bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szukamy pracowników do trzech wydziałów: Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Nagłówek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku w Wydziale Spraw Społecznych to m.in.:

 1. obsługa interesantów Biura Obsługi Mieszkańca;
 2. obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. odbieranie i przekazywanie korespondencji w systemie ePUAP;
 4. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. obsługa skrzynki pocztowej urzad@wiazowna.pl;
 6. prowadzenie rejestru faktur oraz przekazywanie ich do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku w Wydziale Gospodarki Komunalnej to m.in.:

 1. prowadzenie spraw z zakresu administrowania i zarządzania nieruchomościami pozostającymi w użyteczności publicznej, w tym:
 2. prowadzenie książki obiektu oraz zlecanie podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia okresowych kontroli budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. wyszukiwanie usługodawców, przygotowanie i zawieranie umów dotyczących właściwego gospodarowania mieniem oraz współpraca z wykonawcami zleconych zadań m.in. w zakresie konserwacji, sprzątania, ochrony, monitoringu, utrzymania terenów zielonych, dostaw mediów i usuwania awarii;
 4. nadzór i egzekwowanie właściwego wykonywania zleconych zadań i obowiązków dotyczących m.in. utrzymania porządku, czystości  i estetycznego wyglądu budynków, odśnieżania, usuwania awarii;
 5. kontakt z najemcami/użytkownikami w sprawach utrzymania i najmu nieruchomości;
 6. prowadzenie dokumentacji finansowej i technicznej nieruchomości;
 7. przygotowanie projektów umów użyczenia, najmu, darowizny;
 8. przygotowywanie sprawozdań i raportów w sprawach związanych z realizacją powierzonych obowiązków służbowych;
 9. przygotowywanie projektów pism urzędowych;
 10. obsługa klienta;
 11. archiwizowanie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw i zadań.

Zakres zadań pracownik w Wydziale Planowania Przestrzennego to m.in.:

 1. prowadzenie procedury planistycznej oraz współpraca przy sporządzaniu projektów planów miejscowych w gminie;
 2. opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i prowadzenie postępowań administracyjnych w ww. zakresie;
 3. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie planowania przestrzennego;
 4. przygotowywanie zaświadczeń dotyczących dokumentów planistycznych, rewitalizacji oraz przygotowywanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych/studium;
 5. prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym;
 6. obsługa klientów w zakresie spraw dotyczących planowania przestrzennego w gminie;
 7. obsługa/zasilanie danymi portalu mapowego sip.gison.pl/wiazowna w zakresie planowania przestrzennego;
 8. przygotowywanie informacji dotyczących pracy Wydziału Planowania Przestrzennego między innymi na: stronę internetową urzędu, BIP, tablice ogłoszeń, do biuletynu „Powiązania”;
 9. przygotowywanie: archiwizacji, sprawozdań, raportów, rejestrów w sprawach związanych z realizacją powierzonych obowiązków służbowych;
 10. w zależności od potrzeb udział w oględzinach, wizjach w terenie w ramach wykonywanych zadań.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 • za pośrednictwem ePUAP.

w terminie do dnia 20.11.2023r. do godz.12.00,  z dopiskami na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 20/2023″ lub “Nabór do Wydziału Planowania Przestrzennego – oferta nr 21/2023” lub “Nabór do Wydziału Gospodarki Komunalnej – oferta nr 22/2023″.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Poszukiwane osoby do sprzątania hali w Duchnowie

Firma sprzątająca CLINEA Sp. z o o , poszukuje pracowników do sprzątania hali magazynowej, zlokalizowanej w Duchnowie przy ul. Kresowej.

Jest to hala należąca do klienta firmy, z którym współpracuje na podobnych obiektach na terenie całego kraju. Lokalizacja w Duchnowie  jest dla firmy nowa, ale ma nadzieję również tam, stworzyć przyjazne i komfortowe miejsce pracy.

Firma zaprasza do współpracy zarówno panów, jak i panie, które z powodzeniem pracują na podobnych halach w innych naszych lokalizacjach, jak również osoby z Ukrainy oraz osoby z orzeczeniem, którym stan zdrowia pozwala na wykonywanie poniżej wskazanych czynności.

 1. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.
 2. Wynagrodzenie: 2000 zł netto.
 3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Do codziennych obowiązków należy m. in.:

 1. zamiatanie hali,
 2. maszynowe mycie posadzki,
 3. opróżnianie pojemników na odpady,
 4. zbieranie usuwanie śmieci.
 5. raz w tygodniu wycieranie kurzy.

Osoby do kontaktu:

 1. Michał Maszkiewski – tel. 518 601 647
 2. Anna Rzepecka – tel. 509 453 281, e-mail: a.rzepecka@clineaservice.pl