mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Spółka Hydrodukt potrzebuje pracowników. Do trzech działów

Źółta koparka rozgarnia drobny gruza na drodze
Pracownicy spółki Hydrodukt znają gminne drogi, jak mało kto (Foto: Hydrodukt)

Spółka Hydrodukt (dawny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie) szuka pracowników. Potrzebuje ludzi do pracy na oczyszczalni ścieków i przy sieci kanalizacyjnej, do działu drogowego oraz do księgowości.

Do głównych zadań pracownika na oczyszczalni ścieków i przy sieci kanalizacyjnej należeć będzie:

 1. obsługa oraz konserwacja urządzeń będących na wyposażeniu oczyszczalni w Emowie,
 2. wykonywanie prac niezbędnych do prawidłowego działania oczyszczalni w Emowie,
 3. prowadzenie ewidencji prac wykonywanych przy obsłudze oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej,
 4. obsługa monitoringu sieci kanalizacyjnej,
 5. obsługa oraz konserwacja urządzeń sieci kanalizacyjnej,
 6. wykonywanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej,
 7. obsługa urządzeń będących na wyposażeniu oczyszczalni lub powierzonych,
 8. bieżąca inspekcja sieci kanalizacyjnej, przepompowni sieciowych oraz lokalnych punków tłocznych,
 9. usuwanie awarii występujących na terenie oczyszczalni oraz na sieci kanalizacyjnej,
 10. wykonywanie drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej,
 11. obsługa sprzętu i pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu Spółki zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

Wymagania:

 1. Prawo jazdy kat. B,
 2. Wykształcenie min. zawodowe.

Pożądane kwalifikacje: prawo jazdy kat. C oraz uprawnienia SEP.

Do głównych zadań pracownika działu drogowego należeć będzie:

 1. wykonywanie prac przy utrzymaniu zieleni na wyznaczonym terenie i w pasie drogowym,
 2. wykonywanie prac przy drogach gminnych,
 3. wykonywanie prac przy utrzymaniu i remontach gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 4. obsługa i nadzór nad sprzętem i pojazdami mechanicznymi będącymi na wyposażeniu Spółki zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami

Wymagania: Prawo jazdy kat. B i wykształcenie minimum zawodowe.

Pożądane kwalifikacje: Prawo jazdy kat. B+E, T.

Do głównych zadań pracownika działu księgowości należeć będą:

 1. księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży,
 3. bieżąca analiza rozrachunków,
 4. księgowanie wyciągów bankowych,
 5. rozliczanie płatności,
 6. bieżące oraz okresowe uzgadnianie danych księgowych,
 7. windykacja należności,
 8. sporządzanie deklaracji podatkowych i innych.

Wymagania:

 1. wykształcenie min. średnie,
 2. 5 lat doświadczenia zawodowego w księgowości.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 789 01 33 lub w siedzibie Hydrodukt Sp. z o. o.

Centrum Usług Społecznych szuka pracowników. Aplikuj!

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna ogłosiło nabory na wolne stanowiska. Szuka referenta, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika do spraw księgowości.

W przypadku referenta wymagania niezbędne to:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie: minimum średnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość środowiska Microsoft;
 2. Dobra organizacja pracy;
 3. Cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, rzetelność, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, obowiązkowość.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w do 26 maja do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisko Referenta” – oferta nr ZKA.110.4.2022.

W przypadku asystenta osoby niepełnosprawnej wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem to:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie: minimum średnie;
 3. Umiejętność obsługi programów biurowych: Word, Excel;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 5. Osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach.

Wymagania dodatkowe to:

 1. Umiejętność pracy z osobami starszymi lub z ograniczoną mobilnością, w tym osobami z niepełnosprawnością;
 2. Obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań;
 3. Dobra organizacja czasu pracy;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 6. Wysoka kultura osobista i dobra komunikacja interpersonalna;
 7. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
 8. Mile widziane przygotowanie psychologiczne.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, w terminie do 26 maja do godz. 14.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, 05– 462 Radiówek, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS Gminy Wiązowna), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

Zakres obowiązków w przypadku pracownika ds. księgowości to:

 1. kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno-rachunkowym;
 2. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji dochodów;
 3. sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych, finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. ewidencjonowanie dokumentów księgowych w programie Księgowość budżetowa;
 5. prowadzenie ewidencji rozrachunków;
 6. dekretacja dokumentów;
 7. wystawianie dokumentów sprzedaży.

CUS oferuje zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy na zastępstwo. CV należy przesyłać na adres: s.bartnicka@cuswiazowna.pl wraz z dopiskiem: „Pracownik ds. księgowości”.

Więcej informacji można uzyska w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Praca w planowaniu przestrzennym. Nabór do 18 maja

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy nabór na kandydatów do pracy – na zastępstwo – w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 18 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. udział w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. prowadzenie dokumentacji prac planistycznych;
 3. udział w opracowywaniu dokumentów około planistycznych tj. prognoz środowiskowych
  i finansowych dokumentacji o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne itp.
 4. opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 5. prowadzenie korespondencji bieżącej dotyczącej planowania przestrzennego;
 6. obsługa korespondencji w trybie elektronicznego obiegu dokumentów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie nie mniej niż 3600 zł brutto miesięcznie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura lub pokrewne/ lub wykształcenie średnie o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura lub pokrewne i minimum 3-letni staż pracy;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. znajomość oprogramowania typu GIS;
 2. doświadczenie przy opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie 18 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Planowania Przestrzennego – oferta nr 7/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Praca w inwestycjach. Nabór do 25 kwietnia

Uśmiechnięty brodaty mężczyzna w koszuli w kratkę ściska wyciagniętą dłoń. Drugi uśmiechnięty mężczyzna w szarym swetrze przygląda się tem.
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na zastępstwo w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna . Dokumenty można składać do25 kwietnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in. przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie: umowa na zastępstwo,pełen etat / umowa zlecenia;
 2. wynagrodzenie nie mniej niż 3600 zł brutto miesięcznie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane, elektryczne);
 3. 3 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość cyklu inwestycyjnego oraz podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane, elektryczne);
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie 25 kwietnia do godz.12,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji – oferta nr 6/2022”.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Praca szuka człowieka. Ogłoszenie

Kobiec ręce zawijają rolkę folii
Producent z Duchnowa zajmuje się m.in. produkcją folii (Foto: Adobe Stock)

Producent tworzyw sztucznych z Duchnowa zatrudni pracowników.

Zatrudnienie na umowę o pracę, dobre warunki. Doświadczenie nie jest wymagane.

Potrzebne są osoby, które będą pracować przy produkcji tworzyw sztucznych.

Zainteresowani mogą dzwonić z pytaniami pod nr tel. 22 789 02 50.

Praca szuka człowieka. Ogłoszenie

Kobiec ręce zawijają rolkę folii
Producent z Duchnowa zajmuje się m.in. produkcją folii (Foto: Adobe Stock)

Producent tworzyw sztucznych z Duchnowa zatrudni pracowników.

Praca na trzy zmiany. Zatrudnienie na umowę o pracę, dobre warunki.

Potrzebne są osoby, które będą pracować przy produkcji tworzyw sztucznych.

Zainteresowani mogą dzwonić z pytaniami pod nr tel. 22 789 02 50.

Praca w urzędzie. W Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta. Skupieni nad tym, co wyświetla się na monitowrze laptopa.

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Oferty można składać do 27 grudnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 2. uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 3. prowadzenie dokumentacji postępowań;
 4. uczestnictwo w posiedzeniach komisji przetargowych;
 5. prowadzenia rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 6. współpraca przy opracowywaniu rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień;
 7. prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. prowadzenie postępowań wydziałowych zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 3 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności regulacji prawnych z zakresu Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań na stanowisku pracy, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna i Statutu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 2. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze udzielania zamówień publicznych jako Zamawiający;
 3. doświadczenie w prowadzeniu postępowań w ramach dofinansowań np. ze środków unijnych;
 4. znajomość systemów do obsługi postępowań przetargowych;
 5. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej;
 6. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji;
 7. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie do dnia 27 grudnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 15/2021”.

Więcej informacji udziela Kamila Lech – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 52, e-mail: k.lech@wiazowna.pl

Szukamy pracownika. Do Wydziału Inwestycji

Uśmiechnięty brodaty mężczyzna w koszuli w kratkę ściska wyciagniętą dłoń. Drugi uśmiechnięty mężczyzna w szarym swetrze przygląda się tem.
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 20 grudnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych powierzonych zadań inwestycyjnych – wewnątrzwydziałowych;
 • sprawozdawczość wynikająca z pracy Wydziału Inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie min. średnie;
 • rok stażu pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: podstawa znajomość prawa budowlanego, cyklu inwestycyjnego oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna i Statutu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • mile widziane wykształcenie techniczne: drogowe, budowlane, elektryczne;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych np. telefon, fax, skaner.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (druk do pobrania);
 • oświadczenie – (druk do pobrania):
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
  2. zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji,
  3. o posiadaniu obywatelstwa,
  4. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  5. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach objętych naborem;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach  o służbie cywilnej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

w terminie do 20 grudnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 14/2021”.

Więcej informacji udziela Kamila Lech – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 52, e-mail: k.lech@wiazowna.pl

Praca w urzędzie. W Wydziale Spraw Społecznych

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Ruszył nabór na stanowisko w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 20 grudnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • przyjmowanie dokumentów do sporządzenia aktów stanu cywilnego i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz opracowywanie dokumentacji dowodowej;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców i  rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych;
 • obsługa klienta bezpośrednia i telefoniczna;
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • obsługa Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie min. średnie;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, o ewidencji ludności, Prawo pocztowe, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna i Statutu Gminy Wiązowna.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub pokrewne;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych np. telefon, fax, skaner.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (druk do pobrania);
 • oświadczenie – (druk do pobrania):
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
  2. zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji,
  3. o posiadaniu obywatelstwa,
  4. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  5. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach   i umiejętnościach objętych naborem;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

w terminie do 20 grudnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 13/2021”.

Więcej informacji udziela Kamila Lech – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 52, e-mail: k.lech@wiazowna.pl

Cross Jeans szuka pracownika do działu IT. Oferta

Cross Jeans to międzynarodowa marka odzieżowa posiadająca sieć sklepów na polskim rynku. Obecnie poszukuje osób na stanowisk młodszy specjalista IT.

Opis stanowiska:

 • Rozwiązywanie problemów w obszarze IT według standardowych procedur operacyjnych;
 • Wdrażanie nowego sprzętu oraz naprawa podzespołów;
 • Wsparcie IT wewnętrznych pracowników firmy;
 • Zarządzanie zgłoszeniami, instalacja oprogramowania, konfiguracja, aktualizacja;
 • Utrzymanie i aktualizacja inwentaryzacji.

Wymagania:

 • Doświadczenie na 1/2 linii wsparcia lub pokrewne stanowiska;
 • Wykształcenie kierunkowe (IT)- mile widziane;
 • Bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego- PC (desktopy, laptopy);
 • Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows 7-10;
 • Wysoki poziom samodzielności oraz umiejętność ustalania priorytetów zadań.

Oferta:

 • Praca w pełnym wymiarze godzin;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość współpracy przy realizacji projektów dla międzynarodowej firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@crossjeans.pl