocznik 2009. Zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych 2009, 2010, 2011 i młodsi.

Zwycięzcami konkurencji w swoich kategoriach wiekowych zostali:

bieg na 60m – Kaja Osińska (UKS Smoki), Oliwia Żurawska (UKS Smoki), Mariusz Bieniek (UKS Smoki), Szymon Zajkowski (Sp. Wiązowna);

bieg na 300m – Roża Trendak (Sp. Górki), Ola Ferra (UKS Smoki), Marcel Piekarski (Sp. Dębe Wielkie), Przemysław Wieicki (Malcanów);

bieg na 600m – Lena Szustak (UKS Smoki);

bieg na 1000m – Michał Jazowski  (Sp. Wiązowna), Filip Woźnica (UKS Smoki);

skok wzwyż – Jakub Grzelak (UKS Smoki), Nataniel Bieniel (UKS Smoki), Aleksander Książek (UKS Smoki);

rzut piłką palantową – Milena Banach (Sp. Górki), Amelia Kąkol (Sp. Górki), Natalia Rowińska (Sp. Dębe Wlk.), Igor Dąbrowski (UKS Smoki), Maciej Szczepaniak (Sp. Augustówka), Krzysztof Ruciński  (UKS Smoki);

skok w dal – Polina Ciulova (UKS Smoki), Aleksandra Jałocha (Sp. Augustówka), Julia Bieńkowska (Sp. Augustówka), Kacper Kloch (UKS Smoki), Bartłomiej Cacko (Sp. Malcanów), Mikołaj Mastalerz (Sp. Górki),

pchnięcie kulą – Wojciech Nogal (UKS Smoki).

Na zakończenie zawodów odbyła się dekoracja zwycięzców, zawodnikami z największą liczbą punktów zostali reprezentanci UKS Smoki w Gliniance: Kaja Osińska 898 pkt. oraz Nataniel Bieniek 724 pkt.

Klasyfikację klubową zwyciężyli zawodnicy UKS Smoki w Gliniance, drugie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły w Augustówce, a na najniższym stopniu stanęli uczniowie ze szkoły w Zakręcie.

Kolejne miejsca zajęli uczniowie ze szkół:
IV miejsce Sp. W Górkach, V miejsce Sp. Wiązowna, VI miejsce Sp. Dębe Wielkie, VII miejsce Sp. Malcanów oraz VIII miejsce Orzeł Warszawa.

W najbliższy weekend 18-19 czerwca grupa 15 zawodników będzie reprezentowała czwartki glinieckie na mistrzostwach Polski w Łodzi, wszystkim życzymy udanych startów, poprawy rekordów życiowych w gronie najlepszych zawodników w Polsce.

info: Krzysztof Ślusarczyk

 

Mazowiecka aktywacja 2022. Zgłoś swój pomysł

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy dla lokalnie działających, którego celem jest rozwój aktywności społecznej na Mazowszu (Foto: Facebook Mazowiecka Aktywacja)

Do 20 czerwca mieszkańcy całego Mazowsza mogą zgłaszać swoje pomysły na działania lokalne. W ramach „Mazowieckiej Aktywacji – konkursu grantowego dla lokalnie działających” mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 5000 PLN, by zrealizować społeczną inicjatywę.

Swoje inicjatywy mogą zgłaszać nieformalne grupy mieszkańców (minimum 3 osoby), grupy samopomocowe, ale też organizacje pozarządowe (czyli m.in. stowarzyszenia, fundacje, OSP, KGW). Ważne, by działały na terenie województwa mazowieckiego. Wnioski można składać za pomocą internetowego generatora dostępnego na stronie www.mazowieckaaktywacja.org.pl. Tam też zamieszczony jest regulamin konkursu.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw podejmowanych na rzecz dobra wspólnego społeczności. Dofinansowanie otrzymają minimum 34 projekty.

Szczegóły dotyczące konkursu: www.mazowieckaaktywacja.org.pl

Webinaria informacyjne dostępne na: https://www.facebook.com/mazowieckaaktywacja

Grupa na facebooku: https://www.facebook.com/groups/1924645407713716

email:kontakt@mazowieckaaktywacja.org.pl

Telefon: 512 022 105 od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12-14

„Mazowiecka Aktywacja 2022” jest realizowana przez partnerstwo organizacji: Federacji Mazowia, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność oraz Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny objęło RDC.

Rusza Program “Sportowe wakacje+”

Konkurs współfinansowany ze środków budżetu państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowe Wakacje +”

W ramach Programu, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej została krajowym operatorem organizacji obozów sportowych. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z aktywnego wypoczynku. Na to zadanie Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacja LOTTO przeznaczą 15 mln zł. 

Program jest skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Nabór wniosków realizowany będzie do dnia 31 lipca 2022 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację programu. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku lub w trakcie jego realizacji, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje o Programie “Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

W celu ułatwienia przygotowania wniosku w konkursie, Fundacja LOTTO zamieściła na stronie www szczegółową instrukcję wypełniania wniosku wraz ze wzorem umowy. Dokumenty znajdują się na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/przygotowania-wniosku-w-konkursie-sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto-2022/

Ostrzeżenie przed burzami i silnym wiatrem. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Podczas burzy nigdy nie szukaj schronienia pod drzewami, masztami, latarniami, słupami energetycznymi i wolno stojącymi wieżami.
Podczas burzy nigdy nie szukaj schronienia pod drzewami, masztami, latarniami, słupami energetycznymi i wolno stojącymi wieżami. (Foto: pixabay.com)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe II stopnia dla terenów powiatu otwockiego. Instytut ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem.

IMGW prognozuje od 13 czerwca od godz. 11.00 do godz. 20.00 burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Zadbaj o bezpieczeństwo!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby:

 1. usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr,
 2. przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami,
 3. zamknąć okna i drzwi,
 4. pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe,
 5. jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,
 6. nie zatrzymywać się pod drzewami,
 7. zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,
 8. przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne,
 9. uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

W razie problemów dzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998. W sytuacjach kryzysowych o nasze bezpieczeństwo dbają Ochotnicze Straże Pożarne. Druhowie z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny są w pełnej gotowości.

Brak prądu

Intensywne opady deszczu i burze mogą spowodować okresowe przerwy w dostawie prądu, dlatego:

 1. naładuj zawczasu telefony,
 2. przygotuj (jeśli posiadasz) agregat prądotwórczy,
 3. weź pod uwagę ewentualne opóźnienia w transporcie autobusowym.

W przypadku braku prądu zgłoś awarię pod numerem 112, 991 (czynne całą dobę) lub 22 340 41 00. Tu także dowiesz się o terminie usunięcia awarii. Możesz także zainstalować na telefonie aplikację 991 Assistant PGE Dystrybucja. Pozwala ona na bieżąco sprawdzić przerwy w dostawach prądu oraz zgłosić problem.

Serwisy pogodowe

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem.

Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji wyładowań atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym.

Na zdjęciach sat24.com sprawdzisz, czy formują się komórki burzowe i w jakim kierunku zmierzają.