mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w kadrach. Nabór do 25 lipca

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Praca na umowę na zastępstwo. Dokumenty można składać do 25 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie spraw z zakresu kadr, w tym przygotowywanie umów, porozumień, świadectwa; zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 2. prowadzenie spraw z zakresu szkoleń, delegacji, świadczeń lekarskich, ryczałtów samochodowych oraz prowadzenie ich budżetu;
 3. rozliczanie delegacji służbowych;
 4. przygotowywanie przelewów diet dla radnych i sołtysów oraz prowadzenie analityki dokonanych wypłat;
 5. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. rok doświadczenia w pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeks pracy.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie o kierunku zarządzanie, ekonomia i pokrewne;
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem oraz w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. komunikatywność;
 4. dobra organizacja pracy;
 5. umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

do 25 lipca do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 15/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl.

Praca przy pozyskiwaniu funduszy. Nabór

Trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta. Skupieni nad tym, co wyświetla się na monitowrze laptopa.

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Oferty można składać do 20 kwietnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. monitoring dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
 2. przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej;
 3. przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań ze środków krajowych – programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska, inne;
 4. prowadzenie rozliczeń finansowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych;
 5. współpraca z innymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Wiązowna – wymiana informacji, pism, wniosków;
 6. praca w programach obowiązujących na stanowisku pracy;
 7. prowadzenie korespondencji w sprawach ogólnych Urzędu i Wydziału, przygotowanie korespondencji dla mieszkańców i urzędów;
 8. realizacja i prowadzenie zamówień wg Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych;
 9. przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań (Główny Urząd Statystyczny, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, właściwe Ministerstwa i inne instytucje związane z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych);
 10. prowadzenie i realizacja powierzonych zadań w Wydziale Rozwoju Gospodarczego;
 11. prowadzenie powierzonych spraw dotyczących funduszu sołeckiego, weryfikacja, planowanie, realizacja i koordynacja funduszu sołeckiego;
 12. sporządzanie dokumentów potwierdzających wytworzenie środka trwałego OT oraz dokumentu przekazującego wytworzony środek trwały wraz
  z przekazaniem w/w dokumentów do Wydziału Finansowego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia, o kierunku m. in.: zarządzanie projektami funduszy unijnych i krajowych, ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja, stosunki międzynarodowe;
 3. 5 – letni staż pracy, w tym min. 1 rok na stanowisku związanym
  z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym i skutecznym przygotowaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, projektów i programów krajowych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności regulacji prawnych z zakresu realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków zewnętrznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna i Statutu Gminy Wiązowna;
 8. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 2. znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 oraz założeń programowej perspektywy finansowej 2021-2027;
 3. umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz w generatorach wniosków o płatność;
 4. udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych;
 5. studia podyplomowe w zakresie administrowania środkami unijnymi będą dodatkowym atutem;
 6. prawo jazdy kat. B;
 7. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie do dnia 20 kwietnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 5/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl.

Wydział Podatków. Szukamy pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Podatków Urzędu Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 18 września.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282);
 2. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub administracji;
 3. 2 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Gminy Wiązowna, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane) to:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft
 3. zdolności analityczne i organizacyjne;
 4. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 2. kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników;
 3. przeprowadzanie kontroli podatkowej zgodnie z przepisami prawa i określoną procedurą kontroli obowiązującą w urzędzie;
 4. sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z czynnościami sprawdzającymi i postępowaniem kontrolnym;
 5. podejmowanie działań mających na celu likwidację niezgodności ustalonych w wyniku kontroli podatkowej;
 6. prowadzenie postępowań w zakresie wydania stosownych aktów administracyjnych mających na celu ustalenie prawidłowego wymiaru zobowiązania podatkowego, zgodnego z wynikami postępowania kontrolnego;
 7. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych i bieżąca obsługa interesantów w tym zakresie,
 8. wprowadzanie w ewidencji podatkowej zmian dotyczących właścicieli nieruchomości lub przedmiotów opodatkowania stanowiących podstawę wymiaru podatków,
 9. prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących: ustalenia/zmiany lub uchylenia decyzji w sprawie wymiaru ww. podatków oraz odwołań składanych przez podatników od decyzji wymiarowych.

Wymagane dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym do 18 września do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 16/2019”.

 

Wydział Planowania Przestrzennego. Pracownik poszukiwany

Ręka trzymające czerwony ołówek kreśli coś na mapach
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wymagany) lub wykształcenie średnie i min. 3 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ich analiz;
 • prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 • udzielanie zainteresowanym informacji o warunkach zabudowy, przeznaczeniu terenu;
 • prowadzenie rejestrów: sporządzanych i obowiązujących planów miejscowych, decyzji
  o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • bieżące tworzenie bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do  9 maja, do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 8 / 2019.

Pracownik do Wydziału Planowania Przestrzennego poszukiwany

Ręka trzymające czerwony ołówek kreśli coś na mapach
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Trwa nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wymagany) lub wykształcenie średnie i min. 3 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • przygotowywanie opinii architektonicznych i urbanistycznych, zaświadczeń, wypisów
  i wyrysów z planu i innych dokumentów w zakresie planowania przestrzennego;
 • udzielanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna;
 • przygotowywanie i kompletowanie materiałów niezbędnych do opracowań w zakresie zadań własnych oraz do opracowań zlecanych jednostkom zewnętrznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ich analiz;
 • rejestracja graficzna i analiza wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium;
 • prowadzenie procedury związanej z opracowywaniem dokumentów planistycznych;
 • przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i opinii Rady Gminy Wiązowna w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie rejestrów: sporządzanych i obowiązujących planów miejscowych, decyzji
  o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • bieżące tworzenie bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 23.04.2019 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 7 / 2019.