Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni pracownika socjalnego

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna szuka pracownika socjalnego. Oferty można składać 11 grudnia.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 1. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy do wyjazdów w teren,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagania dodatkowe to:

 1. doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
 3. zaangażowanie i asertywność, odporność na stres,
 4. inicjatywa i samodzielność w rozwiazywaniu problemów przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i empatia,
 6. profesjonalizm oraz umiejętność zachowania bezstronności w pracy z klientem pomocy społecznej,
 7. obsługa komputera – pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna,
 8. mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub realizacji zadań finansowych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej,
 9. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie do 11 grudnia do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy stanowisko Pracownik socjalny” – oferta nr ZdsKiA.110.6.2023.

 

Poszukiwane osoby do sprzątania hali w Duchnowie

Firma sprzątająca CLINEA Sp. z o o , poszukuje pracowników do sprzątania hali magazynowej, zlokalizowanej w Duchnowie przy ul. Kresowej.

Jest to hala należąca do klienta firmy, z którym współpracuje na podobnych obiektach na terenie całego kraju. Lokalizacja w Duchnowie  jest dla firmy nowa, ale ma nadzieję również tam, stworzyć przyjazne i komfortowe miejsce pracy.

Firma zaprasza do współpracy zarówno panów, jak i panie, które z powodzeniem pracują na podobnych halach w innych naszych lokalizacjach, jak również osoby z Ukrainy oraz osoby z orzeczeniem, którym stan zdrowia pozwala na wykonywanie poniżej wskazanych czynności.

 1. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.
 2. Wynagrodzenie: 2000 zł netto.
 3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Do codziennych obowiązków należy m. in.:

 1. zamiatanie hali,
 2. maszynowe mycie posadzki,
 3. opróżnianie pojemników na odpady,
 4. zbieranie usuwanie śmieci.
 5. raz w tygodniu wycieranie kurzy.

Osoby do kontaktu:

 1. Michał Maszkiewski – tel. 518 601 647
 2. Anna Rzepecka – tel. 509 453 281, e-mail: a.rzepecka@clineaservice.pl

Centrum Usług Wspólnych w Gliniance szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna oferuje pracę na stanowisku pomoc administracyjna. Oferty należy złożyć do 31 sierpnia.

Szczegóły, w tym niezbędne wymagania oraz zakres obowiązków, znajdują się w ogłoszeniu dostępnym na stronie bip.wiazowna.pl oraz pod tekstem.

Wymagane dokumenty do 31 sierpnia do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Oferta pracy nr 3/2023  CUW – pomoc administracyjna”  (decyduje data wpływu) należy:

 1. dostarczyć osobiście do Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna  w Gliniance, ul. Napoleońska 53 A lub
 2. przesłać listem poleconym na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53 A, 05-408 Glinianka.

Szczegółowych informacji udziela Urszula Kozłowska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiazowna, tel. 22 18 00 028 (wew. 1), e-mail: u.kozlowska@wiazowna.pl

Oferta pracy w urzędzie. Praca w Biurze Obsługi Mieszkańca

Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna
Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Ogłaszamy nabór na stanowisko w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna w ramach umowy na zastępstwo. Oferty można składać do 4 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. obsługa interesantów Biura Obsługi Mieszkańca;
 2. obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. odbieranie i przekazywanie korespondencji w systemie ePUAP;
 4. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. obsługa skrzynki pocztowej urzad@wiazowna.pl;
 6. prowadzenie rejestru faktur oraz przekazywanie ich do poszczególnych wydziałów urzędu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. roczny staż pracy;
 4. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz biegła znajomość środowiska Microsoft;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Wiązowna (zarządzenie nr 206.535.2021 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2021 r.).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. doświadczenie w pracy w zakresie zadań objętych naborem;
 4. zdolności analityczne i organizacyjne;
 5. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 4 lipca do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 7/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Praca w urzędzie. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 15 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania pasem drogowym:

 1. lokalizacji w pasie drogowym urządzeń obcych;
 2. lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy;
 3. zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót lub umieszczenia urządzeń obcych;
 4. przekazywania i odbioru pasa drogowego;
 5. prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów;
 6. przygotowywania wniosków o nadanie numeracji drogom publicznym;
 7. przygotowywania projektów uchwał dotyczących przejmowania i zaliczania dróg do kategorii dróg publicznych;
 8. prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie zadań związanych z umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń obcych;
 9. uzgadniania projektów opracowań, dokumentacji i robót dot. pasa drogowego;
 10. prowadzenia interwencji w sprawie stanu nawierzchni dróg, zdarzeń losowych;
 11. prowadzenia przydzielonych spraw dotyczących wydatkowania funduszu sołeckiego – planowanie, realizacja i rozliczenie;
 12. przygotowywania informacji dotyczących pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej między innymi na: stronę www urzędu, tablice ogłoszeń, do biuletynu „Powiązania”;
 13. przygotowywania sprawozdań i raportów w sprawach związanych z realizacją powierzonych obowiązków służbowych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane);
 3. 1 rok stażu pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawowa znajomość przepisów
  o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane);
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty można dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub  przesłać listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do 15 maja do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Wydziału Gospodarki Komunalnej – oferta nr 6/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska, naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Oferta pracy w urzędzie. Praca w Biurze Obsługi Mieszkańca

Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna
Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Ogłaszamy nabór na stanowisko w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna w ramach umowy na zastępstwo. Oferty można składać do 10 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. obsługa interesantów Biura Obsługi Mieszkańca;
 2. obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. odbieranie i przekazywanie korespondencji w systemie ePUAP;
 4. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. obsługa skrzynki pocztowej urzad@wiazowna.pl;
 6. prowadzenie rejestru faktur oraz przekazywanie ich do poszczególnych wydziałówurzędu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. roczny staż pracy;
 4. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz biegła znajomość środowiska Microsoft;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Wiązowna (zarządzenie nr 206.535.2021 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2021 r.).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. doświadczenie w pracy w zakresie zadań objętych naborem;
 4. zdolności analityczne i organizacyjne;
 5. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 10 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 5/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Oferta pracy w Duchnowie. Firma szuka magazyniera

Magazyn z paczkami ustawionymi na pułkach. W tle przemykające żółte auto.

Workhouse4you poszukuje, na zlecenie swojego klienta, kandydatów na stanowisko magazynier - sortowanie przesyłek kurierskich.

Praca w Duchnowie na zlecenie pięć dni w tygodniu. Stawka to 25,50 zł brutto za godzinę plus premia.

Firma oferuje:

 1. współpracę od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.00 lub od wtorku do soboty w godzinach 00.00-06.00/07.00,
 2. stałą stawkę podstawową wynoszącą 25,50 zł/h brutto + premia do 300 zł,
 3. dodatek w wysokości 100 zł za każdy pełen tydzień pod warunkiem 100% frekwencji,
 4. zatrudnienie w ramach umowy zlecenie,
 5. współpracę z firma będącą liderem na polskim rynku wśród firm kurierskich,
 6. pełne szkolenie stanowiskowe.

Zadania:

 1. sortowanie oraz skanowanie przesyłek,
 2. rozładunek, załadunek paczek,
 3. czynności porządkowe w magazynie.

Wymagania:

 1. pełnoletność,
 2. dyspozycyjność w podanych godzinach,
 3. niekaralność,
 4. pełna sprawność fizyczna.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie swojego CV poprzez formularz aplikacyjny lub o kontakt pod numerem 574 575 487.

Więcej informacji w ofercie zamieszczonej pod tekstem.

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci wodociągowych i SUW

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Firma Hydrodukt z Wiązowny poszukuje pracownika. Zatrudnienie otrzyma konserwator sieci wodociągowych i SUW

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • właściwa eksploatacja i konserwacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej;
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń poboru, uzdatniania i dostawy wody;
 • wykonywanie badań wody w zakresie zawartości manganu i chloru;
 • usuwanie awarii wodociągowych, przecieków wody na sieci, przyłączach, zaworach, hydrantach i innych urządzeniach wodociągowych;
 • przegląd armatury (hydrantów, zasuw, opasek, tabliczek) na sieci i przyłączach wodociągowych;
 • płukanie sieci wodociągowej;
 • uczestniczenie w odbiorach przyłączy i sieci wodociągowych;
 • wymiana i plombowanie wodomierzy;
 • kontrola działania wodomierzy i odcięcia dostawy wody;
 • odczytywanie wodomierzy u odbiorców wody;
 • dokonywanie drobnych bieżących prac konserwacyjnych i remontowych;
 • obsługa sprzętu i pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu Spółki zgodnie  z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B;
 • wykształcenie min. zawodowe.

Pożądane kwalifikacje:

 • prawo jazdy kat. B+E;
 • uprawnienia SEP.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 789 01 33 lub w siedzibie Hydrodukt Sp. z o. o. ul. Boryszewska 2 w Wiązownie.