Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przedszkole w Woli Duckiej szuka psychologa

Budynek. Na ścianie żółty napis Maja. PO lewej stronie bohaterowie bajki Guci i Maja. Po prawej flagi narodowe Polski.
Przedszkole w Woli Duckiej nosi miano Pszczółki Mai, bohaterki popularnej bajki dla dzieci (Foto: UG Wiązowna)

Dyrektor Przedszkola im. "Pszczółki Mai" w Woli Duckiej poszukuje psychologa z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 22 180 00 20. Można też pisać na adres e-mail: przedszkole_woladucka@wp.pl

 

Praca w sekretariacie. Poszukujemy pracownika

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Przedłużamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna. Poszukujemy osoby do prowadzenia sekretariatu. Dokumenty można składać do 14 kwietnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie sekretariatu w Urzędzie Gminy Wiązowna, w tym m.in. prowadzenie terminarza i umawianie interesantów kadry zarządzającej, obsługa spotkań;
 2. przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta Gminy Wiązowna;
 3. prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 4. prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń wójta;
 5. prowadzenie rejestru i koordynacja spraw z zakresu petycji wpływających do wójta;
 6. koordynacja spraw z zakresu udzielania informacji publicznej;
 7. przygotowywanie danych do budżetu z zakresu zadań stanowiska oraz bieżąca kontrola ich realizacji;
 8. archiwizowanie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. wykształcenie średnie;
 3. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz biegła znajomość środowiska Microsoft;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna i jednostek organizacyjnych gminy oraz Regulaminu organizacyjnego i instrukcji obiegu dokumentów, obowiązujących w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracja;
 2. umiejętność redagowania pism urzędowych;
 3. komunikatywność;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do 14 kwietnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 4/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Praca w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Nabór do 13 marca

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 13 marca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 2. uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 3. prowadzenie dokumentacji postępowań;
 4. uczestnictwo w posiedzeniach komisji przetargowych;
 5. prowadzenia rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 6. współpraca przy opracowywaniu rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień;
 7. prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. prowadzenie postepowań wydziałowych zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto;
 3. praca w budynku Pawilonu Kultury w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53;
 4. stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;
 5. w budynku jest winda;
 6. w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 7. stanowisko przygotowane jest do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością słuchową (pętla indukcyjna);
 8. brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy umożliwiających pracę osobom niewidomym;
 9. praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;
 10. praca związana z kontaktem z podmiotami zewnętrznymi;
 11. pracodawca stosuje art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 3 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności regulacji prawnych z zakresu Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań na stanowisku pracy, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna i Statutu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 2. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze udzielania zamówień publicznych jako Zamawiający;
 3. doświadczenie w prowadzeniu postępowań w ramach dofinansowań np. ze środków unijnych;
 4. znajomość systemów do obsługi postępowań przetargowych;
 5. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej;
 6. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji;
 7. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do 13 marca do godz. 12.00, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 3/2023”:

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Gąska, Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 53, e-mail: a.gaska@wiazowna.pl

Mera Bellows. Ogłoszenie o pracę

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Mera Bellows, wiodący na świecie producent metalowych mieszków cienkościennych, kompensatorów i tłoczonych tulei poszukuje kandydata na stanowisko Technologa w Dziale Głównego Technologa.

Obowiązki:

 1. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej wyrobów
 2. Określanie norm materiałowych i czasowych
 3. Opracowywanie założeń do kalkulacji cen
 4. Przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi i sprawdzianów
 5. Opracowywanie instrukcji stanowiskowych
 6. Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych związanych z doskonaleniem wyrobu/procesu
 7. Nadzorowanie i analiza parametrów procesów technologicznych
 8. Analiza przyczyn opóźnień w realizacji produkcji i na tej podstawie opracowywanie i wprowadzanie usprawnień w procesie produkcji
 9. Prowadzenie szkoleń wstępnych z obsługi nowych maszyn i urządzeń
 10. Współpraca z pracownikami wydziału produkcyjnego i działu zapewnienia jakości

Kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne,
 2. Znajomość procesów obróbki plastycznej i cieplnej metali,
 3. Praca z programem Autocad i pakiet Office,
 4. Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę
 2. Doskonalenie języka angielskiego – zajęcia z lektorem
 3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 4. Pakiet socjalny – bony świąteczne, dofinansowanie wypoczynku, ubezpieczenie na życie

Zainteresowanych proszę o wysłanie CV na adres: s.przydatek@merabellows.pl

Centrum Usług Wspólnych w Gliniance szuka pracowników

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance poszukuje osób do pracy na dwa stanowiska. Dokumenty można składać do 28 lutego.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna ogłasza nabór na stanowiska:

 1.  Inspektora ds. księgowości,
 2. Inspektora ds. oświaty.

Szczegóły, w tym niezbędne wymagania oraz zakresy obowiązków, znajdziecie Państwo w ogłoszeniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty do 28 lutego do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Oferta pracy nr 1/2023  CUW Gminy Wiązowna – inspektor ds. księgowości” lub „Oferta pracy nr 2/2023  CUW Gminy Wiązowna – inspektor ds. oświaty”  (decyduje data wpływu do urzędu) należy:

 1. dostarczyć osobiście do Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna  w Gliniance, ul. Napoleońska 53 A lub
 2. przesłać listem poleconym na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53 A, 05-408 Glinianka lub
 3. przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Piwek- Gł. specjalista ds. kadr i wynagrodzeń, tel. 22 18 00 028 (wew. 29), e.piwek@wiazowna.pl

Szukamy pracownika do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Aplikuj!

Nowy odcinek ul. Żwirowej w Malcanowie
Nowy odcinek ul. Żwirowej w Malcanowie (Foto: UG Wiązowna)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 6 lutego.

Zakres zadań to m.in.:

 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania pasem drogowym:
 2. lokalizacji w pasie drogowym urządzeń obcych;
 3. lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy;
 4. zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót lub umieszczenie urządzenia obcego;
 5. przekazywania i odbioru pasa drogowego;
 6. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem;
 7. prowadzenie spraw dotyczących ruchu pojazdów nienormatywnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane);
 3. 1 rok stażu pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawowa znajomość przepisów
  o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane);
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty do 6 lutego do godz.12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Komunalnej – oferta nr 2/2023” (decyduje data wpływu do urzędu) należy:

 1. dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, Wiązowna) lub
 2. przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 3. przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 4. przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Ogłoszenie o pracę. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliniance

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Wiązowna z siedzibą w Gliniance poszukuje osoby na stanowisko psychologa, terapeuty lub terapeuty zajęciowego.

Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
Miejsce pracy: Glinianka – gmina Wiązowna

Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe: psychologia, pedagogika, terapia zajęciowa
• min. 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, punktualność, sumienność,
dobra organizacja pracy własnej.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie swojego CV i listu motywacyjnego z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na adres: sdswiazowna@gmail.com

ATS Display. Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę ATS Display

Uzupełniamy Zespół ATS Display Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownie i w związku z tym poszukujemy osób, które chcą do nas dołączyć, pracując na stanowisku Ślusarz - Spawacz.

Zapraszamy również pracowników z Ukrainy. Prześlij nam swoje CV na adres: hr@atsdisplay.com

Zapewniamy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się firmie,
 2. prywatną opiekę medyczną,
 3. narzędzia wysokiej klasy,
 4. bardzo dobre warunki pracy,
 5. pracę pełną wyzwań i brak monotonii,
 6. możliwość rozwoju zawodowego,
 7. wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.

Oczekujemy:

 1. umiejętności spawania metodą MIG/MAG lub chęci do przyuczenia (możliwość zdobycia uprawnień TUV),
 2. umiejętności czytania rysunku technicznego,
 3. zaangażowania i chęci do rozwoju,
 4. chęci do pracy w systemie 1 lub 2 zmianowym,
 5. braku nałogów.

Twoje zadania:

 1. przygotowanie materiału i spawanie,
 2. realizacja procesu produkcyjnego zgodnie ze specyfikacją i dokumentacją rysunkową,
 3. kontrolowanie gotowych wyrobów pod względem wymagań jakościowych,
 4. kontrola stanu technicznego urządzeń oraz maszyn.

Siedziba firmy mieści się w Wiązownie.

Фірма ATS Display Sp. z o. o. якa розташованa у місті Wiązowna, запрошує на роботу висококваліфікованих зварювальників та бажаючих освоїти професію зварювальникa . Будь ласка, надішліть нам своє резюме на адресу: hr@atsdisplay.com

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:

 1. стабільне i офіційнe працевлаштування в компанії, що швидко розвивається,
 2. приватне медичне обслуговування,
 3. інструменти високого класу,
 4. дуже хороші умови праці,
 5. робота повна викликів і відсутність монотонності,
 6. можливість професійного розвитку,
 7. заробітня плата, відповідна наявним навичкам.

наші  очікування :

 1. Навички зварювання MIG / MAG або бажання вчитися (можливість отримання кваліфікації TUV),
 2. вміння читати технічнi креслення,
 3. прихильність і бажання розвиватися,
 4. бажання працювати в 1 або 2 зміни,
 5. відсутність залежностей.

ВАШІ ЗАВДАННЯ:

 1. підготовка матеріалу та зварювання,
 2. здійснення виробничого процесу відповідно до специфікації та креслярської документації,
 3. контроль готової продукції з точки зору вимог до якості,
 4. контроль технічного стану приладів і машин.

W branży materiałów reklamowych POS jesteśmy obecni od 2001 roku. Zapewniamy szerokie wsparcie kampanii marketingowych w punktach sprzedaży popularnych marek na całym świecie. Produkujemy displaye, ekspozytory, stojaki i standy reklamowe. Każdy projekt naszego studia graficznego jest weryfikowany przez doświadczonych inżynierów, a następnie konstruowany w zakładzie produkcyjnym. Jesteśmy doceniani nie tylko przez naszych klientów, ale także przez jury międzynarodowych konkursów branżowych, w których zdobyliśmy już ponad 100 nagród. Dołącz do naszego zespołu!

МИ ПРИСУТНІ В ІНДУСТРІЇ POS РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ З 2001 РОКУ. МИ НАДАЄМО ШИРОКУ ПІДТРИМКУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМПАНІЙ У ТОЧКАХ ПРОДАЖУ ПОПУЛЯРНИХ БРЕНДІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ. ВИГОТОВЛЯЄМО ДИСПЛЕЇ, РЕКЛАМНІ СТЕНДИ. НАС ЦІНУЮТЬ НЕ ЛИШЕ НАШІ КЛІЄНТИ, А Й ЖУРІ МІЖНАРОДНИХ ГАЛУЗЕВИХ КОНКУРСІВ, НА ЯКИХ МИ ВЖЕ ОТРИМАЛИ ПОНАД 100 НАГОРОД. ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ!

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ATS Display Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez ATS Display Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest ATS Display Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownie (05-462), ul. Boryszewska 22 C. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Przesłanie do ATS Display Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez ATS Display Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Agnieszka Tomaszewska

Office Manager ATS Display Sp. z o.o.

ATS Display szuka ludzi do swojego zespołu. Praca w Wiązownie

Praca ATS Display

ATS Display z Wiązowny uzupełnia zespół i poszukuje osób, które chcą dołączyć do firmy, pracując na stanowisku Asystenta ds. Sprzedaży.

Firma zapewnia:

 1. kompleksowe przyuczenie w zakresie powierzonych obowiązków,
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 3. atrakcyjne wynagrodzenie oraz system motywacyjny,
 4. pakiet medyczny,
 5. pakiet szkoleń,
 6. realne możliwości awansu i rozwoju kompetencji.

Oczekuje:

 1. znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
 2. chęci do nauki i doskonalenia umiejętności,
 3. umiejętności prowadzenia kilku projektów jednocześnie,
 4. umiejętności pracy zespołowej,
 5. kreatywnego myślenia oraz dociekliwości,
 6. minimum średniego wykształcenia,
 7. prawo jazdy kat. B.

Zadania:

 1. asystowanie w prowadzeniu projektów sprzedażowych,
 2. wsparcie przy budowaniu relacji z partnerami biznesowymi,
 3. wsparcie przy tworzeniu ofert handlowych,
 4. udział w kreacji materiałów POS,
 5. analiza konkurencji,
 6. rozwój własnych kompetencji w obszarze materiałów POS.

Siedziba firmy mieści się w Wiązownie. Prześlij swoje CV na adres: hr@atsdisplay.com

Firma prosi o dołączenie do CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ATS Display Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez ATS Display Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W branży materiałów reklamowych POS firma jest obecna od 2001 r. Zapewnia szerokie wsparcie kampanii marketingowych w punktach sprzedaży popularnych marek na całym świecie. Produkuje displaye, ekspozytory, stojaki i standy reklamowe. Jest doceniana nie tylko przez klientów, ale także przez jury międzynarodowych konkursów branżowych, w których zdobyła już ponad 100 nagród.

Spółka Hydrodukt. Ogłoszenie o pracę

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Spółka Hydrodukt poszukuje pracownika do działu organizacyjnego na stanowisko „Inspektora ds. zamówień publicznych”.

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółce,
 2. opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 130.000 zł, zamówień sektorowych oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym: sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań, publikacja, nadzór i współpraca ze wszystkimi działami Spółki, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych,
 3. czynności związane ze zwrotem wadium wykonawcom oraz przygotowywanie umów,
 4. prowadzenie zamówień w wersji elektronicznej,
 5. bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji oraz przygotowywanie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umowy, informacji, odpowiedzi itp.),
 6. prowadzenie rejestrów postępowań i udzielonych zamówień,
 7. opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 8. prowadzenie procedur sprzedaży rzeczowego majątku ruchowego.

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie: wyższe lub średnie i 3 letni staż pracy (w rozumieniu Kodeksu Pracy),
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego,
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc n nr tel. 22 789 01 33 lub 22 789 06 95 lub pisząc na e-mail: sekretariat@hydrodukt.pl