Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Oferta pracy w Duchnowie. Firma szuka magazyniera

Magazyn z paczkami ustawionymi na pułkach. W tle przemykające żółte auto.

Workhouse4you poszukuje, na zlecenie swojego klienta, kandydatów na stanowisko magazynier - sortowanie przesyłek kurierskich.

Praca w Duchnowie na zlecenie pięć dni w tygodniu. Stawka to 25,50 zł brutto za godzinę plus premia.

Firma oferuje:

 1. współpracę od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.00 lub od wtorku do soboty w godzinach 00.00-06.00/07.00,
 2. stałą stawkę podstawową wynoszącą 25,50 zł/h brutto + premia do 300 zł,
 3. dodatek w wysokości 100 zł za każdy pełen tydzień pod warunkiem 100% frekwencji,
 4. zatrudnienie w ramach umowy zlecenie,
 5. współpracę z firma będącą liderem na polskim rynku wśród firm kurierskich,
 6. pełne szkolenie stanowiskowe.

Zadania:

 1. sortowanie oraz skanowanie przesyłek,
 2. rozładunek, załadunek paczek,
 3. czynności porządkowe w magazynie.

Wymagania:

 1. pełnoletność,
 2. dyspozycyjność w podanych godzinach,
 3. niekaralność,
 4. pełna sprawność fizyczna.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie swojego CV poprzez formularz aplikacyjny lub o kontakt pod numerem 574 575 487.

Więcej informacji w ofercie zamieszczonej pod tekstem.

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci wodociągowych i SUW

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Firma Hydrodukt z Wiązowny poszukuje pracownika. Zatrudnienie otrzyma konserwator sieci wodociągowych i SUW

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • właściwa eksploatacja i konserwacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej;
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń poboru, uzdatniania i dostawy wody;
 • wykonywanie badań wody w zakresie zawartości manganu i chloru;
 • usuwanie awarii wodociągowych, przecieków wody na sieci, przyłączach, zaworach, hydrantach i innych urządzeniach wodociągowych;
 • przegląd armatury (hydrantów, zasuw, opasek, tabliczek) na sieci i przyłączach wodociągowych;
 • płukanie sieci wodociągowej;
 • uczestniczenie w odbiorach przyłączy i sieci wodociągowych;
 • wymiana i plombowanie wodomierzy;
 • kontrola działania wodomierzy i odcięcia dostawy wody;
 • odczytywanie wodomierzy u odbiorców wody;
 • dokonywanie drobnych bieżących prac konserwacyjnych i remontowych;
 • obsługa sprzętu i pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu Spółki zgodnie  z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B;
 • wykształcenie min. zawodowe.

Pożądane kwalifikacje:

 • prawo jazdy kat. B+E;
 • uprawnienia SEP.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 789 01 33 lub w siedzibie Hydrodukt Sp. z o. o. ul. Boryszewska 2 w Wiązownie.

Centrum Usług Społecznych szuka pracownika socjalnego

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty można składać do 15 czerwca.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. wykształcenie:
 • dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych lub,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub,
 • dyplom ukończenia do 31.03.2013 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym  z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków,
 1. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy do wyjazdów w teren,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
 3. zaangażowanie i asertywność, odporność na stres,
 4. inicjatywa i samodzielność w rozwiazywaniu problemów przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i empatia,
 6. profesjonalizm oraz umiejętność zachowania bezstronności w pracy z klientem pomocy społecznej,
 7. obsługa komputera – pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna,
 8. mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej,
 9. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Zakres realizowanych zadań:

 1. praca socjalna,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz realizacja zaplanowanych świadczeń,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z  pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej) do 15 czerwca do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy stanowisko Pracownik socjalny” – oferta nr ZKA. 110.6.2022.

Ogłoszenie o naborze można znaleźć na BIP Centrum Usług Społecznych. Więcej informacji można uzyska w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Centrum Usług Społecznych szuka księgowego

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni głównego księgowego. Dokumenty można składać do 20 maja do CUS w Radiówku.

 Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach,
 4. nieposzlakowana opinia
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości albo wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisó
 6. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym; o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych; o podatku dochodowym od osób prawnych; ustawy o finansach publicznych; o rachunkowości; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Ordynacja podatkowa; rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT); znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych; o pracownikach samorządowych; i innych związanych ze stanowiskiem.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: RAKS SQL, PŁATNIK, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA INFO SYSTEM, SJO BeSTi@, EZD;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
 4. cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność, odporność na stres, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;
 5. umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
 6. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie 20 maja do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego – oferta nr ZKA.110.3.2022”.

Więcej informacji można uzyska w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Marter z Dziechcińca. Oferta pracy

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Firma Marter istnieje na rynku od 1996 r. Jest doświadczoną firmą świadczącą usługi w zakresie kompleksowego zaopatrzenia biur i przedsiębiorstw w artykuły i urządzenia biurowe oraz artykuły chemiczne. Jest przedstawicielami wielu krajowych oraz zagranicznych producentów. Firma szuka pracownika.

W związku z rozwojem firma poszukuj osób na stanowisko: pracownik biurowy ze znajomością pakietu MS OFFICE i programu WF-MAG.

Mile widziana znajomość branży artykułów biurowych, tonerów lub artykułów czystościowych.

Oferuj zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rodzinnej firmie.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem na adres: biuro@marter.waw.pl z dopiskiem stanowiska, o które Państwo się ubiegają.

Do wysłanej aplikacji należy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Sala Weselna w Dziechcińcu. Oferta pracy

Sala Weselna w Dziechcincu poszukuje osób sumiennych i mobilnych – na stanowisko pomocy kuchenna oraz osoby na zmywak.

Zadania na stanowisku pracy pomocy kuchennej:
• wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem szefa kuchni,
• porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych,
• utrzymanie porządku,
• przygotowywanie warzyw i owoców,
• gastronomiczny rozbiór mięsa.

Zadania na stanowisku pracy osoby na zmywaku:
• zmywanie naczyń i zastawy,
• drobne prace porządkowe.

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• umowę o pracę/ kontrakt/ umowę zlecenie,
• bardzo dobre warunki pracy i miłą atmosferę.

Oczekujemy:
• dyspozycyjności i dobrej organizacji pracy,
• umiejętności pracy w zespole,
• zaangażowania,
• współpracy z szefem kuchni i kierownictwem,
• aktualnej książeczki sanitarnej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji (CV z klauzulą o ochronie danych osobowych), na adres mailowy: karododa@gmail.com, lub kontakt telefoniczny pod numerem: 507 797 053.

Cross Jeans szuka pracownika do działu IT. Oferta

Cross Jeans to międzynarodowa marka odzieżowa posiadająca sieć sklepów na polskim rynku. Obecnie poszukuje osób na stanowisk młodszy specjalista IT.

Opis stanowiska:

 • Rozwiązywanie problemów w obszarze IT według standardowych procedur operacyjnych;
 • Wdrażanie nowego sprzętu oraz naprawa podzespołów;
 • Wsparcie IT wewnętrznych pracowników firmy;
 • Zarządzanie zgłoszeniami, instalacja oprogramowania, konfiguracja, aktualizacja;
 • Utrzymanie i aktualizacja inwentaryzacji.

Wymagania:

 • Doświadczenie na 1/2 linii wsparcia lub pokrewne stanowiska;
 • Wykształcenie kierunkowe (IT)- mile widziane;
 • Bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego- PC (desktopy, laptopy);
 • Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows 7-10;
 • Wysoki poziom samodzielności oraz umiejętność ustalania priorytetów zadań.

Oferta:

 • Praca w pełnym wymiarze godzin;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość współpracy przy realizacji projektów dla międzynarodowej firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@crossjeans.pl

Narodowy Spis Powszechny. Szukamy rachmistrza!

Oferta pracy, nabór na rachmistrza
Oferta pracy, nabór na rachmistrza

Potrzebna jest osoba rzetelna, sumienna i dysponująca wolnym czasem. Jeżeli chcesz sobie dorobić, to jest właśnie praca dla Ciebie. Szukamy rachmistrza, który przeprowadzi spis w terenie. Spiesz się – nabór prowadzimy tylko do 30 sierpnia!

Kandydat na rachmistrza musi spełnić następujące warunki:

 1. mieć skończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadaniem rachmistrza będzie przeprowadzenie wywiadów z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową. To Ty zdecydujesz, kiedy i jak będziesz prowadzić spis. Będziesz mógł to robić bezpośrednio, odwiedzając naszych mieszkańców, lub telefonicznie. Pamiętaj, że zarabiasz wtedy, gdy skutecznie spiszesz daną osobę.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,
 2. przez cały okres trwania spisu będzie go obowiązywać tajemnica dotycząca wszelkiego rodzaju danych osobowych i statystycznych,
 3. rachmistrz za przeprowadzenie spisu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6 zł od każdej spisanej osoby.

Dokumenty do pobrania:

Formularz do pobrania – oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych

Wypełnioną dokumentację należy dostarczyć w terminie do 30 sierpnia do godz. 12.00:

 1. osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca UG Wiązowna w godzinach pracy urzędu;
 2. wysłać e-PUAP-em: /GminaWiazowna/SkrytkaESP

Szczegółowych informacji udziela Edyta Brońka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 00, e-mail: e.bronka@wiazowna.pl.

Oferta pracy. Zostań rachmistrzem

Oferta pracy, nabór na rachmistrza
Oferta pracy, nabór na rachmistrza

Potrzebna jest osoba rzetelna, sumienna i dysponująca wolnym czasem. Jeżeli chcesz sobie dorobić, to jest właśnie praca dla Ciebie. Szukamy rachmistrza, który przeprowadzi spis w terenie. Spiesz się – nabór prowadzimy tylko do 26 lipca!

Kandydat na rachmistrza musi spełnić następujące warunki:

 1. mieć skończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadaniem rachmistrza będzie przeprowadzenie wywiadów z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową. To Ty zdecydujesz, kiedy i jak będziesz prowadzić spis. Będziesz mógł to robić bezpośrednio, odwiedzając naszych mieszkańców, lub telefonicznie. Pamiętaj, że zarabiasz wtedy, gdy skutecznie spiszesz daną osobę.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,
 2. przez cały okres trwania spisu będzie go obowiązywać tajemnica dotycząca wszelkiego rodzaju danych osobowych i statystycznych,
 3. rachmistrz za przeprowadzenie spisu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6 zł od każdej spisanej osoby.

Poniżej dokumenty do pobrania.

Formularz do pobrania – oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych

Wypełnioną dokumentację należy dostarczyć w terminie do 26 lipca 2021 r.:

 1. osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca UG Wiązowna w godzinach pracy urzędu;
 2. wysłać e-PUAP-em: /GminaWiazowna/SkrytkaESP

Szczegółowych informacji udziela Edyta Brońka tel. 22 512 58 00.

GOPS Wiązowna. Szukamy pracownika socjalnego

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni pracownika socjalnego.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe;
 4. wykształcenie: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
 5. prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu do GOPS) z podanym adresem zwrotnym do 6 kwietnia do godz. 16.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie – Radiówek 25 05-462 Wiązowna – z dopiskiem na kopercie: “Oferta pracy stanowisko Pracownik Socjalny – oferta nr SSK 110.2.2021”.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiązownie pod nr tel. 605 634 005.